Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení druhé veřejné soutěže

 1. Zadávací dokumentace
 2. Otázky a odpovědi ke druhé veřejné soutěži
 3. Výsledky druhé veřejné soutěže

Otázky a odpovědi ke druhé veřejné soutěži

Dotaz:
Na web stránce projektu je mimo zadávací dokumentace také závazný obsah projektu. Soubor, který tam je, je ale pdf formát pracovní verze elektronické verze přihlášky. Je to tak správně?
Odpověď:
Návrh projektu je nutno vytvořit následujícím způsobem:
 1. Uchazeč se zaregistruje v Informačním systému bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „IS BVaVaI”) na stránkách https://vyzkum.mvcr.cz.
 2. Po přihlášení do IS BVaVaI založí návrh projektu, vyplní jednotlivé položky dle instrukcí v systému a této zadávací dokumentace.
 3. V průběhu vyplňování návrhu projektu lze neustále projekt kontrolovat, tisknout (tisková sestava je označena vodoznakem – pracovní verze, není opatřena číslem PID).
 4. Po systémové kontrole návrhu projektu připojí do určené složky všechny příslušné přílohy ve formátu PDF, které jsou naskenované z listinné formy příloh včetně podpisů (IS BVaVaI neprovádí kontrolu příloh). Soubory musí být označeny totožně (názvem i číselně) jako v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
 5. Nyní lze elektronicky odeslat tento projekt (na základě odeslání se projekt automaticky uloží do přílohy Projekt). Zároveň dojde k uzamčení projektu (návrh projektu nelze již dále editovat, lze pouze tisknout).
 6. Po odeslání projektu uchazeč vytiskne sestavu projektu (bez vodoznaku, s automaticky generovaným číslem PID) a tuto sestavu podepíše.
 7. Uchazeč tuto vytištěnou, podepsanou sestavu návrhu projektu v listinné podobě doplněnou o podepsané přílohy zašle v soutěžní lhůtě poskytovateli (viz kap. 4.2).
Osnova návrhu projektu je uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Jsou-li do veřejné soutěže podány návrhy projektů obsahující utajované informace v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“), pak mohou být na stupni utajení „Vyhrazené“ nebo „Důvěrné“, nikoli však „Tajné“ nebo „Přísně tajné“. V tomto případě se návrh projektu nepodává prostřednictvím Informačního systému bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací. Jako vzor ke zpracování projektu se použije výše uvedená Osnova návrhu projektu (příloha č. 3 zadávací dokumentace).
Dotaz:
Připravujeme projekt se slovenským partnerem. Přihláška a povinné přílohy podle šablon budou samozřejmě česky. Je přípustné, aby některé přílohy, například profesní životopisy slovenských řešitelů byly ve slovenštině?
Odpověď:
Návrh projektu i všechny požadované přílohy musí být předloženy v českém jazyce.
Dotaz:
Je možné navrhnout do veřejné soutěže na výzkum a experimentální vývoj v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015“ hodnotitele projektů, případně jaké jsou na hodnotitele požadavky.
Odpověď:
Návrhy projektů, které budou poskytovatelem přijaty do veřejné soutěže, budou objektivně a nezaujatě hodnoceny odborným poradním orgánem, jenž se nazývá Rada pro Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS). Předmět činnosti, složení a způsob jednání Rady je upraven v poskytovatelem schváleném Statutu a Jednacím řádu Rady (zveřejněné na internetových stránkách MV). Každý návrh projektu je hodnocen s přihlédnutím k nejméně dvěma posudkům nezávislých oponentů. Oponenti jsou vybíráni z databáze expertů bezpečnostního výzkumu, kterou vede Odbor BVVI MV a do které mají možnost se prostřednictvím internetových stránek.
Dotaz:
Jakým způsobem zpracovat analýzu prokazující motivační účinek, v jakém rozsahu?
