Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Udělení státního občanství České republiky

Státní občané cizího státu trvale žijící na území České republiky mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením. Žádost o udělení českého státního občanství mohou podat i osoby bez státního občanství trvale žijící v České republice. 
 

Kdo a za jakých podmínek

Státní občanství České republiky může (nikoli musí) Ministerstvo vnitra na žádost udělit pouze osobě (cizinci nebo osobě bez státního občanství), která splňuje současně následující podmínky:
 1. má na území České republiky ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje
 2. prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde své dosavadní občanství, nebo prokáže, že pozbyla své dosavadní občanství, nejde-li o osobu bez státního občanství nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka; doklad o pozbytí dosavadního státního občanství se obstarává až poté, co Ministerstvo vnitra vydá žadateli tzv. příslib udělení státního občanství České republiky
 3. nebyla v posledních pěti letech odsouzena pro úmyslný trestný čin (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů v ČR, výpis z rejstříku trestů žadatele si Ministerstvo vnitra obstarává formou dálkového přístupu podle zvláštního právního předpisu, nepředkládá jej žadatel)
 4. prokáže pohovorem před příslušným úřadem znalost českého jazyka (nevztahuje se na žadatele, který je nebo byl státním občanem Slovenské republiky)
 5. plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt a vstup cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, daně, odvody a poplatky
Prominutí splnění zákonem stanovených podmínek pro udělení českého státního občanství: Ministerstvo vnitra může (nikoli musí) žadateli prominout splnění výše uvedených podmínek pro udělení českého státního občanství uvedených pod číslem 1, 2, 4 a 5 z důvodů stanovených v zákoně (viz níže). Z jiných než ze zákonem stanovených důvodů, které musí být žadatelem doloženy, nelze splnění uvedených podmínek prominout. Prominutí splnění podmínky uvedené pod číslem 3 není možné.
Prominout splnění podmínky povoleného pětiletého trvalého pobytu v ČR lze tehdy, má-li žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt a
 • narodil-li se na území ČR
 • nebo žije na území ČR nepřetržitě alespoň deset let
 • nebo měl v minulosti státní občanství ČR, případně státní občanství ČSFR
 • nebo byl osvojen státním občanem ČR
 • nebo je jeho manžel (manželka) státním občanem ČR
 • nebo je alespoň jeden z rodičů žadatele státním občanem ČR
 • nebo přesídlil do ČR do 31. prosince 1994 na základě pozvání vlády
 • a nebo je bezdomovcem (osobou bez státního občanství), nebo má na území České republiky přiznáno postavení uprchlíka
Je možné prominout pouze chybějící délku trvalého pobytu, nikoli jeho existenci. Trvalý pobyt na území České republiky musí mít žadatel tedy v každém případě povolen. O povolení trvalého pobytu rozhoduje dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, cizinecká policie.
Prominout splnění podmínky spočívající v prokázání o pozbytí dosavadního státního občanství lze tehdy, pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt, oprávněně se zdržuje na území České republiky po dobu nejméně pěti let, má skutečný vztah k České republice a
 • právní předpisy státu, jehož je žadatel státním občanem, neumožňují propuštění ze státního svazku, anebo pokud tento stát odmítá vydat doklad o propuštění žadatele ze státního svazku, anebo
 • pokud je propuštění žadatele ze státního svazku spojeno s nepřiměřenými správními poplatky či jinými v demokratickém státě nepřijatelnými podmínkami, anebo
 • podáním žádosti o propuštění ze státního svazku by žadatel mohl vystavit sebe nebo osoby blízké pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině, nebo pro politické přesvědčení, anebo
 • udělení státního občanství České republiky by bylo významným přínosem pro Českou republiku zejména z hlediska vědeckého, společenského, kulturního či sportovního, anebo
 • pozbyl v minulosti státní občanství Československé republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky, pokud nejde o žadatele, který je státním občanem Slovenské republiky
 • splnění této podmínky lze dále prominout žadateli, který má v České republice povolen trvalý pobyt po dobu nejméně pěti let, má skutečný vztah k České republice a oprávněně se zdržuje na jejím území po dobu nejméně 20 let
Prominout splnění podmínky spočívající v prokázání znalosti českého jazyka i podmínky uvedené pod číslem 5 lze prominout v případech hodných zvláštního zřetele. Při neprokázání znalosti českého jazyka se může jednat například o vážné zdravotní důvody, vysoký věk žadatele apod. Z jiných než zákonem stanovených důvodů uvedených výše splnění podmínek pro udělení českého státního občanství prominout nelze. K učinění výjimky není oprávněn ani ministr vnitra či jiný ústavní činitel. 
 

