Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ověření cizích veřejných listin

 

English English

Doklady vydané soudy a úřady v cizině, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny, mají důkazní moc veřejných listin i v ČR, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními (§ 12 zák. č. 91/2012 Sb. ,o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších přepisů). Podle toho je třeba, aby všechny doklady předkládané k úřednímu jednání vydané v cizině byly ověřeny příslušnými orgány státu, jehož orgán doklad vydal, a superlegalizovány zastupitelským úřadem ČR, není-li mezinárodní smlouvou stanoveno jinak (viz níže). Byl-li doklad vydán ve státě, se kterým ČR neuzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, ani tento stát nepřistoupil k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, tzv. Haagské úmluvě (pdf, 149 kB), potom cizozemský doklad musí být opatřen superlegalizační doložkou a úředním překladem do českého jazyka (zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů [pdf, 699 kB]). Jen u takového dokladu je záruka, že byl vydán k tomu oprávněným orgánem cizího státu v náležité formě.

Je-li tedy předložena k úřednímu jednání cizozemská listina, která byla vydána ve státě, který přistoupil k Haagské úmluvě (pdf, 149 kB), neboli „Úmluvě o Apostile“, stejně jako ČR, tato listina pak musí být opatřena pouze ověřovací doložkou "Apostille" a poté úředně přeložena do českého jazyka (zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů [pdf, 699 kB]). Seznam smluvních států citované úmluvy lze nalézt zde . Zde naleznete seznam úřadů jednotlivých států, které jsou kompetentní k vydání Apostily.

Výjimka z povinnosti superlegalizace platí pro listiny vydávané diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky států, které jsou signatáři Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky (pdf, 97 kB). Tato výjimka superlegalizace se týká rovněž listin vydaných nebo potvrzených příslušnými cizími zastupitelskými úřady, pokud byla uzavřena bilaterální konzulární úmluva.

S účinností od 16. 2. 2019 jsou od nutnosti ověření veřejných listin (apostila, superlegalizace) dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1191/2016 osvobozeny některé z listin, které jsou vydávány orgány členského státu Evropské unie občanům tohoto členského státu. Orientační seznam takových listin je dostupný na Evropském justičním portálu (European e-justice Portal) na tomto odkazu.

S některými státy uzavřela ČR smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, na základě kterých listiny vydané nebo ověřené příslušným cizím orgánem mají v České republice důkazní moc veřejných listin a mohou být použity v řízení před českými úřady bez dalšího ověření, popř. je v nich přesně stanoveno, jakým orgánem musí být doklad ověřen, aby měl důkazní moc veřejné listiny i na území druhé smluvní strany. Takové listiny se předkládají k úřednímu jednání opatřené pouze úředním překladem do českého jazyka (zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů). Seznam těchto smluv lze nalézt zde (bod V.).

Veřejné listiny, vydané členským státem Evropské unie občanům tohoto členského státu, uvedené v seznamu dostupném na tomto odkazu a doprovázené vícejazyčným standardním formulářem (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1191/2016), mohou být přijaty i bez úředního překladu. Všechny ostatní předkládané listiny pak musí být předloženy v originálním znění s úředně ověřeným překladem do jazyka českého. Překlady listin mohou být vyhotoveny osobou zapsanou v seznamech tlumočníků pro český jazyk nebo osobou zapsanou v obdobném seznamu v jiném členském státě EU, a to za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1191/2016

  

vytisknout  e-mailem