Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SHVETS Lyudmyla

Č.j.: OAM-6614-16/TP-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového a správního řízení Praha VI.
P. O. Box 121, 143 00 Praha 4

Č.j.: OAM-6614-16/TP-2018

Praha 13. 12. 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. 07. 2019 (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu paní SHVETS Lyudmyla, nar. 23. 03. 1983, státní příslušnost: Ukrajina, posledním pobytem: Hnězdenská  767/4, 181 00 Praha 8  - Troja (dále jen „žadatelka“),

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnosti:

Vyrozumění o pokračování v řízení, č.j. OAM-6614-12/TP-2018, ze dne 14. 11. 2019; Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí, č.j. OAM-6614-15/TP-2018, ze dne 14. 11. 2019, adresované žadatelce s ohledem na místo jejího posledního hlášeného pobytu na území.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť žadatelce se nedaří na poslední jí uvedené místo hlášeného pobytu na území ČR doručovat písemnosti. Výše uvedené písemnosti vrátil provozovatel listovních služeb s tím, že adresát se „odstěhoval“. Odlišná doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese:Žukovského 888/2, Praha 6, a to v jeho úředních hodinách Po a St od 8.00 – 17.00 hod a v Út a Čt od 8.00 – 15.00 hod a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Bc. Michal Zelený, v. r.
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 04. 12. 2019

Svěšeno dne: 20. 12. 2019

vytisknout  e-mailem