Odpověď:
Formou srovnávací analýzy porovnávající situaci před podporou a po získání podpory. K prokázání motivačního účinku podpory dle ust. 6 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) byla použita následující kritéria:
 1. Rozšíření rozsahu projektu
  růst celkových nákladů na projekt (bez snížení výdajů příjemcem podpory ve srovnání se situací, kdy by podpora poskytnuta nebyla); zvýšení počtu osob přidělených na činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;
   
 2. Rozšíření rozsahu
  zvýšení počtu očekávaných přínosů na základě projektu; u náročnějšího projektu s uvedením vyšší pravděpodobnosti dosažení zásadního vědeckého nebo technologického pokroku či vyššího rizika neúspěchu (spojeného zejména s vyšším rizikem obsaženým ve výzkumném projektu, s dlouhodobou povahou projektu a s nejistotou ohledně jeho výsledků);
   
 3. Urychlení postupu projektu
  kratší doba dokončení projektu ve srovnání se situací, kdy by byl projekt uskutečňován bez podpory;
   
 4. Zvýšení celkové částky na výzkum, vývoj a inovace
  zvýšení celkových nákladů na výzkum, vývoj a inovace vynaložených příjemcem; změny rozpočtových prostředků přidělených na projekt (bez odpovídajícího snížení rozpočtu jiných projektů); zvýšení nákladů na výzkum, vývoj a inovace vynaložených příjemcem vyjádřené jako poměrná část celkového obratu.
Konkrétní způsob zpracování analýzy je ponechán na uchazeči.
Dotaz:
Bude ještě MV ČR pořádat nějaké školení k této vyhlášené soutěži, kde by bylo možné přímo konzultovat dotazy? Případně – je možné domluvit si konzultaci?
Odpověď:
16. března 2011 se uskutečnila informativní schůzka. Uchazeči, kteří se schůzky nemohli zúčastnit, mohou získat  základní informace o veřejné soutěži, jejích výsledcích a pokyny pro vyplnění elektronické přihlášky na internetové stránce poskytovatele(„Ministerstvo vnitra/o nás/bezpečnostní výzkum/vyhlášení druhé veřejné soutěže“) nebo http://www.mvcr.cz (vpravo záložka Rychlé menu – druhá veřejná soutěž).
Technickou podporu během soutěžní lhůty bude zajišťovat zaměstnanec odboru bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací MV Ing. Petr Pohořelý (tel. 974 833 268, vyzkum@mvcr.cz), a to v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. a helpdesk (tel. 607 661 411, mvcr.support@datapartner.cz), a to v pracovní dny od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod.  
Během soutěžní lhůty mohou uchazeči zasílat dotazy na e-mailovou adresu jaroslava.lemkova@mvcr.cz.V předmětu e-mailové zprávy musí být uveden zkrácený název Programu “BV II/2-VS“, jinak dotazy nemusí být včas identifikovány a zodpovězeny. V případě telefonických dotazů se uchazeči mohou obrátit na kontaktní osobu administrátora Programu.
Dotaz:
V rámci připravovaného projektu plánujeme jeden z cílů projektu „Certifikovanou metodiku“. Má MV nějaký certifikační orgán či odbor a případně za jakých podmínek bychom tento orgán nebo organizaci mohli o certifikaci připravované metodiky požádat?
Odpověď:
Osvědčení o certifikaci by měl vydat příslušný odborný orgán státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které má být postup podle metodiky uplatňován. Předpokládané uživatele výsledku projektu je uchazeč povinen uvést v Plánu využití výsledků (příl. č. 4.1.5 Zadávací dokumentace).
Dotaz:
Připravujeme projekt ve spolupráci. Podle jakých kritérií máme rozhodnout, zda jsou uchazeči podniky či výzkumnými organizacemi?
Odpověď:
Každý uchazeč vydává čestné prohlášení, zda je výzkumnou organizací, malým, středním nebo velký podnikem. Pro posouzení charakteru organizací lze, mimo skutečností uvedené v zákoně č. 130/2002 Sb. a Rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), použít informace, metodiky a doporučení Rady VaVaI, případně dalších poskytovatelů.
