Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BAIMAKASHEV Alibek

Č.j.: OAM-28693-20/ZM-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihočeský kraj
Pražská třída tř. 1257/23, České Budějovice, 370 74

Č.j.: OAM-28693-20/ZM-2019

České Budějovice 13. září 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele podle § 42g odst. 7 zák. č. 326/1999 Sb., kterou  podal pan BAIMAKASHEV Alibek, nar. 05.09.1992,  státní příslušnost Republika Kazachstán, místo hlášeného pobytu na území Vrbenská 97/16, České Budějovice, 370 06.

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o přerušení řízení, č.j. OAM-28693-19/ZM-2019 ze dne 26. srpna 2019 adresovaná výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresátovi na adrese písemnost nelze vložit do schránky.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Pražská tř. 1257/23, České Budějovic, 370 74, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod. a Út a Čt  8.00 – 13.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Andrea Bicková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 13.09.2019

Svěšeno dne: 29.09.2019

vytisknout  e-mailem