Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení první veřejné soutěže

  • Zadávací dokumentace
  • Otázky a odpovědi k veřejné soutěži
  • Seminář k první veřejné soutěži v programu SECTECH
  • Vyhlášení výsledků první veřejné soutěže podprogramu SECTECH

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU,
EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2021-2026: VÝVOJ, TESTOVÁNÍ A EVALUACE NOVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ (SECTECH)

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A

vyhlašuje

dne 17. března 2021 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) /dále jen Program/, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen "poskytovatel") za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele http://www.mvcr.cz na adrese https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-v-letech-2021-2026-vb-vyhlasene-verejne-souteze-vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz) a "Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA" zasláno do datové schránky poskytovatele s označením "BV SECHTECH/1VS - návrh projektu" v době soutěžní lhůty, tj. od 18. března 2021 do 6. května 2021.

Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.  

​  

Otázky a odpovědi k veřejné soutěži

Otázky a odpovědi k veřejné soutěži

OTÁZKA

Může jedna firma (pod stejným IČ) podávat více návrhů projektu?

​ODPOVĚĎ

Ano, počet návrhů projektů není na uchazeče omezen.

OTÁZKA

Kdo může být testovací autoritou?

ODPOVĚĎ

Testovací autoritou mohou být bezpečnostní sbory, ústřední orgány státní správy či samosprávní územní celky (kraje např.), ale také soukromé podniky (nutný bezpečnostní přesah - dobrý příkladem je např. Letiště Praha, Letiště Brno, Letiště Bratislava, IT firmy atd.). Testovacích autorit může být zapojeno i více.

OTÁZKA

Může být testovací autoritou zahraniční subjekt?

ODPOVĚĎ

Nemusí se nutně jednat o subjekt z českého prostředí, může se jednat i o subjekt v rámci EU a Evropský hospodářský prostor. Přípustná je také kombinace evropské a české testovací autority.

OTÁZKA

V případě projektu, kde je pouze jeden účastník a to podnik jako hlavní uchazeč, může být zároveň tento podnik testovací autoritou, nebo se musí jednat o jiný subjekt?

ODPOVĚĎ

Ano, je možné být zároveň hlavním řešitelem a zároveň testovací autoritou, nicméně dle ZD dle kapitoly č. 1.6. a č. 4 se tohoto případu týká forma „uživatel je zapojen na úrovní směřování projektu“. Ostatní formy zapojení vyžadují spolupráci v konsorciu čí formalizovanou spolupráci.

OTÁZKA

Co má přesně znamenat TRL indikátor pro výše uvedený typ zapojení?

ODPOVĚĎ

TRL je technologická vyspělost výsledku. S ohledem na výběr formy zapojení testovací autority má doporučují charakter.

OTÁZKA

Může být uchazečem i velký podnik?

ODPOVĚĎ

Uchazečem může být malý, střední i velký podnik.

OTÁZKA

Je nějak omezeno, kdo může být v projektu hlavním uchazečem /koordinátorem při zapojení podniku a výzkumné organizace?

ODPOVĚĎ

Ne, zadávací dokumentace neomezuje roli podniku a výzkumné organizace v projektu.

OTÁZKA

Je možné zapojení zahraničních podniků mimo EU a Evropský hospodářský prostor?

ODPOVĚĎ

Jako příjemci mohou figurovat pouze subjekty české či subjekty spadající do EU, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska (možné je zapojení zahraničních subjektů formou služby jako provozního nákladu, ale pouze v omezené míře viz ZD kapitola č. 5).

OTÁZKA

Omezuje se soutěž pouze na experimentální vývoj nebo je možný i průmyslový výzkum?

ODPOVĚĎ

Do této veřejné soutěže lze podávat v souladu s Programem pouze návrhy projektů, které mají dle definice charakter experimentálního vývoje.

OTÁZKA

Je nějak omezena doba řešení projektu?

ODPOVĚĎ

Ano. Doba realizace těchto projektu také nesmí přesáhnout 24 měsíců, nejdříve je tak možné zahájit řešení projektu v ledna 2022 a ukončit projekt je nutné nejpozději do konce prosince 2023.

  

Seminář k první veřejné soutěži v programu SECTECH

Seminář k první veřejné soutěži v programu SECTECH

  

Vyhlášení výsledků první veřejné soutěže podprogramu SECTECH

Vyhlášení výsledků první veřejné soutěže podprogramu SECTECH

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, 27. 10. 2021

vytisknout  e-mailem