Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MADIAR Vasyl

Č.j.: OAM-21350/DP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení DP
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6

Č.j.: OAM-21350/DP-2017

PRAHA 13.září 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu pana(í) MADIARVASYL, nar. 01.01.1978, státní příslušnost Ukrajina, bytem PRAHA 7-BUBENEČ, MILADY HORÁKOVÉ 852/82 (dále jen „účastník(ce) řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, č.j. OAM-21350-14/DP-2017 ze dne 09.07.2019 adresovaná výše jmenované(mu) účastníku(ci) řízení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Do země původu účastníku(ci) řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku(ci) písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastník(ce) osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 15.00, Pá 8.00 – 12.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Jan Chadima
Ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 13.09.2019

Svěšeno dne: 29.09.2019

vytisknout  e-mailem