Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TSERENDORJ Enkhtuvshin

Č.j.: OAM-2746-9/ZR-2016 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihomoravský kraj
Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno

Č.j.: OAM-2746-9/ZR-2016

Brno, 4. prosince 2019
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.), ve věci zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu podle § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 326/1999 Sb., paní TSERENDORJ Enkhtuvshin, nar. 7.1.1971, státní příslušnost: Mongolsko, místa hlášeného pobytu na území ČR na adrese Pekařská 1918/4, 678 01 Blansko, skutečně bytem neznámo (dále jen „účastnice řízení“), zastoupené ustanoveným opatrovníkem SOZE, zapsaný spolek, Mostecká 855/5, 614 00 Brno, IČ: 449 94 249 (dále jen „opatrovník“),

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu, vydané dne 3. 12. 2019 pod sp. zn. OAM-2746-8/ZR-2019, adresované výše jmenované účastnici řízení.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, protože účastnici řízení není kam doručovat, neboť dosud provedeným postupem správního orgánu bylo zjištěno, že se účastnice řízení několik let nezdržuje v místě hlášeného pobytu na území ČR. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR ani nikde jinde, na kterou by bylo možno účastnici řízení doručovat. Sama účastnice řízení správní orgán v mezičase nekontaktovala, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od účastnice řízení nebylo možné. Dle správního orgánu je tak účastnice řízení osobou neznámého pobytu.

Účastnice řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Karel Kosek
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 4. 12. 2019

Svěšeno dne: 20. 12. 2019

vytisknout  e-mailem