Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybudování vysokotlaké laboratoře TÚPO

 

STRUČNĚ O PROJEKTU

Název projektu:
Výzkum a vývoj progresivních metod stanovení požárně technických charakteristik (PTCH) hořlavých látek a materiálů za specifických technologických podmínek

Bezpečnostní hrozba
Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj

Příjemce
Technický ústav požární ochrany

Doba realizace
1. 1. 2011 – 31. 12. 2015

Předložený projekt měl za cíl řešení vyvinout zkušební systém/y pro stanovení základních PTCH hořlavých látek a materiálů za specifických zkušebních podmínek simulujících technologické podmínky (tlak, teplotu, chemické složení prostředí) k objektivizaci řešení konkrétních problémů požární a protivýbuchové bezpečnosti vybraných technologií.

Projekt byl podpořen dotací ve výši 12 297 000 Kč.
 

PODROBNĚ O PROJEKTU

autor: plk. Ing. Ondřej Suchý, Ph.D.
 
V rámci řešení výzkumného projektu byla vybudována vysokotlaká laboratoř s velínem pro stanovení vybraných požárně technických charakteristik za specifických zkušebních podmínek simulujících technologické podmínky (běžně se jedná o neatmosférické podmínky). Z hlediska vlastního technického řešení systému obsahuje tyto hlavní součásti:

  • jednolitrová zkušební nádoba/autokláv - stanovení teploty vzníceníhořlavých kapalin, dodána koncem roku 2013, Osvědčení o zápisu užitného vzoru č. 26810 bylo vydáno Úřadem průmyslového vlastnictví dne 17. dubna 2014.
  • desetilitrová zkušební nádoba/autoklávstanovení výbuchových parametrů hořlavých plynů a par hořlavých kapalin, dodána koncem roku 2013, Osvědčení o zápisu užitného vzoru č. 26810 bylo vydáno Úřadem průmyslového vlastnictví dne 17. dubna 2014.
  • třílitrová zkušební nádoba/autokláv - stanovení maximální experimentální bezpečné spáry, dodána koncem roku 2014, Osvědčení o zápisu užitného vzoru č.  PUV 2016-32013 bylo vydáno Úřadem průmyslového vlastnictví dne 14. ledna 2016.

Všechny výše uvedené autoklávy jsou schopny stanovovat vybrané požárně technické charakteristiky za neatmosférických podmínek. Počáteční podmínky je možno měnit z hlediska tlaku, teploty, vytváření směsí hořlavých látek, nebo možnost měnit procentuální zastoupení kyslíku ve vzduchu.
 
Takovéto zařízení je poměrně unikátní v České republice, ale i v zahraničí. Na základě získaných zkušeností po ověření měření byla navázána spolupráce se zahraničními partnery v rámci pracovní komise CEN/TC 305 a společně je připravován nový návrh evropské normy pro stanovení koncentračních mezí výbušnosti za neatmosférických podmínek. Ve spolupráci s vysokými školami byla realizována výzkumná činnost s využitím takto unikátních zařízení pro ověření kvality inertizace ropovodů za zvýšených tlaků. Jednalo se o ověření zabezpečení, aby nedošlo při takovýchto procesech ke vzniku výbušné atmosféry. Dalšími tématy bylo stanovení vlivu počáteční teploty na koncentrační meze výbušnosti hořlavých plynů (acetylen, vodík, propan). Aktuálně probíhá studium teploty vznícení hořlavých kapalin v závislosti na počátečním tlaku a obsahu kyslíku v oxidační atmosféře.
 
Výsledky mohou sloužit nejen pro zasahující jednotky požární ochrany, ale i pro průmyslovou sféru ke zvýšení bezpečnosti výrobních procesů. Zařízení je možno modifikovat a rozšiřovat možnosti měření a dalšího výzkumu.
 

Nejvýznamnější úspěchy projektu

Týmu projektu byla udělena Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu.

Výsledky projektu byly prezentovány např.:

  • na konferenci 12th International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions v Kansas City USA,
  • na konferenci 9th International Seminar on Fire and Explosion Hazards v Petrohradě v Rusku.

Několik dalších příspěvků vytvořených na základě výsledků získaných měřením na výše uvedených zařízení bylo prezentováno na národní úrovni, především na konferenci Požární ochrana.

lab1.JPG

Pohled do vysokotlaké laboratoře na zkušební zařízení
(Předávání Ceny MV dne 19. 9. 2019)
 

lab2.JPG

Nádoba sloužící ke stanovení teploty vznícení
 

lab3.JPG

Nádoba sloužící ke stanovení maximální experimentální bezpečné spáry (MEBS)

vytisknout  e-mailem