Jak a kam se obrátit

Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává u krajského úřadu, (v Praze u úřadu městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava u magistrátů těchto měst) příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Úřad příslušný k podání žádosti vyplní se žadatelem dotazník, pohovorem ověří jeho znalost českého jazyka a žádost o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zašle prostřednictvím cizinecké policie, která rovněž připojí své stanovisko, Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne. Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání.  
 

Co musíte předložit 

 
K vlastní žádosti o udělení českého státního občanství psané volnou formou (žádný právní předpis nestanoví její obsah, mělo by z ní však být patrné kdo ji podává, které věci se týká, co sleduje a kterému orgánu je určena, dále by měla být podepsána a datována a je vhodné ji i stručně odůvodnit), je třeba připojit následující doklady:
 • vyplněný dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky (předepsaný tiskopis, který žadatel obdrží a vyplní na úřadu příslušném k podání žádosti)
 • rodný list (nebo rodný a křestní list)
 • oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství)
 • popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtí manžela (manželky)
 • doklad o tom, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde své dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky; doklad o pozbytí dosavadního státního občanství žadatel obstarává až po obdržení příslibu udělení státního občanství České republiky, který vydává Ministerstvo vnitra!
 • životopis

K žádosti je možné připojit i doklady prokazující splnění podmínky uvedené pod bodem 5. Jedná se zejména o potvrzení finančního úřadu o úhradě daní a poplatků, potvrzení správy sociálního zabezpečení o úhradě pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, potvrzení zdravotní pojišťovny o registraci k veřejnému zdravotnímu pojištění a vyúčtování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, kopie daňových přiznání, pracovních smluv, potvrzení o zaměstnání.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo tzv. apostillou), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce (u dokladů vydaných orgány Slovenské republiky se překlad do českého jazyka nevyžaduje).

Manželé mohou podat společnou žádost o udělení českého státního občanství. Rodiče, popř. jeden z nich, mohou zahrnout do své žádosti o udělení českého státního občanství i dítě mladší 18 let.

Je-li v žádosti o udělení českého státního občanství zahrnuto i dítě, je třeba připojit k žádosti:
 • rodný list dítěte
 • doklad o tom, že dítě nabytím státního občanství České republiky pozbyde své dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního občanství dítěte, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky; doklad o pozbytí dosavadního státního občanství žadatel obstarává až po obdržení příslibu udělení státního občanství České republiky, který vydává Ministerstvo vnitra!
 • podává-li žádost pouze jeden z rodičů, souhlas druhého rodiče se změnou státního občanství dítěte, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven, nebo pokud nedošlo ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům (musí být doloženo rozhodnutím soudu, a to i v případě, kdy jsou manželé rozvedeni) anebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího v zahraničí znám. Pokud jsou oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen, nebo pokud nemají způsobilost k právním úkonům nebo pokud není pobyt rodičů žijících v zahraničí znám, může žádost podat soudem ustanovený poručník, popř. opatrovník dítěte.
Dítěti mladšímu 18 let lze udělit české státní občanství samostatně (lze pro něj podat samostatnou žádost) na základě žádosti zákonného zástupce. Postup je stejný jako u žádosti rodičů, ve které je již dítě zahrnuto.
 
