Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotazy krajských úřadů a pověřených obecních úřadů v sídle volebního obvodu v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR na podzim 2008

Seznam dotazů:

1.Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů
2.Úmrtí kandidáta
3.Předávání výsledků hlasování členům okrskové volební komise a politickým stranám, politickým hnutím a koalicím bez zastoupení v okrskové volební komisi
4.Informace o počtu a sídle volebních okrsků
5.Informování voličů i v jazyce národnostní menšiny
6.Postavení okrskových volebních komisí při společném konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2008
7.Ověřování údajů o kandidátech z informačního systému evidence obyvatel
8.Údaj o povolání kandidáta
9.Zajištění tisku hlasovacích lístků
10.Volby do 1/3 Senátu – odpovědnost za organizačně technickou přípravu voleb a metodiku
11.Změna stálých volebních okrsků
12. Věk kandidáta na kandidátní listině pro volby do zastupitelstev krajů
13.Zastoupení na základě plné
14.Telekomunikační zabezpečení
15.Financování voleb
16.Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise
17. Informace o zdaňování odměn členů okrskových volebních komisí
18. Dotazy k výkonu pravomocí hejtmana, náměstka hejtmana a rady kraje po volbách

Odpovědi:

1.Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů (dotaz KÚ Zlín)

Podle stávající právní úpravy obsažené v zákoně č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“) není možné ve volbách do zastupitelstev krajů hlasovat na voličský průkaz.
Absence právní úpravy voličských průkazů ve stávající právní úpravě znemožňuje hlasování těm voličům, kteří se z jakéhokoliv důvodu nebudou moci voleb zúčastnit ve volebním okrsku, v němž jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů. To znamená, že i voliči, kteří v době konání voleb do zastupitelstev krajů se například léčí v nemocnici nebo jsou dlouhodobě umístěni v sanatoriu v územním obvodu kraje, do jehož zastupitelstva jsou oprávněni hlasovat, ale nemají trvalý pobyt ve volebním okrsku, v němž se tato nemocnice, sanatorium nachází, nemohou v takovém případě volit.
Otázkou zavedení voličských průkazů a případně zvláštních seznamů voličů i pro volby do zastupitelstev krajů se Ministerstvo vnitra zabývá a při další možné novelizaci zákona o volbách do zastupitelstev krajů navrhne, aby tyto volební instituty byly do ní zahrnuty.

2.Úmrtí kandidáta (dotaz KÚ Zlín)

Volby do zastupitelstev krajů upravuje zákon o volbách do zastupitelstev krajů jako výkon státní správy. Volební orgány tak mohou činiti pouze to, co jim tento zákon ukládá.
Úmrtí kandidáta není v zákoně o volbách do zastupitelstev krajů řešeno, není tedy ani upraven postup, kterým by bylo možné kandidáta, který zemřel po registraci kandidátní listiny, z této kandidátní listiny stáhnout.
Podle § 23 zákona o volbách do zastupitelstev krajů se může kandidát do 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva kraje vzdát písemně své kandidatury; stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat.
Pro krajský úřad nevyplývá ze zákona o volbách do zastupitelstev krajů žádné oprávnění k vyzvání zmocněnce k podání odvolání kandidáta, a to ani v případě jeho úmrtí.
Využití institutu odvolání kandidáta podle ustanovení § 23 zákona o volbách do zastupitelstev krajů by danou věc vyřešilo pouze z hlediska informování voličů, pokud by odvolání kandidáta bylo doručeno 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva kraje. Právo odvolat kandidáta z kandidátní listiny však může pouze zmocněnec a i pak zůstávají údaje o dotčeném kandidátovi na hlasovacím lístku; pouze při zjišťování výsledků voleb se nepřihlíží k hlasům odevzdaným pro tohoto kandidáta.
V případě, že tedy nedojde k odvolání zemřelého kandidáta zmocněncem, nemusí (informace o úmrtí může však krajským úřadem být vyvěšena) krajský úřad informovat voliče o jeho úmrtí vyvěšením této informace ve volebních místnostech; hlasy pro takového kandidáta budou platné. Okrsková volební komise ani Český statistický úřad v rámci procesu zjišťování výsledků voleb do zastupitelstva kraje neověřují, zda kandidát zemřel. V případě, že takový kandidát bude zvolen, jeho mandát zanikne podle § 48 odst. 2 písm. d) zákona o volbách do zastupitelstev krajů a nastoupí na jeho místo podle § 49 téhož zákona náhradník.