Dotaz:
V případě projektu podaném vysokou školou postačí podpis děkana fakulty doprovozený ověřeným pověřením rektora k tomuto úkonu, nebo je nutný podpis rektora, příp. prorektora.
Odpověď:
Návrh projektu včetně všech příloh musí být podepsán statutárním zástupcem (statutárními zástupci), popř. fyzickou osobou, je-li uchazečem. U návrhů projektů s více uchazeči musí návrh projektu a přílohy vztahující se k celému projektu (příloha č. 4.1.1 až 4.1.6, příp. další k návrhu projektu) podepsat statutární zástupce koordinátora projektu, zatímco přílohy vztahující se ke způsobilosti uchazečů (příloha č. 4.2.1 až 4.2.9 návrhu projektu) a další přílohy vztahující se k uchazečům (příloha č. 4.3.1 až 4.3.7, příp. další k návrhu projektu) musí podepsat statutární zástupci příslušných uchazečů.
K tomuto úkonu může statutární zástupce zmocnit jinou osobu.
Dotaz:
Přílohy, vztahující se k projektu (konkrétně přílohy 4.1.1 ‑ 4.1.6) může vyplnit pouze hlavní řešitel projektu (uchazeč č. 1) nebo každý uchazeč/organizace?
Odpověď:
Přílohy vztahující se k návrhu projektu se přikládají k projektu pouze jednou (viz bod 3, str. 11 Zadávací dokumentace). Vyplnit ji může kterýkoli z uchazečů, zaleží to na jejich vzájemné dohodě.
Dotaz:
Jak mám postupovat, aby k projektu měl přístup (celkový, pro všechna data, i pro veškeré úpravy) i další uchazeč?
Odpověď:
Projekt můžete sdílet kdykoli. Pokud chcete sdílet s jiným uživatelem celý projekt, ve formuláři pro sdílení projektu zadejte jeho e-mailovou adresu, vyhledejte jej, nastavte úroveň sdílení (pouze pro čtení / pro čtení i úpravy), přidejte uživatele do seznamu a změny uložte.
Uživateli, se kterým projekt sdílíte, budou na jeho e-mail odeslány informace o této události a v jeho nabídce "Mé projekty" se objeví i váš sdílený projekt. Pokud chcete s uživatelem sdílet pouze data projektu, která se vztahují ke konkrétnímu uchazeči, je třeba tohoto uchazeče do projektu přidat. Poté je postup velmi podobný výše popsanému případu, pouze s tím rozdílem, že ve formuláři pro sdílení projektu vyberete konkrétního uchazeče. Po uložení jsou uživateli opět odeslány informace na jeho e-mail a projekt se objeví v jeho nabídce.
Dotaz:
Není nám jasné, zda knihy a vědecká literatura včetně například předplatného vědeckých časopisů patří do majetku drobného hmotného či nehmotného.
Odpověď:
Knihy  a vědecká literatura patří  do dalších provozních nákladů,
Dotaz:
Je nutné u pracovníků z kategorie technický a podpůrný personál dokládat životopis?
Odpověď:
U pracovníků technického a podpůrného personálu se životopisy nepředkládají.
 
Dotaz:
Náš projekt má 2 uchazeče (příjemce – koordinátora a dalšího účastníka projektu). V rámci každého uchazeče jsme povinni vyplnit  (oranžově označena kolonka) managera projektu a hlavního řešitele (za oba účastníky).  U nás nastal problém, že jsme chtěli do projektu zařadit pouze jednoho Managera projektu a jednoho hlavního řešitele za oba účastníky. Manager projektu by byl za koordinátora a hlavní řešitel by měl být za dalšího účastníka projektu. Pokud ale nevyplníme všechny kolonky (tedy managery projektu za oba účastníky a totéž u hlavního řešitele) pravděpodobně nás systém nepustí k odeslání el. přihlášky. Prosím o radu, jak naložit s touto situací.
