Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SHOJAEI Mohammadreza

Č.j.: OAM-30830-8/DP-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Královéhradecký kraj
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
____________________________________________________________________________________

Č.j.: OAM-30830-8/DP-2019

Hradec Králové 8. 11. 2019
Počet stran: 1

Pan
SHOJAEI Mohammadreza

nar. 25. 1. 1995
stát. přísl. Íránská islámská republika
bytem: Komenského 243/29, 500 03 Hradec Králové

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“) v řízení žádosti o prodloužení dlouhodobého pobytu podle ust. § 44a zák. č. 326/1999 Sb., kterou podal pan SHOJAEI Mohammadreza, nar. 25. 1. 1995, stát. přísl. Íránská islámská republika, bytem: Komenského 243/29, 500 03 Hradec Králové

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnosti:

Výzva k odstranění vad žádosti, č.j. OAM-30830-7/DP-2019 ze dne 9. 10. 2019, adresované panu SHOJAEI Mohammadreza, nar. 25. 1. 1995, stát. přísl. Íránská islámská republika, bytem: Komenského 243/29, 500 03 Hradec Králové.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s. p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové, v úředních hodinách Po, St od 8:00 do 17:00 a Út, Čt od 8:00 do 11:30 hod, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Tomáš Flamík
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 8. 11. 2019

Sejmuto dne: 24. 11. 2019

vytisknout  e-mailem