3.Předávání výsledků hlasování členům okrskové volební komise a politickým stranám, politickým hnutím a koalicím bez zastoupení v okrskové volební komisi (dotaz KÚ Zlín, statutárního města Karviná)

Podle § 41 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev krajů předseda okrskové volební komise nebo jím pověřený člen okrskové volební komise předá výsledek hlasování za volební okrsek členům okrskové volební komise. Politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována a které nemají v okrskové volební komisi zastoupení, zašle předseda okrskové volební komise neprodleně písemně výsledek hlasování za volební okrsek na adresu zmocněnce.
Jedná se o obligatorní povinnost stanovenou zákonem o volbách do zastupitelstev krajů, a proto tento úkol musí předseda, příp. jim pověřený člen okrskové volební komise splnit. Účelem právní úpravy je zabezpečit předání výsledků hlasování ve volebním okrsku všem kandidujícím subjektům, tedy i těm, jež nejsou v okrskové volební komisi zastoupeny.
Uvedená problematika je v působnosti Českého statistického úřadu; podle jeho sdělení se výsledkem hlasování za volební okrsek rozumí „opis výsledku hlasování v okrsku (z počítače), který obdrží člen okrskové volební komise na pověřeném obecním úřadě po předání bezchybného  zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku. Formu a postup jeho předání dotčený zákon již blíže nespecifikuje. Proto předseda, příp. jím pověřený člen okrskové volební komise může, dle našeho názoru, daný úkol zabezpečit i elektronicky.
Odpovědnost za jeho splnění však nemůže delegovat na obecní úřad. V daném případě se domníváme, že obecní úřad může v předmětné věci poskytnout součinnost. Selekce kandidujících subjektů, jimž má být výsledek hlasování za volební okrsek zaslán, bez zákonného zmocnění není možná.

4.Informace o počtu a sídle volebních okrsků (dotaz statutárního města Karviná)

Podle ustanovení § 15 písm. f) zákona o volbách do zastupitelstev krajů poskytuje starosta obce každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků nejpozději 45 dnů před zahájením voleb.
Z dikce tohoto ustanovení jednoznačně nevyplývá, zda se informace poskytuje zmocněncům politických stran, politických hnutí a koalicím nebo na adresu ústředního orgánu (do  sídel) těchto subjektů. Stejně tak není upraven způsob poskytnutí této informace.
Pouze vyvěšení na úřední desce obecního úřadu (včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup), by podle našeho názoru, nebylo dostatečné, neboť zákon o volbách do zastupitelstev krajů subjekt určení dotčené informace jednoznačně upravuje, a tím je politická strana, politické hnutí a koalice. Pokud tento zákon upravuje zveřejnění informace vyvěšením na úřední desce, tak to u jednotlivých volebních institutů specifikuje.
Pro účely zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů se jeví vhodnější poskytnout tuto informaci nikoliv na adresu ústředního orgánu politické straně a politickému hnutí, ale prostřednictvím zmocněnců, kteří rovněž podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev krajů podepisují seznam delegovaných členů a náhradníků do okrskových volebních komisí.


