Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení 3. veřejné soutěže

Informace o vyhlášené třetí veřejné soutěži v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS) 

  • Zadávací dokumentace
  • Otázky a odpovědi
  • Výsledky třetí veřejné soutěže
  • Anotace realizovaných projektů

Zadávací dokumentace

VYHLÁŠENÍ TŘETÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, experimentálním vývoji
a inovacích PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČESKÉ REPUBLIKY v letech 2010-2015 (BV II/2 – VS)
 

Ministerstvo vnitra vyhlašuje

dne 30. května 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS) – dále jen „Program“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění.
Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.
Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele http://www.mvcr.cz na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-treti-verejne-souteze.aspx (Ministerstvo vnitra/O nás/Bezpečnostní výzkum/Aktuality/Vyhlášení třetí veřejné soutěže).
Návrh projektu musí být doručen poskytovateli v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „BV II/2-VS - třetí veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“ do podatelny Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34 v době soutěžní lhůty, tj. od 31. května 2012 do
16. července 2012. Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po - Čt  6:00 - 15:45 hod., Pá 6:00 – 14:45 hod. 
V případě návrhu projektu obsahujícího utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti na stupni utajení „Vyhrazené“ nebo „Důvěrné“ se postupuje v souladu s tímto zákonem a obálka musí být označena mimo výše uvedeného následujícím způsobem: „Obálka obsahuje utajované informace na stupni „Vyhrazené“/„Důvěrné“.
Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.
Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.
Na poskytnutí podpory není právní nárok.
 
 
Zadávací dokumentace k vyhlášení třetí veřejné soutěže ve výzkumu ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS)
Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci – Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech
2010-2015 (BV II/2-VS)
Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci – Stanovisko Evropské komise o notifikaci ze dne
16. prosince 2009
Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci – Návrh projektu (závazná osnova)
Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci – Přílohy k návrhu projektu
  • 4.3    Další přílohy
  • Další přílohy – nepovinné, číslovat dále 4.3.5, 4.3.6, atd. – BEZ VZORU

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

1. Je možné, aby pan rektor udělil plnou moc panu prorektorovi k podpisu příloh a návrhů projektů a musí být tato plná moc přiložena jako příloha ke každému návrhu projektu?
Statutární zástupce může pověřit podpisem návrhu projektu a dalších dokumentů jinou osobu. Za tímto účelem je součástí zadávací dokumentace příloha č. 4.1.5 Plná moc. Tato příloha je povinná v případě zplnomocní-li statutární zástupce k podpisu návrhu projektu a dalších dokumentů jinou osobu. Musí ji přiložit každý uchazeč pokud ji nepřiložil k jinému návrhu projektu v rámci třetí veřejné soutěže, viz kapitola 3.2 zadávací dokumentace - Křížový odkaz na doklady k prokázání způsobilosti, str. 10 zadávací dokumentace. Uchazeč pak nemusí dokládat způsobilost u každého návrhu projektu zvlášť. Příslušné dokumenty přiloží jen k jednomu návrhu a uvede u něj seznam dalších návrhů projektů, ke kterým se dokumenty vztahují. Ostatní návrhy projektů však musí obsahovat odkaz na návrh projektu, který dokumenty obsahuje.
Není chybou, když uchazeč doloží originál plné moci ke každému návrhu projektu s uvedením jeho názvu.
Jiný formát plné moci můžete využít, ale měla by splňovat všechny náležitosti vzoru příloha 4.1.5 Plná moc ze zadávací dokumentace třetí veřejné soutěže.
2. Pokud budeme mít smlouvu o úpravě vzájemných vztahů, která postihuje základní oblasti uvedené v odstavci vykopírovaném ze zadávací dokumentace, bude to pro ministerstvo jako poskytovatele přijatelné?
Ano. Návrh smlouvy mezi uchazeči musí být uzavřen ve smyslu § 9 zákona č. 130/2002 Sb. a splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci k vyhlášení třetí veřejné soutěže. Návrh smlouvy musí být podepsán alespoň statutárním zástupcem koordinátora projektu.
 
