Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Základní informace: Povolení k dlouhodobému pobytu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu jste oprávněn podat na území na pracovišti MV ČR, pokud:

 • na území pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů a

 • hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok

 • a trvá-li zároveň stejný účel pobytu (jsou výjimky např. u modré karty, sloučení rodiny, vědci).

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu bez předchozí podmínky pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů lze ve stanovených případech podat na zastupitelském úřadu ČR (studium, vědecký výzkum, společné soužití rodiny, rezident jiného členského státu EU a modrá karta).

Žádost o povolení a prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území jste obecně povinen podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu či dlouhodobého víza a nejpozději v poslední den platnosti víza či povolení k pobytu. Připadne – li poslední den platnosti dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému pobytu na den pracovního klidu (sobota, neděle, svátek), posledním den, kdy můžete žádost podat, je nejbližší PŘEDCHÁZEJÍCÍ pracovní den.  V případě, kdy konec lhůty připadá na pracovní den, který není úředním dnem (pátek), lze žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podat ještě v poslední den této lhůty k poštovní přepravě. Toto neplatí pro žádosti, které musíte podat osobně (žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, žádost o „změnu účelu“ povolení k dlouhodobému pobytu), tato žádost musí být nejpozději v poslední den lhůty doručena ministerstvu vnitra. V případě, že bude taková žádost osobně do 5 dnů potvrzena, může být ministerstvu vnitra doručena v poslední den lhůty i prostým e-mailem, faxem, do datové schránky ministerstva.
Skutečnost, že posledním dnem lhůty je neúřední pracovní den, nelze obecně považovat za důvod na vůli nezávislý, který cizinci brání v podání žádosti. Z tohoto důvodu, prosíme, podávejte žádosti s časovým předstihem.

V případě, že podání žádosti ve lhůtě zabrání důvody na vaší vůli nezávislé, jste oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. V odůvodněných případech můžete žádost podat i dříve než 120 dnů před uplynutím platnosti oprávnění. Důvody pro pozdější podání žádosti a pro dřívější podání žádosti jste povinen ministerstvu sdělit nejpozději při podání žádosti a na jeho výzvu tyto důvody prokázat.

Pokud doba platnosti víza k pobytu nad 90 dnů uplyne před rozhodnutím žádosti o povolení dlouhodobého pobytu, pokud byla žádost podána v uvedené lhůtě (resp. později nebo dřív za výše uvedených podmínek), považuje se vízum za platné do doby nabytí právní moci rozhodnutí o podané žádosti. Tuto skutečnost lze potvrdit umístěním tzv. "překlenovacího štítku" do pasu žadatele.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti uvedené jednotlivě pro vybrané účely pobytů. Vždy však předkládejte originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

 

Řízení o žádosti

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu a žádost o „změnu účelu“ povolení k dlouhodobému pobytu jste povinen podat osobně (Pouze u některých typů žádostí, které lze podat na zastupitelském úřadu ČR, může ZÚ od této povinnosti upustit.). V případě, že bude žádost podána jiným způsobem (elektronicky, poštou, zmocněným zástupcem) musí být MV ČR doručena nejpozději v poslední den zákonnéí lhůty (nestačí je poslední den lhůty podat na poště), řízení o žádosti není zahájeno, pokud se osobně nedostavíte do 5 dnů na pracoviště MV ČR, kam byla žádost zaslána/podána. Pracoviště vás v tomto případě vyrozumí o skutečnosti, že řízení nebylo zahájeno a vrátí vám zpět žádost včetně případných příloh.

Žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého pobytu nejste povinen podat osobně, postačuje tedy, když v poslední den zákonné lhůty předáte žádost poštovní přepravě.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě funguje zastupitelský úřad jako prostředník mezi žadatelem a orgánem zodpovědným za rozhodnutí, tedy MV ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s žadatelem, vyzývá ho k pohovoru, informuje ho o důvodech zamítnutí žádosti nebo ho vyzve, aby se dostavil k vyznačení víza nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu.

Řízení o Vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců (pdf, 1,7 MB), správního řádu, a případně dalších souvisejících zákonů.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, může být řízení o takové žádosti přerušeno. MV ČR / zastupitelský úřad vás v průběhu řízení může vyzvat k pohovoru, požádat vás o doplnění náležitostí, snímat vaše otisky prstů či pořizovat váš obrazový záznam.

Doložení do žádosti provádějte osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zamítnutí žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 1,7 MB) stanoví lhůty ode dne podání žádosti, ve kterých má MV ČR o žádosti rozhodnout. Lhůty se liší pro jednotlivé účely pobytu a naleznete je v informacích jednotlivých kategorií. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena v  zákonem stanovených případech.

 

Vyhovění žádosti o povolení pobytu

V případě kladného posouzení vaší žádosti vás pracoviště MV ČR/zastupitelský úřad, na kterém jste žádost podal, kontaktuje.

Pokud v době předpokládaného rozhodnutí o vaší žádosti podané v Schengenu nebudete na území Schengenu, informujte o tom dané pracoviště MV ČR / zastupitelský úřad.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě obdržíte vízum nad 90 dní za účelem převzetí povolení k pobytu, se kterým přicestujete do ČR a do 3 dnů se dostavíte na pracoviště MV ČR ke splnění ohlašovací povinnosti a sejmutí biometrických údajů nutných pro vydání průkazu o povolení k pobytu.

Adresu pracoviště, na které se máte dostavit, se dozvíte z rozhodnutí o udělení povolení k dlouhodobému pobytu, které vám předá zastupitelský úřad.

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavíte na pracoviště MV ČR za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu z důvodu ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu, funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji a správnosti v něm.

Během vašeho pobytu v ČR nezapomeňte hlásit případné změny vašich údajů.

 

Důvody  neudělení

MV ČR žádost o dlouhodobý pobyt zamítne, např. jestliže

 1. se cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského úřadu nedostaví k pohovoru nebo nepředloží ve stanovené lhůtě doklady, nebo

 2. cizinec vyplní žádost o udělení dlouhodobého pobytu nepravdivě, nebo

 3. cizinec předložil padělané anebo pozměněné náležitosti nebo v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti, nebo

 4. je nežádoucí osobou, nebo

 5. je zařazen do Schengenského informačního systému, nebo

 6. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy ČR, nebo

 7. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy smluvních států, nebo

 8. cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,

 9. se žadatel bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo

 10. před vyznačením povolení k dlouhodobému pobytu nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, nebo

 11. nesplní zákonem stanovené podmínky pro udělení povolení, nebo

 12. jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného povolením k dlouhodobému pobytu neopustí území nebo že povolení k dlouhodobému pobytu hodlá zneužít k jinému účelu.

 


Odbor azylové a migrační politiky, 5. ledna 2017

vytisknout  e-mailem