Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení první veřejné soutěže podprogramu 1

  • Zadávací dokumentace
  • Otázky a odpovědi k veřejné soutěži
  • Výsledky

Zadávací dokumentace

VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU,
EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

PROGRAMU
STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)

PODPROGRAMU 1
SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/1VS)


M I N I S T E R S T V O    V N I T R A  
vyhlašuje


dne 5. února 2020 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) /dále jen Program/ podprogramu 1 Společné výzkumné projekty, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele http://www.mvcr.cz na adrese https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-podprogramu-1.aspx.

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz) a „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ zasláno do datové schránky poskytovatele s označením „BV IMP1/1VS – návrh projektu“ v době soutěžní lhůty, tj. od 6. února 2020 do 1. dubna 2020.

Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Otázky a odpovědi k veřejné soutěži

Otázky a odpovědi k veřejné soutěži


DOTAZ
Může se do řešení projektu zapojit podnik?

ODPOVĚĎ
Zadávací dokumentace – kapitola 3.1, 3.2, 4.1

Do řešení projektu se může zapojit pouze organizace pro výzkum a šíření znalostí, která je zapsaná na seznamu výzkumných organizací vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


DOTAZ
Může být účastníkem zahraniční výzkumná organizace?

ODPOVĚĎ
Zadávací dokumentace – kapitola 3.2
Ano, v takovém případě svůj status výzkumné organizace dokládá čestným prohlášením uvedeným v příloze 2B k zadávací dokumentaci.


DOTAZ
Jakou lze očekávat intenzitu podpory?

ODPOVĚĎ
Program – kapitola 4.1, 5.3
Intenzitu podpory lze očekávat ve výši 100 %.
 
 
DOTAZ
Jaká je vyžadována finanční spoluúčast ze strany příjemce?

ODPOVĚĎ
Program – kapitola 4.1, 5.3
Vzhledem k 100% intenzitě podpory není vyžadována finanční spoluúčast ze strany příjemce.


DOTAZ
Kde lze nalézt typologii změn, tzn. jejich rozdělení na podstatné a nepodstatné?

ODPOVĚĎ
Všeobecné podmínky – článek 5, odstavec 6
Typologie změn je vymezena ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou 4 k zadávací dokumentaci. Ve Všeobecných podmínkách, článku 5, odstavce 6 je podstatná změna definována jako taková, k jejímuž provedení je nutný předchozí souhlas poskytovatele a jedná se o změnu Smlouvy a Závazných parametrů projektu.


DOTAZ
Kdo může být aplikačním garantem?

ODPOVĚĎ
Zadávací dokumentace – kapitola 4.2
Aplikačním garantem mohou být bezpečnostní sbory a ústřední orgány státní správy, které v rámci svých kompetencí plní úkoly v oblasti zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatel (viz např. zákon č. 2/1969 Sb., §1 a §2 nebo zákon č. 361/2003 Sb., §1).


DOTAZ
Kdo může podepsat návrh smlouvy o spolupráci za aplikačního garanta?

ODPOVĚĎ
Zadávací dokumentace – kapitola 4.2
Za aplikačního garanta podepisuje návrh smlouvy o spolupráci statutární zástupce nebo jím pověřená osoba.


DOTAZ
Nestačí místo návrhu smlouvy o spolupráci mezi hlavním uchazečem a aplikačním garantem jen Letter of Intent?

ODPOVĚĎ
Zadávací dokumentace – kapitola 4.2, 4.4
Letter of Intent není dostačující. V rámci řešení projektu lze očekávat intenzivnější propojení mezi uchazeči a aplikačním garantem. Zároveň se ve smlouvě aplikační garant zavazuje k součinnosti s řešiteli, která bude směřovat projekt k dosažení výsledků, společně s řešiteli průběžně specifikuje a koriguje plánované výsledky a harmonogram a aplikační garant také průběžně testuje a evaluuje výsledky.


DOTAZ
Jaká může být finanční podpora plynoucí k aplikačnímu garantovi?

ODPOVĚĎ
Žádná.


DOTAZ
Jaké je finanční omezení, pokud je do řešení projektu zapojena organizace, která pobírá institucionální podporu od Ministerstva vnitra.

ODPOVĚĎ
Zadávací dokumentace – kapitola 4.3
Pokud je jedním z uchazečů organizace, která pobírá institucionální podporu od Ministerstva vnitra, může tato organizace získat finanční podporu maximálně ve výši 30 % celkové finanční podpory na projekt. V případě zapojení více takových organizací platí tento limit sumárně pro všechny tyto organizace.


DOTAZ
Je nezbytné při návrhu projektu uvádět konkrétní jména členů řešitelského týmu, nestačí jen anonymně uvést úvazek?

ODPOVĚĎ
Zadávací dokumentace – kapitola 3.1, 3.2
Sestavení kompetentního řešitelského týmu je jednou z podmínek způsobilosti (odborná způsobilost – odborné předpoklady). Jméno hlavního řešitele i všech dalších členů řešitelského týmu je nutné společně s jejich profesními životopisy uvést v požadované struktuře v návrhu projektu. Dle zkušeností a dalších odborných předpokladů dále posuzují oponenti, zpravodaj a Rada Programu splnění podmínky odborné způsobilosti.

Výsledky

Výsledky první veřejné soutěže podprogramu 1
 

 Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, 26. 8. 2020

vytisknout  e-mailem