3. Je možné, aby koordinátor určil manažerem projektu pracovníka dalšího příjemce?
Ano, je to možné.
 
4. Musí být strukturované profesní životopisy podepsané a kým?
Příloha 4.1.2Strukturované profesní životopisy členů řešitelského týmu nemusí být podepsané.
5. Má-li podnik (spol. s r.o.) v rámci Statutárního orgánu více jednatelů, z nichž každý je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, stačí když přílohu 4.1.1. podepíše 1 z nich nebo ji musí podepsat všichni?
Má-li podnik (spol. s r.o.) v rámci Statutárního orgánu více jednatelů, z nichž každý je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, stačí když přílohu 4.1.1. podepíše 1 z nich. Je třeba se vždy řídit tím, co je uvedeno v obchodním rejstříku.
6. Lze jako přílohu doložit zájem o využitelnosti výsledků projektu např. prohlášením potenciálního uživatele?
Zájem o využitelnost výsledků projektu lze doložit prohlášením potenciálního uživatele.
Současně upozorňuji, že v příloze 4.2.2 je obsažena povinnost uvést u jednotlivých plánovaných výsledků předpokládané uživatele výsledku a další informace.
7. Mám dotaz k řešitelskému týmu. Pokud by projekt vyšel budeme potřebovat další osobu do řešitelského týmu, v současné době však nevíme, kdo by to byl. Je nutné napsat jménem konkrétní osobu? Nebo stačí abstraktně např. Technický expert 1?
nebo v elektronické aplikaci v kolonce Uchazeči - Náklady na mzdy/platy - je zde možné neuvést přímo jméno výzkumníka, ale pouze např. výzkumný pracovník. Jedná se mi o případ, kdy víme, že na projektu bude pracovat osoba, ale bude se přijímat až v případě úspěchu projektu. Ostatní informace jako hodinová sazba atd. budou vyplněny.
Do projektu lze uvést, že daný člen řešitelského týmu dosud nebyl vybrán. Je ale třeba uvést jeho pozici a popis činností, které bude v rámci projektu vykonávat (včetně požadovaných odborných/kvalifikačních předpokladů).
V rozpočtu u tohoto řešitele v kolonce řešitelé uveďte "dosud nevybrán" a další kolonky vyplňte.
8. V kapitole 5.2.2 zadávací dokumentace je popsáno pořízení majetku - bohužel v Informační systém bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky není možné zadat dobu užívání majetku lišící se od celých roků. Máme v plánu pořídit na projekt drobný hmotný majetek, který budeme využívat pouze po celou dobu projektu (2,75 roku). Jakou hodnotu tedy máme doplnit (2 nebo 3)? Taktéž je v zadávací dokumentaci 5.2.2  2. pořízení drobného hmotného majetku", že se má počítat pouze s pořizovací cenou a podílem užití - počítá to i s dobou užívání a dobou upotřebitelnosti.
Kalkulaci je nutné vypočítat na dobu užívání (např. 2,5) a do kolonky Doba užívání zapsat 3. Pro účely formálního hodnocení se nepovažuje za chybu. Je nutné postupovat v souladu se zadávací dokumentací a platnými právními předpisy. Vysvětlení k zařazení do příslušné odpisové skupiny a doby využití pro řešení projektu lze přiložit do zvláštní přílohy - k tomuto účelu lze použít přílohu 4.3.3 Specifikace majetku a služeb nebo další přílohu (číslovat dále 4.3.5, atd.). Příloha změny v rozpočtu bude vypracována v rámci smluvního řízení.
9. Je nutné, aby veškeré náklady na provedení auditu za celý projekt nesl pouze příjemce-koordinátor nebo je možné náklady na audit rozdělit mezi všechny příjemce popř. v jakém poměru.
Poskytovatel považuje za vhodné, aby náklady na audit nesl pouze příjemce – koordinátor.
10. Pokud v návrhu projektu budeme uvádět jako výstup certifikovanou metodiku, do kdy je nutné ji potom dodat. Zda musí být dodána do doby skončení projektu nebo je nějaká lhůta pro dodání výstupů i po skončení projektu?
Je v zájmu uchazeče, aby byl výsledek dodán nejpozději k datu ukončení projektu. Tento výsledek může být uznán pouze tehdy, je-li dokončena certifikace. Výsledek do RIV lze dodat i po ukončení projektu, ale v případě, že certifikovaná metodika je jediným hlavním výsledkem projektu a její certifikace nebude dokončena do závěrečného hodnocení (max. 180 kalendářních dnů po ukončení řešení projektu) může tato okolnost negativně ovlivnit hodnocení projektu, včetně dalších dopadů (např. vrácení podpory, sankce).
11. V zadávací dokumentaci kap. 3.1 je bližší popis vztahu výzkumné
organizace k duševnímu vlastnictví vzniklého během řešení projektu a jeho převodu na zúčastněný podnik. Je tento převod po ukončení projektu nutný, nebo si nárok na vzniklé duševní vlastnictví můžeme ponechat a nárokovat část ze zisku z prodeje firmy? Pokud ano, jakým způsobem takový vztah mezi partnery v projektu definovat, či popsat. Nebo se toto
bude řešit až smlouvou/rozhodnutím o řešení projektu?
Bude-li výsledkem projektu duševní vlastnictví, pak buď práva k němu náležejí plně výzkumné organizaci, anebo se převedou na podnik, avšak výzkumná organizace obdrží od podniku náhradu ve výši tržní ceny práv k duševnímu vlastnictví.
Otázku práv k duševnímu vlastnictví je třeba ošetřit ve Smlouvě o vzájemných vztazích mezi příjemci/Smlouvě o účasti na řešení projektu a zejména ve Smlouvě o využití výsledků (§11 zákona č. 130/2002 Sb.)
12. Je nutno vyplnit všechny statutární zástupce sdružení (resp. členy představenstva - celkem 7)? V tomto případě se automaticky na poslední podpisové straně generuje podpis.
Nebo postačí vyplnit pouze ty statutární zástupce, kteří zastupují sdružení navenek (tj. předseda a jeden z místopředsedů)?
Do přihlášky vyplňte pouze ty statutární zástupce, kteří zastupují sdružení navenek a budou podepisovat projekt včetně příloh. Je třeba se vždy řídit tím, co je uvedeno v obchodním rejstříku.
 
