Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Často kladené dotazy

Otázky a odpovědi 

Dotazy k věcné kontrole

Co je předmětem průběžné kontroly?

Předmětem průběžné kontroly dle § 13 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, je prověření dodržování podmínek stanovených v uzavřené smlouvě o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, zejména pak:

  1. kontrola plnění činností časového harmonogramu projektu,
  2. ověření souladu postupu řešení s projektem,
  3. kontrola doposud dosažených výsledků a stavu plánovaných výsledků a výstupů,
  4. kontrola udržení kvality řešitelského týmu,
  5. posouzení využívání podpory a účelnost vynaložených prostředků,
  6. kontrola plnění cílů projektu.

  

Co je předmětem kontroly po ukončení projektu?

Předmětem kontroly po ukončení řešení projektu dle § 13 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, je prověření dodržování podmínek stanovených v uzavřené smlouvě o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, zejména pak:

  1. kontrola dosažených výsledků a výstupů,
  2. kontrola dosažení cílů projektu.

  

Jaký je průběh kontroly?

Kontrola je zahájena písemným oznámením o kontrole, které je zasláno statutárnímu zástupci kontrolované osoby, jehož přílohu tvoří pověření přizvané osoby a pověření kontrolní skupiny. Součástí oznámení o kontrole je kromě pokynů pro kontrolovanou osobu a informací o průběhu kontroly i požadavek na zpracování podkladových materiálů dokumentujících dosavadní průběh řešení projektu. Manažerovi projektu je e-mailem zaslán k vyplnění dokument Zpráva o stavu řešení projektu pro kontrolu, v rámci které předkládá manažer projektu rovněž i soubor příloh dokládající manažerské řízení projektu. S podkladovými materiály se kontrolní skupina seznamuje před uskutečněním jednání kontrolní skupiny, které se koná buď v sídle poskytovatele, nebo v sídle příjemce.

Na jednání kontrolní skupiny je v první části kontroly zástupce kontrolované osoby (manažer projektu nebo hlavní řešitel projektu) vyzván, aby seznámil kontrolní skupinu s cílem a řešením projektu, jeho průběhem a dosavadními výsledky. Ve druhé části kontroly se kontrolní skupina dotazuje příjemce na postup řešení projektu, harmonogram, změny v průběhu řešení a výsledky projektu či případně na další souvislosti spojené s podkladovými materiály, které byly kontrolní skupině předloženy.

V případě, že se v průběhu kontroly vyskytnou nejasnosti, které nelze vyřešit na místě, vyhotoví vedoucí kontrolní skupiny z jednání zápis s uložením konkrétních úkolů s osobou odpovědnou za jejich splnění a určeným termínem. Zápis je zaslán manažerovi projektu neprodleně k dalším opatřením.

Z kontroly je vyhotoven Protokol o kontrole, který je kontrolované osobě zaslán prostřednictvím datové schránky, případně v písemné podobě, pokud datovou schránkou kontrolovaná osoba nedisponuje. Součástí protokolu je mj. poučení o možnosti podání námitek ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení protokolu, není-li stanovena v protokolu lhůta delší.

  

vytisknout  e-mailem