Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DOROSHENKO Vladyslav

Č. j.: OAM-21771-9/ZM-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci I.
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Č. j.: OAM-21771-9/ZM-2019

Brno, 2. 12. 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“), v řízení o vydání zaměstnanecké karty dle § 42g zák. č.326/1999 Sb., pana DOROSHENKO Vladyslav, nar. 9. 10. 1993, st. přísl. Ukrajina, adresa v zemi původu: ul. Himnazijna 52, 166 00 Nižin, Ukrajina (dále jen „účastník řízení“),

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, č. j. OAM-21771-6/ZM-2018 ze dne 03. 05. 2019, adresované výše jmenovanému účastníku řízení

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), neboť pošta v zemi původu se neúspěšně pokusila o její doručení. Jiná  doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, v jeho  úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 14.00, a to v době 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Martina Moravcová
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 4. 12. 2019

Svěšeno dne:

vytisknout  e-mailem