Pro daný účel, tj. poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků lze, podle našeho názoru, využít ustanovení § 11 písm. c) a § 22 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev krajů, neboť starosta obce má postavení volebního orgánu a vykonává státní správu na úseku voleb do zastupitelstev krajů (§ 15 zákona o volbách do zastupitelstev krajů). Doporučujeme proto, aby krajský úřad zaslal spolu se seznamem zaregistrovaných kandidátních listin i údaj o zmocněncích politických stran, politických hnutí a koalic.
Starostové obcí v tomto stádiu volebního procesu budou plnit pouze úlohu doručovatele informace o počtu a sídlech volebních okrsků prostřednictvím zmocněnců politických stran a politických hnutí.

5.Informování voličů i v jazyce národnostní menšiny (dotaz KÚ Moravskoslezského kraje, statutárního města Karviná)

 Ustanovení § 27 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev krajů zakládá povinnost starosty obce informovat voliče v obci o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů včetně dalších údajů nutných k nerušenému průběhu voleb formou oznámení. Toto oznámení musí být zveřejněno i v jazyce národnostní menšiny, pokud v kraji má být zřízen výbor pro národnostní menšiny podle § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“). Zákon o krajích pak upravuje podmínku, za níž je třeba výbor zřídit. Tou je hranice alespoň 5% občanů v kraji hlásících se podle posledního sčítání lidu k národnosti jiné než české.
Je skutečností, že povinnost informovat voliče o době a místě konání voleb v jazyce národnostních menšin není v zákoně o volbách do zastupitelstev krajů vyjádřena jednoznačně.
Domníváme se, že ustanovení § 27 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev krajů je nutné vykládat v kontextu s ustanovením § 78 odst. 2 zákona o krajích, tj. zda se výbor pro národnostní menšiny zřizuje v případě, kdy zastoupení jedné národnostní menšiny je vyšší než 5 %, nebo zda se výbor pro národnostní menšiny zřizuje v případě, kdy všechny národnostní menšiny dosahují 5 % občanů.
 S ohledem na novelizaci dotčeného ustanovení provedenou zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o národnostních menšinách“), máme za to, že by měl být výbor zřizován v případě, kdy všechny národnostní menšiny v daném kraji dosahují 5% občanů hlásící se k jiné národnosti než české.
Dle našeho názoru oznámení pro voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje podle ustanovení § 27 odst. 1 a 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů bude i v jazyce národnostní menšiny zveřejněno způsobem v místě obvyklým pouze v těch krajích, ve kterých všechny národností menšiny dosahují 5% občanů hlásících se k jiné národnosti než české.
Podle ustanovení § 10 zákona o národnostních menšinách mají příslušníci národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy, právo na zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb a na další informace pro voliče v jazyce národnostních menšin. Součástí zákona o národnostních menšinách je preambule, která má podle důvodové zprávy mj. i charakter interpretačního nástroje při aplikaci obecné právní úpravy práv příslušníků národnostních menšin.

Při respektování smyslu a účelu posuzovaných ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů se zákonem o národnostních menšinách se Ministerstvo vnitra kloní k následujícímu názoru a to, že oznámení pro voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje podle ustanovení § 27 odst. 1 a 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů bude i v jazyce národnostní menšiny oznámeno způsobem v místě obvyklým zveřejněno pouze v těch krajích, ve kterých všechny národnostní menšiny dosahují 5 % občanů hlásících se k jiné národnosti než české, avšak v rámci tohoto kraje pouze v těch obcích, ve kterých všechny národnostní menšiny dosahují 10% občanů hlásících se k jiné národnosti než české.
 Hodnota 10 % je odvozena od ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je stanoveno, že v obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle ustanovení § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), se oznámení zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny. V tomto ustanovení zákona o obcích je právě stanovena 10 % hranice rozhodná pro ustanovení výboru pro národnostní menšiny v obci. Volič do zastupitelstva kraje je primárně i občanem obce a zveřejněním předmětného oznámení v jazyku příslušné národnostní menšiny má pro realizaci jeho aktivního volebního práva význam především v místě trvalého pobytu.
Pokud jde o přihlášení se k národnosti jiné než české při sčítání lidu v České republice, samo o sobě nezakládá vznik národnostní menšiny. Podstatné je, aby byly splněny znaky národnostní menšiny, tzn., aby se odlišovala od majoritní společnosti etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tj. znaky uvedenými v ustanovení § 2 zákona o národnostních menšinách, kde je národnostní menšina vymezena jako společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početnou menšinu obyvatelstva a zároveň projevují zájem být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, které se historicky utvořilo.
Podle důvodové zprávy k zákonu o národnostních menšinách na území České republiky žijí tradičně a dlouhodobě příslušníci bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, srbské, rómské, rusínské, ruské, řecké, slovenské a ukrajinské národnostní menšiny.