Odpověď:
Každý projekt musí mít vyplněn jednoho manažera projektu, tj. osobu odpovědnou za řízení projektu, spolupráci a komunikaci s poskytovatelem. V případě více uchazečů v rámci jednoho projektu určuje manažera projektu koordinátor projektu. Manažer projektu u ostatních uchazečů nebude vyplněn, informační systém nebude hlásit chybu a odeslání projektu nebude omezeno.
V rámci vyplňování formuláře „Uchazeči / Hlavní řešitel” je nutné vyplnit položku „Hlavní řešitel“ u všech uchazečů. Pokud nebude položka „Hlavní řešitel” vyplněna u všech uchazečů, vyskytne se chyba při kontrole projektu, tzn., že nebude možné odeslat elektronickou přihlášku. Vzhledem k tomu, že hlavní řešitel je u projektu pouze jeden, je nutné při vyplňování příslušných položek v elektronické přihlášce postupovat následovně:
Vámi určený hlavní řešitel, který odpovídá za odbornou stránku v rámci celého projektu, bude mít uvedenu pozici v projektu „Hlavní řešitel za celý projekt”. Další „hlavní“ řešitelé neodpovídající za odbornou stránku v rámci celého projektu vyplní pozici v projektu dle zaměření, kterou vykonávají k projektu za uchazeče.
Dotaz:
Jaká je role hlavního řešitele u příjemce koordinátora ve srovnání s manažerem projektu.
Odpověď:
Řešitel odpovídá za odbornou úroveň Projektu dle § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., manažer projektu je odpovědný za řízení projektu, spolupráci a komunikaci s poskytovatelem.
Dotaz:
Může být hlavní řešitel příjemce koordinátora rovněž manažerem projektu ? 
Odpověď:
Řešitel může být rovněž manažerem projektu.
Dotaz:
Kdo bude vlastníkem výsledku projektu bude-li výsledkem projektu funkční vzor a výsledek bude označen jako předmět obchodního tajemství?
Odpověď:
Vlastníkem výsledku je příjemce dle znění § 16 odst. 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb.
Dotaz:
Máme potíže s připojením k https://vyzkum.mvcr.cz. Při snaze připojit se to hlásí Bad Request - Invalid Hostname
Odpověď:
Chyba se vyskytla na straně uchazeče.
Dotaz:
Položka "Náklady na mzdy/platy se ve sloupci Hodinová mzda - sazba v Kč se vyplňuje hodnota platu*1,35? (i s odvody, např. 100kč/h, vyplní se tedy 100 nebo 135?)
Odpověď:
V položce Náklady na mzdy / platy se vyplňuje hodinová hrubá mzda, jejíž suma v jednotlivých letech i celková suma se přenáší do další položky Osobní náklady. Je nutné, aby uchazeč sám vypočítal odvody sociální a zdravotní pojištění, příp. FKSP, které poté uvede v dalších řádcích položky Osobní náklady.
Dotaz:
Administrativa a účetní patří v IS do kolonky Technický personál či Podpůrný personál?
Odpověď:
Administrativa a účetní se doporučují zařadit  do podpůrného personálu.
Dotaz:
V případě, že budeme do řešitelského týmu přijímat v průběhu řešení experty na danou problematiku (DPČ) a nyní ještě nejsou známy (neznáme jejich jména), jak vyplnit do IS?
Odpověď:
V návrhu projektů je nutné uvést konkrétní jména včetně profesních životopisů expertů, vzhledem k tomu, že v rámci bodovacího kritéria č. 4 se mimo jiné hodnotí „..schopnost uchazeče úspěšně vyřešit projekt (kvalita řešitelského týmu, jeho kapacity, schopnost řídit projekt, zejména v případě existence spoluuchazeče, znalost řešení analogických problémů v zahraničí..)“. Bez konkrétních údajů by nebylo možné posoudit odborné předpoklady uchazeče k řešení projektu dle § 18 odst. 2, zákona č. 130/2002 Sbírky.
