Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení první veřejné soutěže podprogramu 3

  • Zadávací dokumentace
  • Otázky a odpovědi k veřejné soutěži
  • Výsledky

Zadávací dokumentace

VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU,

EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

PROGRAMU

STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019–2025 (IMPAKT 1)

PODPROGRAMU 3

ROZVOJ INICIATIVY V BEZPEČNOSTNÍM VÝZKUMU (BV IMP3/1VS)

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A   

vyhlašuje

dne 7. dubna 2020 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1) podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu (Program) dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů přispívající k rozvoji aplikovaného výzkumu, podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (poskytovatel) za účelem naplňování cílů Programu. Do veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-podprogramu-3.aspx.

Návrhy projektů lze podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky poskytovatele (ID datové schránky: 6bnaawp). Návrh projektu musí být podán v průběhu soutěžní lhůty, tj. od 8. dubna 2020 do 25. května 2020 23:59:59 hodin. V datové zprávě musí být v poli „Věc” vyplněno „IMP3/1VS– veřejná soutěž IMPAKT – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „OBVPV“.

Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.        
 

Otázky a odpovědi k veřejné soutěži

Otázky a odpovědi k veřejné soutěži

DOTAZ
Může být další účastníkem zahraniční výzkumná organizace?

ODPOVĚĎ
Zadávací dokumentace – kapitola 3.2
Ano, v takovém případě svůj status výzkumné organizace dokládá čestným prohlášením uvedeným v příloze 6.1.6.

DOTAZ
Musí být zahraniční partner, se kterým budeme v projektu rozvíjet spolupráci do projektu zapojen jako další účastník?

ODPOVĚĎ
Ne, taková podmínka nebyla stanovena. Více článek zde.

DOTAZ
Existují formuláře čestných prohlášení a dokumentace v anglickém či jiném cizím jazyce?

ODPOVĚĎ
Ne. Návrh projektu i všechny požadované přílohy musí být předloženy v českém jazyce.

DOTAZ
Je povinný audit?

ODPOVĚĎ
Provedení audit v rámci podprogramu 3 není povinný, nicméně je možné do způsobilých výdajů v rámci služeb zahrnout i výdaje na audit (ve výši max. 100 000 Kč), a provedení auditu je ze strany poskytovatele doporučeno.

DOTAZ
Patří mezi uznatelné náklady i doprava a ubytování pro zahraniční partnery, kteří by na workshop přijeli přednášet?

ODPOVĚĎ
Ano. Za způsobilé náklady lze zahrnout také cestovné (dle ZD cestovné, ubytování, ostatní cestovní náklady) pro zahraniční zástupce univerzit a výzkumných institucí (zahraničního partnera/experta) pro služební cestu bezprostředně související s projektem (například workshop, seminář apod.) a nezbytnou pro jeho realizaci, pokud již není zahrnuto v honoráři.

DOTAZ
Kolik žádostí/návrhů projektů je možné podat za jednu organizaci/ IČO?

ODPOVĚĎ
Počet projektů na jednu výzkumnou organizaci není omezen. 

DOTAZ
Jaké dokumenty potřebujeme pro projekty s cílem navázání spolupráce se zahraničním partnerem (účastnickou smlouvu, Letter of Intent)?

ODPOVĚĎ
Pokud je projekt zaměřen na navázání vytvoření/udržitelnosti zahraničního partnerství s (výzkumnou) organizací - informaci o této organizaci a odůvodnění se uvádí v návrhu projektu (4.5 Popis realizace projektu, 4.10 Přínosy a dopady projektu) a není nutné dokládat Letter of Intent či jiné potvrzení. Samozřejmě v 6.3.2 Ostatní přílohy je možné doložit přílohy, které jsou ze strany uchazeče považovány za podstatné.

DOTAZ
Jakých zahraničních institucí se projekt týká (resp. které mohou být uvažovány v rámci zahraniční spolupráce)? Je omezení pouze na zahraniční výzkumné instituce či zde mohou být i jiné instituce (významné v rámci bezpečnosti - např. národní CERT, podniky, aj.)? Mohou být tyto instituce vybrány jen z EU či lze uvažovat kompletní Evropu, blízký východ, USA a další?

ODPOVĚĎ
Výběr zahraničního partnera pro mezinárodní spolupráci v bezpečnostním výzkumu není v tomto ohledu omezen a závisí na potenciálu rozvoje organizací v rámci bezpečnostní komunity. Dle Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030 jsou prioritními partnery pro mezinárodní spolupráci v bezpečnostním výzkumu USA, Izrael, Velká Británie, Švýcarsko a skandinávské země, v oblasti snižování rizik katastrof také Francie a Nizozemsko. Zadávací dokumentace nicméně neomezila země ani jejich počet pro navázání mezinárodní spolupráce v bezpečnostním výzkumu.

DOTAZ
Návrh projektu, včetně všech příloh, musí být podepsán statutárním zástupcem  - týká se to i profesních životopisů?

ODPOVĚĎ
Ano. Návrh projektu, včetně všech příloh, musí být podepsán statutárním zástupcem (statutárními zástupci) uchazeče/zplnomocněnou osobou k podpisu. U návrhů projektů s více účastníky musí návrh projektu a přílohy vztahující se k celému projektu podepsat statutární zástupce uchazeče projektu, zatímco přílohy vztahující se k dalším účastníkům musí podepsat statutární zástupci příslušných dalších účastníků.

DOTAZ
Do jakého termínu musí být projekt nejpozději ukončen?

ODPOVĚĎ
Doba realizace projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců. Projekt může být zahájen nejdříve 1. října 2020, nebo pokud Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Smlouva“) nebo Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Rozhodnutí“) nabyde účinnosti po 1. říjnu 2020, pak dnem nabytí účinnosti Smlouvy/Rozhodnutí.

DOTAZ
Je akceptován elektronický podpis na ČP, návrhu projektu i přílohách?

ODPOVĚĎ
Ano.

Výsledky

Výsledky první veřejné soutěže podprogramu 3, programu IMPAKT 1
 

 
 

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, 21. 8. 2020

vytisknout  e-mailem