Formuláře
Předepsaný tiskopis - dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky, který žadatel obdrží a vyplňuje na úřadu příslušném k podání žádosti.
 

Poplatky a termíny

Poplatky
Za udělení státního občanství České republiky, resp. za vydání Listiny o udělení státního občanství České republiky se platí správní poplatek ve výši 10 000,- Kč (není rozhodující kolik osob je na udělovací listině uvedeno, vždy se hradí jen jeden správní poplatek za jednu udělovací listinu). Ministerstvo vnitra může ve zvlášť odůvodněných případech státního zájmu poplatek snížit až na částku 1 000,- Kč. Správní poplatek se hradí pouze v případě kladného vyřízení žádosti, tj. v případě vydání Listiny o udělení státního občanství České republiky. Samotné podání žádosti o udělení státního občanství České republiky není zpoplatněno.
 
Lhůty
Úřad příslušný k podání žádost zašle žádost o udělení státního občanství České republiky do 30 dnů od jejího podání prostřednictvím cizinecké policie Ministerstvu vnitra, které o ní následně rozhodne ve lhůtě 90 dnů od jejího doručení. V případě vydání Listiny o udělení státního občanství je příslušný úřad povinen pozvat žadatele do 6 týdnů ke složení státoobčanského slibu. 
 

Další činnosti

V případě kladného vyřízení žádosti je žadateli vydána Listina o udělení státního občanství (prokáže-li žadatel splnění podmínky spočívající v prokázání pozbytí dosavadního státního občanství nebo je-li mu splnění této podmínky prominuto), popř. nejprve tzv. příslib udělení státního občanství České republiky za účelem opatření dokladu o pozbytí dosavadního státního občanství, který má formu rozhodnutí o přerušení řízení. Státní občanství České republiky se nabývá dnem složení státoobčanského slibu (nejedná-li  se o výjmečné případy, kdy je složení státoobčanského slibu prominuto - v takovém případě se české státní občanství nabývá dnem, kdy rozhodnutí o prominutí státoobčanského slibu nabylo právní moci). Při této příležitosti je žadateli Listina o udělení státního občanství České republiky předána. Děti mladší 18 let státoobčanský slib neskládají. Dítě zahrnuté do žádosti rodičů nabývá české státní občanství dnem, kdy jej nabyde alespoň jeden z rodičů; bylo-li dítěti české státní občanství uděleno samostatně, nabývá jej dnem převzetí udělovací listiny jeho zákonnými zástupci. Státoobčanský slib se skládá před tajemníkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze před tajemníkem úřadu městské části, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň před tajemníkem magistrátu těchto měst) příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele, v cizině před vedoucím zastupitelského úřadu České republiky. 
 

Právní úprava 

 
 • Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 471/2003 Sb.), zejména ustanovení § 7 až 12
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona. 413/2005 Sb.
 •  

Opravní prostředky a sankce

 
Opravné prostředky
Nevyhoví-li Ministerstvo vnitra žádosti o udělení českého státního občanství, vydá ve věci zamítavé rozhodnutí. Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o udělení občanství České republiky lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad (odvolání) ministrovi vnitra prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra.
Ministerstvo vnitra může přerušit správní řízení a stanovit lhůtu pro odstranění vad (například z důvodu doplnění dokladů, které musí být obligatorně připojeny k žádosti, nebo jiných dokladů nezbytných k posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky pro udělení českého státního občanství). Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o přerušení správního řízení nelze podat rozklad (není opravný prostředek).
 
Sankce
Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje v čestném prohlášení u správního orgánu může být za podmínek stanovených v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč. 
 

Kde získáte bližší informace

Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí a Magistrát hlavního města Prahy, v Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst) nebo Oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonním čísle 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz, nebo bezuchova@mvcr.cz.


 

Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství a matrik
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
  obcanmat@mvcr.cz , bezuchova@mvcr.cz
  tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství a matrik)
  tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství a matrik)

 


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 26.4.2011

vytisknout  e-mailem