Dotaz:
Jak prokázat u řešitelů odbornou způsobilost podle § 18 odst. 1 písm. a zákonu 130/2002 Sb.? Postačí uvedení akademického titulu a uvedení faktu v životopise nebo dotyční musí prokázat další způsobilost přiložením vysokoškolského diplomu, diplomu o uděleni vědecké hodnosti apod.?
Odpověď:
Odborné předpoklady k řešení projektu podle § 18 odst. 2 písm. a) Zákona musí uchazeč doložit:
 • seznamem členů řešitelského týmu v návrhu projektu (seznam je povinnou součástí návrhu projektu),
 • strukturovanými profesními životopisy všech členů řešitelského týmu s kontakty na minimálně dvě reference (příloha č. 2.1 návrhu projektu),
 • popisem prokazatelných zkušeností uchazeče z oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, případně bezpečnostního výzkumu  (popis je povinnou součástí návrhu projektu). 
Dotaz:
V zadávací dokumentaci jsou v podmínkách očekávaných výstupů jako hlavní výstupy projektu definovány i poskytovatelem realizované výsledky = výsledky promítnuté do právních předpisů, norem, směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, schválených strategických a koncepčních  dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy.
 • Od jaké úrovně státní nebo veřejné správy jsou tyto výsledky akceptovány – příklad. Výsledky promítnuté do havarijního plánu kraje, či jiného dokumentu krajské úrovně je považován za akceptovatelný výsledek?
 • Jedním z uvažovaných výstupů připravovaného projektu je doporučení optimalizace postupu složek IZS při specifických mimořádných událostech, které je předjednáno jako příloha jedné z typových činností složek IZS. Nebude se pravděpodobně jednat o samostatnou typovou činnost, ale výstup by měl být zahrnut jako příloha typové činnosti.
Odpověď:
Ani jeden z Vašich uvedených výstupů nelze zahrnout do hlavních výsledků projektu (viz str. 3 - 5 Zadávací dokumentace k vyhlášení druhé veřejné soutěže v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010 – 2015).
Dotaz:
Na informační schůzce jsem zaslechla, že bylo zmíněno, že doporučení (od dotčených rezortů) ohledně využitelnosti výsledku projektu jsou vhodná. Je tomu opravdu tak a jak by doporučení mělo vypadat? Nemůže být takové doporučení diskvalifikací v soutěži?
Odpověď:
Doporučení od dotčených orgánů se do přihlášky do veřejné soutěže nevyžaduje.
Dotaz:
Dle bodu 4.2. zadávací dokumentace musí návrh projektu s více uchazeči podepsat statutární zástupce koordinátora projektu (tzn. statutární zástupci ostatních uchazečů návrh projektu nepodepisují).
Provedli jsme zkušební tisk návrhu projektu a zobrazily se nám dvě samostatné stránky se Souhlasem jak koordinátora, tak i dalšího uchazeče. Jaký má být další postup? Zajistit podpisy obou statutárních zástupců nebo stránku s podpisem statutárního zástupce dalšího uchazeče ignorovat?      
Odpověď:
U návrhu projektu s více uchazeči musí návrh projektu a přílohy vztahující se k celému projektu podepsat statutární zástupce koordinátora projektu. Statutární zástupci dalších uchazečů tyto dokumenty podepisovat nemusí. Podpisové formuláře „Souhlas statutárního zástupce uchazeče … s návrhem projektu“ u dalších uchazečů generované z elektronické přihlášky jako součást listinné přihlášky lze dle zvážení uchazeče buď podepsat nebo ponechat prázdné.
Dotaz:
Podepisuje statutární zástupce přílohu č. 4.2.1 - Strukturované profesní životopisy všech členů řešitelského týmu.
Odpověď:
Strukturované profesní životopisy statutární zástupce nepodepisuje.  

vytisknout  e-mailem