Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

eIDAS, Elektronický podpis

Sekce je věnována jednak problematice nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, které je známo pod zkráceným názvem „nařízení eIDAS“ a také právní úpravě oblasti elektronického podpisu dle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. Zákon o elektronickém podpisu a související dvě vyhlášky provádějící zákon o elektronickém podpisu (vyhláška č. 378/2006 Sb. o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, vyhláška č. 212/2012 Sb. o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu) budou zrušeny s účinností návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 

Metodický seminář - Dopady nařízení eIDAS po 1. 7. 2016

Nařízení eIDAS & související právní úprava v ČR

Návrh nařízení eIDAS vydala Evropská komise dne 4. června 2012. Tento návrh patří, jakožto jedno z klíčových opatření Aktu o jednotném trhu, mezi nejvýznamnější iniciativy v oblasti budování jednotného digitálního trhu a má za cíl zvýšit důvěryhodnost elektronických transakcí v rámci vnitřního trhu EU. Komise zde navazuje na úkoly vytyčené v Digitální agendě pro Evropu. Pracovní skupina Rady (EU) pro telekomunikace a informační společnost tento návrh nařízení opakovaně projednávala v průběhu roků 2012 až 2014. Dne 28. srpna 2014 bylo nařízení eIDAS publikováno v Úředním věstníku EU a vstoupilo v platnost dvacátým dnem po zveřejnění, tj. 17. září 2014.

Konečné znění oficiálního českého překladu nařízení eIDAS je k dispozici na stránkách Úředního věstníku EU (na stránce si lze zvolit konkrétní jazyk): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG.

Ke zveřejněnému oficiálnímu překladu nařízení eIDAS bylo vydáno CZ CORRIGENDUM vzhledem k chybně uvedenému datu ve článku 12 odstavci 8. Zmíněné CORRIGENDUM lze nalézt na stránce: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14750-2014-INIT/en/pdf.

V legislativním procesu jsou v souvislosti s nařízením eIDAS a oblastí služeb vytvářejících důvěru dva návrhy vládních zákonů, konkrétně se jedná o:

Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Návrh zákona byl odeslán do Poslanecké sněmovny, (sněmovní tisk č.763). Prvé čtení návrhu  proběhlo dne 20. dubna v rámci 44. schůze (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=763). Navrhovaný zákon zaujímá ve vztahu k nařízení  eIDAS „minimalistický přístup“, v zákoně je tak upraveno pouze to, co nařízení eIDAS výslovně nechává na úpravu vnitrostátním právním řádem. Jedná se o adaptační právní předpis k nařízení eIDAS, který však neřeší veškeré oblasti tohoto nařízení, ale toliko ty jeho části, které budou aplikovatelné od 1. července 2016, tzn. problematiku služeb vytvářejících důvěru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změnový zákon přinese řadu změn, zejména však toliko terminologických,  v jiných zákonech – např. zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, zák. č. 111/2009 Sb. o základních registrech, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zák. č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zák. č. 500/2004 Sb. správní řád… Viz sněmovní tisk č. 764: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=764.

MV zveřejňuje k této oblasti tyto materiály:

Informace k používání elektronického podpisu

Elektronický podpis je jedním z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu.

Postupně stále více právních předpisů umožňuje jeho používání v oblasti orgánů veřejné správy, a to jak při komunikaci mezi úřady navzájem, tak i při komunikaci občanů s jednotlivými úřady. V současné době občané využívají elektronický podpis vůči orgánům veřejné správy především v oblasti správy daní a v obecných správních řízeních. Nutnou podmínkou pro komunikaci občanů se státní správou s použitím elektronického podpisu jsou tzv. kvalifikované certifikáty občanů.

Ministerstvo vnitra vykonává povinnosti stanovené zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a stanovuje požadavky podle vyhlášky č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Zpracovává také návrhy právních předpisů týkajících se elektronického podpisu a v jeho působnosti je rovněž zajištění mezinárodní spolupráce v této oblasti a plnění úkolů plynoucích z členství ČR v mezinárodních organizacích. 

 

vytisknout  e-mailem