 

6.Postavení okrskových volebních komisí při společném konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2008 (dotaz statutárního města Karviná)

Ustanovení § 64 zákona o volbách do zastupitelstev krajů upravuje postavení a zřizování okrskových volebních komisí při konání společných voleb do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů.
Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně v tytéž dny s volbami do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu Parlamentu České republiky anebo s volbami do zastupitelstev v obcích, plní podle tohoto ustanovení okrskové volební komise úkoly okrskových volebních komisí pro tyto další volby.
Tak tomu bude i při konání společných voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2008.
Při konání společných voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky budou okrskové volební komise ustaveny podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů a budou plnit úkoly, jak pro volby do zastupitelstev krajů vyplývající ze zákona o volbách do zastupitelstev krajů, tak i pro volby do Senátu Parlamentu České republiky vyplývající ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“).

Podle § 17 zákona o volbách do zastupitelstev krajů členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena. Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva kraje volí. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle 15 písm. c), zákona o volbách do zastupitelstev krajů deleguje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. Podle § 15 zákona zákona o volbách do zastupitelstev krajů starosta obce stanovuje, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku, ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje, minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná.
Ustanovení § 17 v odst. 1 písm. c) zákona o volbách do zastupitelstev krajů vylučuje pouze kandidáta pro volby do zastupitelstva kraje z členství v okrskové volební komisi. Při společném konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, kdy okrsková volební komise je zřizována dle zákona o volbách do zastupitelstev krajů, tak kandidát do Senátu není z toho členství v okrskové volební komisi vyloučen. Je možné kandidáta upozornit, že tento případ není vhodný. V daném případě se jedná spíše o nedostatek právní úpravy tohoto zákona, nikoliv o účel právní úpravy.
Ukončení činnosti okrskové volební komise při společném konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů upravuje ustanovení § 45 zákona o volbách do zastupitelstev krajů. Koná-li se druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky, nebude činnost okrskové volební komise ukončena podle zmíněného ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů, ale podle § 77a odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu.
Na webových stránkách Ministerstva vnitra, ikona Volby, v rubrice Volby, Volby do zastupitelstev krajů je uveřejněna informace o postavení okrskových volebních komisí při konání společných voleb do Senátu P ČR a do zastupitelstev krajů v roce 2008.

7.Ověřování údajů o kandidátech z informačního systému evidence obyvatel (dotaz KÚ Pardubického kraje)

 Pro volby do zastupitelstev krajů krajský úřad projednává a registruje kandidátní listiny pro tyto volby. V rámci přezkumu kandidátní listiny, má-li opodstatněné pochybnosti o pravdivosti údajů na ní uvedených, může požádat, v případě údajů o místě trvalého pobytu kandidáta a jeho rodném čísle, o ověření u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v souladu s vyhláškou č. 152/2000 Sb., v platném znění. Součinnost těchto pověřených obecních úřadů v předmětné věci vyplývá z jejich věcné a místní příslušnosti. Pokud krajský úřad řeší tyto otázky jinou cestou, přebírá odpovědnost i za ověření těchto údajů.

