Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - GAJA LAPINSKAYA Anna

Č.j.: OAM-1619-13/ZR-2020 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihočeský kraj
Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice

Č.j.: OAM-1619-13/ZR-2020

České Budějovice, 31. července 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) a r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o ukončení přechodného pobytu podle § 87f odst. 1 zák.č. 326/1999 Sb., cizinky paní GAJA LAPINSKAYA Anna, nar. 16.05.1982, st. přísl. Běloruská republika, bytem: neznámo,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU, č.j. OAM-1619-12/ZR-2020 ze dne 31. července 2020

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována opatrovníkovi cizinky a rovněž veřejnou vyhláškou, neboť adresa pobytu cizinky je neznámá.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, v úředních hodinách(pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

PhDr. Tomáš Nájemník
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 31. 07. 2020

Svěšeno dne: 16. 08. 2020

vytisknout  e-mailem