Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rada vlády pro informační společnost

iniciačním a koordinačním orgánem Vlády ČR pro oblast reformy veřejné správy, oblast informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu a informačních a komunikačních technologií. 

Rada vlády pro informační společnost

Rada vlády pro informační společnost (dále "RVIS" nebo Rada) vznikla usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 961 a v současné chvíli má 29 členů. Předsedou RVIS je z titulu výkonu funkce člena vlády ministr vnitra,  který trvale pověřil touto funkcí náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií.

Hlavním cílem činnosti RVIS je rozvoj veřejné správy a eGovernmentu, především v oblastech vyplývajících ze strategických dokumentů Evropské komise a vlády České republiky (Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020, Národní program reforem České republiky 2014 a Evropa 2020).

Mezi hlavní témata, kterými se Rada zabývá, patří projektové okruhy, definování postoje České republiky k nařízení eIDAS nebo Návrh opatření zvyšující efektivitu elektronických služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb, který definuje slabá místa v oblasti ICT ve veřejné správě a navrhuje opatření, která mají tyto problematické oblasti vyřešit.

RVIS přispěje i k zavedení jednotných pravidel pro schvalování investičních záměrů a pravidel centrálního nákupu produktů a služeb v oblasti ICT. Všechny nové ICT projekty veřejné správy budou realizovány pouze v případě, že budou zapadat do tzv. Národního architektonického plánu. V souladu se záměrem sdílení dat a služeb musí platit, že služby jsou implementovány jenom jednou, jedno ministerstvo je zavádí pro celý stát.
Činnost Rady zabezpečuje Sekretariát Rady, kterým je určená organizační součást Ministerstva vnitra. Od počátku Rady vlády pro informační společnost vykonával funkci tajemníka Mgr. Bohdan Urban. Dne 9. října 2015 byl do funkce tajemníka Rady jmenován Mgr. Lubomír Valenta. Dne 28. dubna 2016 byl do funkce tajemníka Rady jmenován Ing. Roman Vrba.

Kontaktní údaje na sekretariát RVIS:

  • Telefon: 974 817 544
                  974 816 629
  • email: rvis@mvcr.cz

RVIS sdružuje několik pracovních výborů:

  • Pracovní výbor pro architekturu a strategii,
  • Pracovní výbor pro udržitelnost provozu ICT a nákup zboží a služeb v oblasti ICT,
  • Pracovní výbor pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové generace.

Pro spolupráci s Radou vlády pro veřejnou správu je pak zřízen Společný řídící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě.

Pod RVIS spadá rovněž pracovní skupina RVIS pro jednací řízení bez uveřejnění. Pracovní skupina řeší zakázky vypsané § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a její hlavní činností je posuzování záměru zadavatele realizovat nadlimitní veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění a dále doporučit zadavateli takový postup či koncepci nastavení projektu, aby nedocházelo k nadužívání jednacího řízení bez uveřejnění.

Dokumenty


Rada vlády pro informační společnost, 13. dubna 2017

vytisknout  e-mailem