8.Údaj o povolání kandidáta (dotaz KÚ Pardubického kraje)

 Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev krajů je povinností kandidujících subjektů na kandidátní listině u jednotlivých kandidátů uvést mimo jiné i údaje o jeho povolání. Tento zákon ani jiný právní předpis pro jiné druhy voleb pojem povolání ani jinou jeho bližší specifikaci neupravuje. Je věcí kandidáta a toho, kdo jej na kandidátní listině uvedl, zda chtějí pro voliče zdůraznit původní profesi kandidáta nebo jeho současné pracovní či funkční zařazení, případně jeho nezaměstnanost apod. Pokud kandidát vykonává souběžně dvě a více povolání, je na jeho vůli, zda se chce voličům prezentovat všemi nebo jen některým z nich.

9.Zajištění tisku hlasovacích lístků (dotaz KÚ Zlínského kraje)

Tisk hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky bude zajišťovat firma Moraviapress, a. s.
Ministerstvo vnitra má s firmou Moraviapress, a. s., jako s vítězných uchazečem obchodní veřejné soutěže „Volby 2005-2009“, uzavřenou smlouvu o dílo na zajištění komplexního tisku, kompletaci a distribuci veškerých metodických materiálů, volebních tiskopisů a hlasovacích lístků pro přípravu, průběh a zjišťování výsledků voleb pro volby, které se budou konat v České republice od roku 2005 až do roku 2009 včetně. 


10.Volby do 1/3 Senátu – odpovědnost za organizačně technickou přípravu voleb a metodiku (dotaz KÚ Pardubického kraje)

Podle  § 13  odst.  1  zákona o volbách do Parlamentu organizačně technické zajištění voleb do Senátu, tj. jejich příprava, průběh a provedení ve volebním obvodu, patří do působnosti pověřeného obecního  úřadu  v  sídle volebního obvodu, jímž se v souladu s § 7 odst. 1 písm. f) citovaného zákona  v hlavním  městě Praze rozumí úřad městské části v  sídle  volebního obvodu  a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst.

Krajský úřad podle zákona o volbách do Parlamentu zajišťuje organizačně technicky volby do Poslanecké sněmovny, nikoliv volby do Senátu; na úseku voleb do Senátu plní úkoly dle § 12 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu.

Na  základě  § 12  odst. 3  písm. a)  zákona o  volbách do  Parlamentu  krajský úřad pro volby do Senátu  řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce. Z praktického hlediska a vzhledem k tomu, že jde o operativnější řešení, je vhodnější, aby byl příslušným krajský úřad, na jehož území se uvedená obec nachází.

11.Změna stálých volebních okrsků (dotaz statutárního města Karviná)

Problematiku stálých volebních okrsků s účinností od 31. prosince 2001 upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“). Zákon převzal z předchozí právní úpravy, kdy došlo v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí v roce 1994 k vymezení stálých volebních okrsků, institut volebních okrsků jako stálých, ve kterých probíhá hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do Parlamentu České republiky a do Evropského parlamentu; jejich změnu bylo možno provést pouze jednorázově ve lhůtě po účinnosti zákona. Většina starostů tuto zákonnou možnost nevyužila.

V současné době je třeba postupovat podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) až d) zákona o volbách do zastupitelstev obcí, které taxativně vymezuje důvody, na základě kterých lze změnu již vytvořených stálých volebních okrsků provést. Podle § 26 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev krajů  lze změnu provést v případě podle písm. a) zvýšení nebo snížení počtu voličů ve volebním okrsku o jednu třetinu, písm. b) změny hranic obce v místech, kde je území této obce osídleno, písm. c) změny hranic městských obvodů nebo městských částí, písm. d) kdy hranice volebního okrsku není shodná s hranicí volebního obvodu pro volby do Senátu Parlamentu České republiky nebo volebního obvodu pro volby do zastupitelstev obcí (§ 27 zákona o volbách do zastupitelstev krajů). Z jiných, než takto taxativně vymezených důvodů, nelze změnu realizovat.

