Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybrané pojmy a zkratky

 1. Vymezení a vysvětlení základních pojmů PMA a veřejné správy
 2. Další pojmy a zkratky
Agenda – souhrn činností spočívajících ve výkonu vymezeného okruhu vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci (zákon č. 111/2009 Sb., § 2, písm. d)). Činností se rozumí soubor úkonů, které jsou za účelem výkonu veřejné moci vykonávány orgány veřejné moci v rámci jejich agendy (zákon č. 111/2009 Sb., § 48, písm. a)).
 
Referenční údaje o agendě OVM – údaje, které jsou podle zákona č. 111/2009 Sb., § 51 písm. a) až k) vedeny v RPP, například písm. g) výčet základních registrů nebo agendových informačních systémů, do kterých je pro výkon agendy nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným.
 
Procesní model agendy – soustava procesně orientovaných informací o výkonu agendy. Procesní model agendy obsahuje:
 • Procesní popis – jakým způsobem je proces vykonáván, jaká je sekvence jednotlivých aktivit potřebných pro dokončení procesu, jací jsou účastníci procesu atd. Procesní popis obsahuje vazbu na právní předpisy a referenční údaje o agendě OVM.
 • Četnost – jak často je proces vykonáván, kolikrát za den/měsíc/rok se opakuje, zda se jedná o pravidelně vykonávaný proces nebo je nahodilý atd.
 • Pracnost – kolik času v průměru zabere výkon procesu, jaký je rozptyl údajů o jeho trvání, zda je čas potřebný pro dokončení procesu výrazně ovlivněn vnějšími vlivy, které nelze předvídat atd.
 • Náklady – jaké jsou osobní, provozní a jiné náklady nutné pro výkon procesu.
 • Kvalitu – v jaké kvalitě je proces vykonáván, jaká je spokojenost klientů (občanů) s výkonem procesu, jakou kvalitu vyžaduje nadřízený orgán atd.
 
Standard agendy
– vymezení centrálně definovaných a závazných podmínek výkonu agendy státní správy s cílem zajistit udržitelnost podmínek výkonu agendy, realizovaných optimalizačních opatření a docílit dalšího zlepšování procesů. Standard agendy je definován individuálně pro jednotlivé procesy agendy. Standard každého procesu je pak definován v oblastech definice úrovně, definice výkonu a definice způsobu výpočtu úhrady.
 
Ohlašovatel agendy – ústřední správní úřad (ministerstvo nebo ústřední správní úřad s celostátní působností) jenž má agendu ve své působnosti, a který provedl ohlášení dané agendy.
 
Gestor agendy – konkrétní osoba, která je v rámci orgánu veřejné moci ohlašovatele agendy zodpovědná za agendu a její výkon na všech úrovních státní správy. Gestor agendy je odpovědný za správu dané agendy.
 
Typologie právní předpisů – Metodika PMA rozlišuje druhy ustanovení právních předpisů, respektive jejich ustanovení. Většina právních předpisů obsahuje ustanovení všech druhů, nicméně dle převládajícího druhu ustanovení lze charakterizovat celý právní předpis jako zvláštní, procesní či kompetenční. V detailu:
 • Zřizovací – definuje orgány veřejné moci a oblasti jejich kompetence.
 • Kompetenční – definuje kompetence organizaci ve výkonu veřejné moci.
 • Procesní – definuje procesní postup výkonu veřejné moci.
 • Zvláštní – definuje parametry procesního postupu.
 • Obecné – neobsahuje úpravy kompetencí, postupů ani parametrů, např. definice pojmů, apod.
 
Typologie agend – Metodika PMA na základě současné organizace systému veřejné správy rozděluje agendy z pohledu jejich výkonu. Zavádí následující typy agend, určující přístup k jejich modelování a standardizaci:
 • Agendy ústředních správních úřadů – výkon státní správy, který není ani částečně přenesen na samosprávné celky.
 • Agendy přenesené působnosti – výkon všeobecné státní správy alespoň částečně přenesený na samosprávné celky.
 • Procesní agendy – agendy procesních norem, např. Správní řád, Přestupkový řád apod.
 • Samosprávní agendy – výkon samosprávy uskutečňovaný vlastními orgány samosprávných celků.

vytisknout  e-mailem