Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Často kladené dotazy

Otázky a odpovědi 

Dotazy k projektům

1) "Způsobilé náklady" nemusí automaticky znamenat "uznané náklady", neboť v souladu s § 2 písmeno m) zákona č. 130/2002 Sb. jsou "Uznané náklady takové způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které poskytovatel schválí a které jsou zdůvodněné".

2) Upozornění především pro vysoké školy: poskytovatel neuznává jako uznané náklady nebo výdaje žádná stipendia!

3) Příjemce je povinen vést o výdajích projektu oddělené účetnictví. V případě, že příjemce nemá nárok na 100% podpory a podílí se na financování projektu vlastními finančními prostředky, musí vést navíc odděleně účetnictví pro část veřejné podpory a část vlastních zdrojů tak, aby bylo možné identifikovat obě části financování projektu z hlediska obsahu i objemu výdajů.

4) Příjemce je povinen prokázat přímou souvislost výdajů s řešeným projektem. K tomu účelu je nezbytné uchovávat kompletní dokumentaci ke každému výdaji.

Příklady:

 • u služeb typu překladatelské služby, znalecké posudky, rešerše, konzultace apod. není postačující na účetním dokladu údaj o jaký typ služby se jedná a cena. Účetní doklad musí obsahovat takové údaje, které umožní přímé přiřazení této služby ke konkrétnímu projektu a souvislost s ním;

 • u cestovních výdajů musí příjemce předložit takové doklady, které prokazují souvislost cesty s řešeným projektem. Stejná zásada platí v případě konferencí, seminářů apod., a to jak pro účast na nich tak i jejich pořádání.

5) Z poskytnuté podpory na výzkumný projekt nelze hradit žádné náklady/výdaje na propagaci a reprezentaci.

6) Pro účely prokázání uznatelnosti výdajů nejsou postačující pouze interní doklady (např. výdejka ze skladu). Tyto mohou sloužit pouze jako doplňující doklady. Směrodatné jsou vždy pouze daňové účetní doklady (faktura, paragon apod.) a údaje na nich uvedené.

7) Z poskytnuté finanční podpory nelze platit žádné výdaje, které směřují přímo zpět do státního rozpočtu, např. silniční daň. (Výjimku tvoří zákonem stanovené povinné odvody z mezd).

8) Poskytovatel uznává kurzové rozdíly.

9) Doplňkové náklady
Doplňkové náklady jsou režijní náklady příjemce určené výhradně na řešení výzkumného projektu. Příjemce je může vykazovat dvojím způsobem.

 1. Metoda FC - Full Costs:
  Zvolí-li příjemce metodu FC, znamená to, že všechny náklady/výdaje realizované z poskytnuté podpory lze přímo přiřadit konkrétnímu projektu a že jsou účetně doloženy v souladu s účetním systémem příjemce. V tomto případě jsou veškeré náklady / výdaje považovány za náklady přímé a příjemce u nich musí prokázat souvislost s konkrétním projektem.
   
 2. Metoda AC - Additional Costs:
  Tuto metodu volí příjemci, kteří nesplňují požadavky na jednoznačnou prokazatelnost souvislosti všech nákladů / výdajů s řešeným projektem. Tyto náklady jsou pak účtovány jako náklady nepřímé a jsou vykazovány výpočtem v souladu s interním účetnictvím příjemce. Metoda výpočtu musí být založena na skutečných údajích a doložitelných postupech. Příjemce musí splnit limity stanovené poskytovatelem. Při kontrole musí příjemce předložit doklady, které byly podkladem pro tento výpočet. Jedná se o tzv. náklady / výdaje smíšené povahy, např.: energie, vodné, stočné, poštovní služby, telefonní poplatky, náklady na pomocný personál, administrativu apod.
  Pokud příjemce do doplňkových nákladů/výdajů zařadí takové druhy nákladů / výdajů, které by bylo možné přiřadit konkrétnímu projektu a účtovat je jako náklady/výdaje přímé - jedná se např. o cestovné, údržby a opravy, různé druhy služeb (poradenské, konzultační, právní, notářské, překladatelské, tlumočnické), spotřební materiál apod. - musí při kontrole u těchto nákladů/výdajů předložit konkrétní účetní doklady a prokázat souvislost těchto nákladů/výdajů s řešeným projektem.

Metodu vykazování doplňkových nákladů nelze v průběhu řešení projektu měnit.

Doplňkové náklady musí být očištěny od neuznatelných nákladů a od takových režijních nákladů, které vznikly v souvislosti s jinými činnostmi nesouvisejícími s řešením projektu.

V rámci řešeného projektu nesmí být tentýž účetní případ vykazován zároveň jako přímý i nepřímý.

  

vytisknout  e-mailem