V souladu s ustanovením § 15 písm. a) a § 26 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přísluší stanovit stálé volební okrsky, a tím i posoudit, zda jsou splněny podmínky pro jejich změnu, starostovi obce.

Změnu stálých volebních okrsků v případě velkého počtu voličů lze za splnění podmínky § 26 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí realizovat možností např. zachování stávajícího počtu stálých volebních okrsků s přesunem zapsaných voličů do několika sousedících stálých volebních okrsků (za podmínky, že v nich nedojde ke zvýšení počtu voličů o jednu třetinu), nebo zřízení nového stálého volebního okrsku. Rozhodným okamžikem pro posouzení je rok 1994.

S ohledem na to, že již dříve zaznívala upozornění na nemožnost změny ve vymezení stálých volebních okrsků, Ministerstvo vnitra navrhlo úpravu režimu stálých volebních okrsků v rámci zpracování návrhu věcného záměru tzv. volebního kodexu, avšak práce na této právní úpravě byly pozastaveny. Náměty pro změnu režimu stálých volebních okrsků budou proto opětovně uplatněny při nejbližší novelizaci zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a to tak, že se navrhne doplnit stávající důvody umožňující jejich změnu o možnost změny v případech, kdy hranice stálého volebního okrsku nezachovává přirozený územní celek nebo dostupnost pro voliče, což by umožnilo učinit je v souladu s požadavky obcí více flexibilní.

12. Věk kandidáta na kandidátní listině pro volby do zastupitelstev krajů (dotaz KÚ Královéhradeckého kraje)

Obligatorní náležitosti kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů upravuje § 21 zákona o volbách do zastupitelstev krajů. Věk kandidáta je jednou z nich. Jako všechny ostatní údaje uvedené na kandidátní listině musí jít o údaj správný, neboť jinak by byl založen důvod pro výzvu zmocněnce ve smyslu § 22 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev krajů k odstranění závad. K tomu, aby bylo zřejmé, že kandidát splňuje podmínky volitelnosti, slouží institut vlastnoručně podepsaného prohlášení kandidáta podle § 21 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů s uvedením rodného čísla.
 Všichni kandidáti pro volby do zastupitelstev krajů uvedou na kandidátní listině věk aktuální ke dni jejího podání. Pravdivost údajů (náležitostí) kandidátní listiny potvrdí svým podpisem jednak zmocněnec kandidujícího subjektu a dále osoba oprávněná jednat jeho jménem.
Pro účely hlasovacího lístku věk kandidáta krajský úřad zaktualizuje a uvede věk kandidáta ke dni voleb do zastupitelstev krajů.

13.Zastoupení na základě plné moci (dotaz KÚ Středočeského kraje)

Obsah kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů upravuje ustanovení § 21 odst. 1 zákona; v písm. h) tohoto ustanovení je jako náležitost kandidátní listiny stanoveno – jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří. Odkazem je poukazováno na příslušný zvláštní právní předpis, kterým je zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o obligatorní náležitost kandidátní listiny, tudíž úřad (pro volby do zastupitelstev krajů krajský úřad), pak v rámci registračního řízení i tuto náležitost podané kandidátní listiny je povinen přezkoumat.
Domníváme se, že když zákon výslovně nezakazuje v předmětné věci zastoupení na základě plné moci, pak připuštění takového postupu ani nevylučuje. Je přípustné, aby osoba, která je statutárním orgánem politické strany nebo politického hnutí, svěřila na základě plné moci podepisování kandidátních listin pro volby do zastupitelstev krajů jiné osobě. Ačkoli zákon to výslovně nestanoví, musí, v případě, kdy osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí zplnomocní jinou osobu k podpisu kandidátní listiny, být předmětná plná moc přiložena ke kandidátní listině, neboť krajský úřad při přezkumu kandidátních listin bude vycházet z údajů uvedených ve výpisu z rejstříku politických stran a politických hnutí, který Ministerstvo vnitra k těmto účelům krajským úřadům poskytuje, a ze kterého tuto skutečnost nelze zjistit. Ke kandidátní listině musí být přiložen buď originál plné moci nebo její ověřená kopie.
Jiným případem je ustanovení § 21 odst. 5 zákona vztahující se k oprávnění zmocněnce k úkonům ve volebních věcech jménem politické strany, politického hnutí a koalice. V případě zmocněnce se jedná o speciální ustanovení zákona pro volby s tím, že zmocněnec je již pro příslušné úkony zmocněn statutárním orgánem a zákon neobsahuje úpravu, která by mu umožnila své zmocnění převést na jinou osobu. V případě, že nemůže vykonávat svou funkci, po jeho odvolání nastupuje náhradník.

