Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přidělení rodného čísla

Kdo a za jakých podmínek

Žádost o přidělení rodného čísla může podat:

 • cizinec, který nemá na území České republiky povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů, a o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů).

 • jeho zákonný zástupce nebo

 • opatrovník nebo

 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo

 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování nositele bylo schváleno soudem.

Pozn.: Má-li cizinec na území České republiky povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů, rodné číslo přiděluje z moci úřední Ministerstvo vnitra - pracoviště odboru azylové a migrační politiky příslušné podle místa povoleného pobytu cizince.

 

Jak a kam se obrátit

Žádost o přidělení rodného čísla lze podat osobně, prostřednictvím poštovní přepravy nebo elektronicky.

V případě osobního nebo poštovního podání se žádost o přidělení rodného čísla podává u Ministerstva vnitra, odboru správních činností, oddělení rodných čísel, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

V případě elektronického podání lze žádost o přidělení rodného čísla podat prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra (identifikační číslo datové schránky: 6BNAAWP) nebo na e-mail: osc@mvcr.cz.

 

Co musíte předložit

 Žádost o přidělení rodného čísla musí být písemná, odůvodněná a musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,

 • rodné příjmení,

 • den, měsíc a rok narození,

 • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,

 • pohlaví,

 • státní občanství,

 • adresa pro doručování,

 • datum sepsání žádosti.

 

Podává-li za žadatele žádost o přidělení rodného čísla její zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem, uvede se v žádosti též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině tohoto zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce, nebo člena domácnosti.

Žádost o přidělení rodného čísla musí být sepsána v českém jazyce nebo opatřena úředně ověřeným překladem.

Žádost o přidělení rodného čísla v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele; ten se nevyžaduje v případě, že žadatel žádost podepíše před zaměstnancem Ministerstva vnitra. Je-li žádost o přidělení rodného čísla podána v elektronické podobě, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

K žádosti je nutné přiložit kopii dokladu o datu a místě narození a dokladu o státním občanství; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, je nezbytný též jeho úřední překlad do jazyka českého. V případě podání žádosti o přidělení rodného čísla v elektronické podobě se jako přílohy musí přiložit elektronické obrazy dokumentů ve formátu PDF nebo JPEG.

 

Formuláře

Žádost o přidělení rodného čísla lze podat na předepsaném tiskopise (pdf, 62 kB) nebo jinou volnou písemnou formou. Tiskopis žádosti o přidělení rodného čísla je k dispozici u úřadu, u kterého lze žádost podat nebo na webových stránkách na Ministerstvu vnitra.

 

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Přidělení rodného čísla podléhá správnímu poplatku ve výši 1000,- Kč.

Od uvedeného poplatku je osvobozen občan členského státu Evropské unie, občan státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, jakož i jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států a zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie.

Úhrada správního poplatku se uskutečňuje formou kolkové známky nebo převodem na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. V případě elektronického podání žádosti výhradně formou převodu na účet.

Jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111…, kdy se na pozice teček napíše datum narození žadatele, o jehož přidělení rodného čísla je žádáno, datum svého narození (šestimístné číslo) – např. datum narození 20. 1. 1971 – variabilní symbol by tedy byl ve tvaru 1111200171 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.)

Specifický symbol je 43300. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele, o jehož přidělení rodného čísla je žádáno.

Správní poplatek je splatný buď při přijetí podání, nebo později, vždy však před provedením úkonu.

 

Lhůty

30 dnů ode dne, kdy žádost o přidělení rodného čísla byla doručena Ministerstvu vnitra.

 

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.

 

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně, některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

 

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

 

Další informace

Ministerstvo vnitra vydá doklad o přiděleném rodném čísle, který doručí do vlastních rukou fyzické osoby, jež je nositelem rodného čísla, nebo jejímu zákonnému zástupci opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo členu domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení rodných čísel
nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
e-mail: eorc@mvcr.cz

 


Odbor správních činností, 19. února 2016

vytisknout  e-mailem