Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

8. prosince 2016
Částka 5/2016 (pdf, 860 kB)

 • 3. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. září 2016 č. 813 ke Zprávě za rok 2015 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. listopadu 2016 č. 1032 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 až 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra

 

23. září 2016
Částka 4/2016 (pdf, 88,4 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 22. června 2016 č. 567 o Akčním plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2016 až 2018 v oblasti nelegálních návykových látek
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. července 2016 č. 620 k Metodickému pokynu Centrální harmonizační jednotky č. 3. Metodika veřejného nakupování - Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. července 2016 č. 622 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2015
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2016 č. 652 o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 až 2025
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. července 2016 č. 705 k Akčnímu plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 24. srpna 2016 č. 736 k Informaci o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 24. srpna 2016 č. 737 k Závěrečné zprávě o plnění Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období let 2012 až 2015
 • Sdělení Ministerstva vnitra

 

24. srpna 2016
Částka 3/2016 (pdf, 97,7 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. března 2016 č. 245 o Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. května 2016 č. 415 k návrhu Programu státní podpory festivalů profesionálního umění
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. května 2016 č. 466 k Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstranění překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (Podnět k uplatňování Strategie „+1“)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. června 2016 č. 518 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2015
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. června 2016 č. 538 o Implementačním plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v České republice do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. července 2016 č. 632 o Akčním plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018
 • Sdělení Ministerstva vnitra

 

1. června 2016
Částka 2/2016 (pdf, 8,6 MB)

 • 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016 o postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů při poskytování náhrad podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. března 2016 č. 245 o Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. března 2016 č. 247 ke Směrnici pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracovávané dokumentace
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2016 č. 286 o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením na jejím území ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2016 č. 287 o Společných zásadách pro poskytování jednorázové dotace ze státního rozpočtu České republiky na rozvoj obce, na jejímž území se nachází zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, nebo azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2016 a v následujících letech
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. dubna 2016 č. 303 o změně výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, a to od 1. ledna 2016
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. dubna 2016 č. 312 o Akčním plánu na léta 2016 až 2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice do roku 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra

 

6. dubna 2016
Částka 1/2016 (pdf, 232 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7. března 2016, kterou se mění směrnice Ministerstva vnitra č. 5 k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2015 č. 1033 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2015 č. 1038 o schválení seznamů věcí, které budou předmětem přechodu vlastnického práva podle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 26 o aktualizované Koncepci integrace cizinců - Ve vzájemném respektu a o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016 č. 66 o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 85 o Národním akčním plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 až 2019
 • Sdělení Ministerstva vnitra
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2015
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2015 (ročník 13)

 

18. prosince 2015
Částka 6/2015 (pdf, 1,3 MB)

 • 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-34867/2015-2 ze dne 7. prosince 2015, kterou se mění směrnice č. j.: 28 768/2005-45, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2015 č. 954 o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících
 • Sdělení Ministerstva vnitra

 

7. prosince 2015
Částka 5/2015 (pdf, 86,8 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. srpna 2015 č. 654 o doplnění a aktualizaci Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. září 2015 č. 742 o aktualizaci Národního dokumentu k územní dimenzi
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2015 č. 874 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2014
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2015 č. 889 k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy
 • Informace o vzniku nových obcí oddělením od vojenských újezdů
 • Informace k seznamu vzdělávacích institucí
 • Sdělení Ministerstva vnitra

 

10. srpna 2015
Částka 4/2015 (pdf, 28 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. června 2015 č. 475 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2014
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 539 k Akčnímu plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 542 k podnětu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ke sjednocení způsobu hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů v Jednacím řádu vlády, Legislativních pravidlech vlády, Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a ke sběru statistických dat členěných podle pohlaví
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 13. července 2015 č. 566 ke Zprávě za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra o stanovení obce Jesenice městem
 • Sdělení Ministerstva vnitra

 

23. června 2015
Částka 3/2015 (pdf, 604 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2015 č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (aktualizovaná verze ke dni 31. prosince 2014)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276 o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
 • Sdělení Ministerstva vnitra

 

31. března 2015
Částka 2/2015 (pdf, 266 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 až 2018
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 127 o Strategii romské integrace do roku 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů
  obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2014

 

18. února 2015
Částka 1/2015 (pdf, 313 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 20 k postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2015
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 a o změně Statutu Rady vlády pro veřejnou správu a Statutu Rady vlády pro informační společnost
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 22 k Politice architektury a stavební kultury České republiky
 • Sdělení Ministerstva vnitra ke ztrátám razítek, ke ztrátě a odcizení služebních průkazů
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2014 (ročník 12)

 

30. prosince 2014
Částka 5/2014 (pdf, 114 kB)

 • 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2014 č.j.: MV-151468/VS-2014 k jednotnému vedení evidence tiskopisů na úseku matrik a státního občanství
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 3. listopadu 2014 č. 902 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2014 č. 931 k Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a k návrhu dalších opatření
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek, odcizení úředních razítek a nálezu úředního razítka

 

22. září 2014
Částka 4/2014 (pdf, 4 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2014 č. 585 k postupu při procesním modelování agend a tvorby standardů agend veřejné správy pro jednotný a finančně měřitelný výkon veřejné správy
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. srpna 2014 č. 680 ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 a o zřízení Rady vlády pro veřejnou správu
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. srpna 2014 č. 681 o Národním dokumentu k územní dimenzi
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. srpna 2014 č. 682 o Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období let 2014 až 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a odcizení úředního razítka

 

29. července 2014
Částka 3/2014 (pdf, 280 kB)

 • 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků a služeb na podporu hospodaření v lesích
 • 3. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: MV-53774-1/AS-2014 ze dne 9. července 2014, kterou se zrušuje instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. května 1992 čj. VSC/1-793/92, o spisové službě
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. června 2014 č. 418 k Základním směrům boje s korupcí na vládní úrovni
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. června 2014 č. 455 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek, odcizení úředního razítka a ztrátě služebního průkazu

 

25. dubna 2014
Částka 2/2014 (pdf, 266 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2014 č. 60 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2014
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek, odcizení úředních razítek, nepředání úředního razítka a o ztrátě služebního průkazu
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2013

 

8. ledna 2014
Částka 1/2014 (pdf, 460 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2013 č. 877 o změně Zásad pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území a stanovení výše příspěvku od 1. ledna 2014
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. listopadu 2013 č. 887 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2012
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředního razítka
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2013 (ročník 11)

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí (archiv) - 2013, 2012, 201120102009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001

 


Odbor všeobecné správy, 12. prosince 2016

vytisknout  e-mailem