14.Telekomunikační zabezpečení (dotaz KÚ Zlínského kraje, KÚ Moravskoslezského kraje)

Systém telekomunikačního spojení volebních orgánů bude obdobný jako u všech předcházejících voleb. Telefonní spojení bude zajišťovat akciová společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., a to na základě uskutečněné veřejné zakázky „Služby komunikační infrastruktury pro VOLBY 2008“. Tuto veřejnou zakázku zabezpečil Centrální zadavatel na datové a hlasové služby v rámci Komunikační infrastruktury veřejné správy, což je v rámci Ministerstva vnitra sekce spojení a komunikací, ve spojitosti s Rámcovými smlouvami na poskytování datových a hlasových služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy, které byly uzavřeny dne 28. 3. 2007 s dobou platnosti na 4 roky. Podstatou spojení zůstává, že uvedený telekomunikační operátor při zpracování projektu systému bude vycházet z konkrétních požadavků volebních orgánů v rámci jejich územní působnosti.
Spojení k přenosu dat o výsledcích voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů zajistí Český statistický úřad.
V souvislosti s dotazem, zda bude možné využívat mobilních operátorů uvádíme, že mobilní telefony poskytne společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s. pouze v případech, kdy nebude možné poskytnout hlasové služby elektronických komunikací prostřednictvím pevných telefonních přípojek nově zřízených nebo zapůjčených v místě.
Pokud se týká připomínek k postupu poskytovatele telefonického spojení při jeho zabezpečování, vyskytly se výhrady při realizačních pracích jak ze strany některých úřadů, tak i ze strany výše uvedené společnosti. Výhrady uvedené v připomínkách budou tlumočeny firmě Telefónica O2 při pracovním jednání v rámci zahájení prací. Na druhé straně je třeba v zájmu včasného a kvalitního zajištění a zúčtování telekomunikační služby postupovat podle pokynů pracovníků zmíněné firmy a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se přímo obracet na určeného pracovníka firmy Telefónica s příslušnými problémy, aby se tak předešlo zbytečnému prodlužování jejich řešení a nežádoucí prodlevě realizačního procesu.

15.Financování voleb (dotaz KÚ Zlínského kraje)

Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy a jako taková je plně hrazena ze státního rozpočtu. Finanční prostředky spojené s přípravou a konáním voleb jsou vedeny v kapitole státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa. Z ní jsou příslušné finanční částky uvolňovány krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím Ministerstva financí na základě podkladů Ministerstva vnitra. Tyto úřady přidělí potřebný objem jednotlivým subjektům (pověřený obecní úřad, obecní úřad, úřad městské části a městského obvodu).
Při stanovení objemu předpokládaných výdajů na příslušné volby je výchozí základnou počet volebních okrsků v příslušném kraji a z toho vyplývající průměrný počet členů okrskové volební komise, který zahrnuje předpokládané odměny členům okrskových volebních komisí a ostatní předpokládané výdaje nezbytné pro organizačně technické zabezpečení voleb. Při vynakládání výše uvedených oprávněných výdajů se postupuje podle směrnice Ministerstva financí.
Částka stanovená pro výše uvedené subjekty na činnost podle zákona, jakož i ostatní částky, je pouze předpokládaný objem finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s volbami, je to pouze hrubý odhad. Všechny výdaje, které jsou v souladu se směrnicí Ministerstva financí a které jsou doložené, jsou hrazeny ze státního rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa. V případě, že jsou výdaje vyšší než částka převedená do jednotlivých rozpočtů volebních orgánů pro zmíněné účely, je třeba zažádat přímo Ministerstvo financí o posílení rozpočtu.

