Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů 

Výdej údajů z evidence cestovních dokladů

Evidence cestovních dokladů je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích.
Kdo a za jakých podmínek
 
Údaje z evidence cestovních dokladů poskytuje Ministerstvo vnitra nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působnosti občanovi staršímu 18 let na základě písemné žádosti. V žádosti občan uvede:
  • jméno, popřípadě jména a příjmení,
  • rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození,
  • číslo platného cestovního dokladu,
  • adresu místa trvalého pobytu
  • rozsah požadovaných údajů.
Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz, popřípadě cestovní pas. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce. Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele. Žádost o poskytnutí údajů může za občana mladšího 15 let podat jeho zákonný zástupce.
Žádost lze podat také v elektronické podobě na formuláři, který je ke stažení zde (pdf, 90 kB) (Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší.) Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb.
Poplatky a termíny
 
Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek ve výši 50 Kč.
V případě elektronické žádosti adresované Ministerstvu vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol se uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo), např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele. 
Lhůty
Nejsou stanoveny.


Odbor správních činností, 31. května 2017

vytisknout  e-mailem