Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rodné číslo

Problematiku rodných čísel upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“).

Rodné číslo určuje Ministerstvo vnitra.

Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu o rozsahu přidělovaných koncovek 0000 až 9999. Rodná čísla se čtyřmístnou nulovou koncovkou, odpovídají-li definici rodného čísla, mohou být rodným číslem přiděleným konkrétní fyzické osobě, neboť tato rodná čísla byla v minulosti určována. Nicméně v současné době bylo od přidělování rodných čísel se čtyřmístnou nulovou koncovkou již upuštěno.

Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. lednem 1954 mají stejnou strukturu, jsou však devítimístná s třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti jedenácti; rodné číslo s třímístnou nulovou koncovkou není rodným číslem, neboť pro každý kalendářní den v roce byla určena rodná čísla s třímístnou koncovkou pouze v rozsahu 001 až 999.

Rodným číslem se rozumí také rodné číslo přidělené na území Slovenské republiky před 1. lednem 1993. Toto rodné číslo musí splňovat definici rodného čísla ve smyslu zákona o evidenci obyvatel a dále musí splňovat podmínky správnosti a jedinečnosti.

Rodná čísla jsou přidělována:

 • fyzické osobě při narození nebo osvojení nezletilé fyzické osoby,

 • občanu, který dosud rodné číslo neměl,

 • cizinci s povolením k pobytu na území České republiky,

 • cizinci, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,

 • cizinci, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštního právního předpisu např. studium na vysoké škole, řidičský průkaz apod.,

 • popřípadě fyzické osobě, pro kterou o přidělení rodného čísla požádala Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu.

 

Výdejové místo:

 1. matriční úřad, který přiděluje rodná čísla fyzickým osobám narozeným na území České republiky

 2. zvláštní matrika, která přiděluje rodná čísla občanům narozeným v zahraničí

 3. Ministerstvo vnitra, které přiděluje rodná čísla:

  1. obyvatelům, kteří nejsou uvedeni v bodě 1) a 2)

  2. cizincům, kteří o přidělení rodného čísla žádají pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů, popřípadě fyzickým osobám, pro které o přidělení rodného čísla požádá Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního předpisu

  3. fyzickým osobám, pro které o přidělení požádá Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení

  4. cizincům, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany

  5. cizincům s povolením k pobytu na území České republiky

  6. pro potřeby Policie České republiky, celní správy a zpravodajských služeb

Pozn.: V případě přidělení rodného čísla osobám uvedeným v písm. d) a e ) j e příslušným výdejovým místem Ministerstvo vnitra prostřednictvím pracoviště odboru azylové a migrační politiky, příslušného podle místa povoleného pobytu cizince. V případě fyzických osob uvedených v písm. a) až c) a f) Ministerstvo vnitra – konkrétně odbor správních činností.

 

Dokladem o přiděleném rodném čísle je:

 • rodný list, oddací list, doklad o partnerství nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo jeho nositele,

 • samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem (Pozn.: Doklad o rodném čísle vydaný Českým statistickým úřadem není ve smyslu platné právní úpravy dokladem o přiděleném rodném čísle) nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003,

 • občanský průkaz vydaný na území České republiky,

 • cestovní doklad vydaný na území České republiky, pokud je v něm uvedeno rodné číslo, nebo

 • doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu, pokud je v něm rodné číslo uvedeno (např. průkaz o povolení k pobytu cizince).

 

Další informace

Ministerstvo vnitra spravuje a pro účely tvorby, určování, přidělování, ověřování, osvědčování, provádění a potvrzování změn rodných čísel zpracovává registr rodných čísel, jenž obsahuje rodná čísla určená podle zákona o evidenci obyvatel i podle dříve platných právních předpisů.

 

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení rodných čísel
nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

 


Odbor správních činností, 19. února 2016

vytisknout  e-mailem