16.Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise (KÚ Zlínského kraje)
Nedostatečná výše odměny a problémy s obsazováním okrskových volebních komisí. Rozsah pracovního volna od zaměstnavatele pro člena okrskové volební komise. Problematika zdanění odměny. Odvody na veřejné zdravotní pojištění.

Ministerstvo vnitra v posledních letech opakovaně zaznamenalo apely volebních orgánů i veřejnosti na nedostatečnou výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, ze které pramení nedostatečný zájem občanů o výkon této funkce následně i problémy starostů obcí s obsazováním okrskových volebních komisí. Okrskové volební komise jsou přitom stěžejním volebním orgánem, který zjišťuje výsledky voleb na úrovni volebních okrsků.
V roce 2006 došlo k navýšení odměny pro zapisovatele a předsedu okrskové volební komise. Důvodem pro toto navýšení byla potřeba ocenit práci zapisovatelů, kteří ačkoli v okrskových volebních komisích zpravidla vykonávají značnou část úkonů, byli oceněni stejně jako řadoví členové. Navýšení zvláštní odměny předsedům okrskových volebních komisích pak mělo za cíl udržet výsadní postavení předsedy.
Po nabytí účinnosti nového zákoníku práce se dále zhoršilo postavení členů okrskových volebních komisí, neboť jsou-li současně i zaměstnanci, byl jim zrušen nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele a náleží jim nadále pouze pracovní volno na nezbytně nutnou dobu.
Ukázalo se tedy jako nevyhnutelné učinit příslušné kroky, které by vedly k tomu, že výkon funkce člena okrskové volební komise bude pro občany atraktivnější, že budou motivováni vykonávat  tuto funkci a současně bude kompenzována i ztráta nároku na náhradu mzdy od zaměstnavatele za dobu výkonu této funkce, případně zavedení odvodů pojistného na veřejné zdravotní pojištění z této zvláštní odměny.
Ministerstvo vnitra proto vstoupilo počátkem roku 2008 do jednání s dalšími dotčenými resorty (Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví). Výsledkem jednání a zvažování možných variant řešení bylo zahájení přípravy návrhu vyhlášky, kterou se mění jednotlivé prováděcí vyhlášky k volebním zákonům. Cílem této novelizace je plošné navýšení zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise při všech druzích voleb o 500 Kč, a to s platností již při nadcházejících podzimních volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu.
V současné době probíhá vyhodnocování připomínek z vnitroresortního a současně i meziresortního připomínkového řízení.
Doposud není zcela jasný postoj Ministerstva financí pokud jde o možnosti finančního pokrytí zvýšených nákladů na volby v důsledku plošného navýšení zvláštní odměny členům okrskových volebních komisí. Souhlas Ministerstva financí je přitom zásadní i s ohledem na to, že v dohodě s ním (a s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které již zaujalo k návrhu souhlasné stanovisko) Ministerstvo vnitra stanovuje ve vyhlášce výši odměny členů okrskových volebních komisí.

Pozn.:
Se zodpovězením dalších otázek ohledně postavení členů okrskových volebních komisí čekáme na stanoviska MF, MPSV a MZdr.
 


Odbor všeobecné správy

vytisknout  e-mailem