13.Protože v zadávací dokumentaci není taxativně uvedeno, které dokumenty bude vaše agentura žádat ve věci doložení odborné způsobilosti podle par. 18 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., prosím Vás o podání informace v této věci – tedy informace, týkající se dokumentů, které musí předložit veřejná vysoká škola, resp. její fakulta, která je bez IČO (právní subjektivitu má pouze univerzita s možností delegování aktivit na fakulty).
Doložení odborné způsobilosti podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. je specifikováno v zadávací dokumentaci na straně 9 – kapitola 3.2 Způsob prokazování způsobilosti uchazečů – třetí odstavec.
Odborné předpoklady k řešení projektu podle § 18 odst. 2 písm. a) Zákona musí uchazeč doložit:
  • seznamem členů řešitelského týmu v návrhu projektu (seznam je povinnou součástí návrhu projektu),
  • strukturovanými profesními životopisy všech členů řešitelského týmu s kontakty na minimálně dvě reference (příloha č. 4.1.2 návrhu projektu), max. v rozsahu dvou stran na jeden životopis,
  • popisem prokazatelných zkušeností uchazeče z oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, případně bezpečnostního výzkumu (popis je povinnou součástí návrhu projektu). 
Výše uvedené informace jsou zakomponovány do elektronické přihlášky nebo se podávají jako povinné přílohy k projektu.
14. Je možné zadat i pohyblivou složku mzdy/osobni ohodnoceni, nebo je nutné
se řídit pouze mzdovými předpisy ústavu pro základní mzdu u clenu týmu?
Probíhá audit pouze jednou na konci projektu? Nebo je nutné každoroční audit (pro projekt trvající 33 měsíců)?
Do mzdových nákladů je možné zahrnout všechny složky mzdy. Všechny osobní náklady/výdaje vynaložené v souvislosti s realizací projektu, včetně odměn,které byly poskytnuté v rámci účelové podpory, musí být po celou dobu řešení projektu v souladu s platnou právní úpravou a vnitřními předpisy příjemce a odpovídat cenám za práci v místě a čase obvyklým. Nesmí být cíleně navyšovány jen pro navrhovaný projekt. Oprávněnost výše nákladů na platy a mzdy se prokazuje pracovní smlouvou, pracovní náplní, pracovním výkazem s uvedením odpracované doby a prováděných činností apod.
Poskytovatel předepisuje provést audit na konci projektu (viz kapitola 5.2.4 zadávací dokumentace).
 
15. V Příloze č. 4.1.5 - PLNÁ MOC notářsky ověřené podpisy zmocnitele a zmocněnce?
Podpis na příloze Plná moc nemusí být notářsky ověřen.
16. 1) Je možné dodat k návrhu projektu zplnomocnění, které zplnomocňuje pana prorektora (zmocněnce) k zastupování ve všech úkonech v době nepřítomnosti rektora (statutárního zástupce) ve formátu, který se liší od Plné moci zveřejněné v rámci soutěže?
2) Je nutné uvádět rodná čísla zmocněnců/zmocněnce v Plné moci?
3) Čestné prohlášení uchazeče se sídlem v ČR, výzkumná organizace - Je možné místo Název projektu uvést Název veřejné soutěže. Do posledního dne veřejné soutěže neznáme všechny názvy návrhů projektů?
ad 1) Jiný formát plné moci můžete využít ale měla by splňovat všechny náležitosti vzoru příloha 4.1.5 Plná moc ze zadávací dokumentace třetí veřejné soutěže.
ad 2) - viz ad 1
ad 3) Ne toto není možné, musí být uveden název navrhovaného projektu (viz Informační systém
a ostatní přílohy).
17. Výše způsobilých nákladů/výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku s dobou upotřebitelnosti delší, než je doba využití pro řešení projektu, se stanoví podle vzorce: ZN = (A/B) x C x D. Takto vypočtené ZN se v rozpočtu projektu uvádí jednorázově v roce pořízení HIM nebo se uvádí v jednotlivých letech částka odpovídající odpisům v účetnictví?
V rozpočtu projektu se uvádí jednorázově v daném roce pořízení.
 
18. V zjednodušeném výpisu z České pošty máme tam jen: předmět podnikání – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
To, že máme také výzkum vývoj by jsme museli jít pro detailní výpis na Živnostenský úřad.
Je dostačující výpis z České pošty nebo to musí být detailně ze Živnostenského úřadu?
Pro splnění formálních požadavků je dostačující prostá kopie zjednodušeného výpisu, ne staršího 90 kalendářních dnů.
19. Měla bych dotaz k příloze 4.3.3. To, že se tato příloha týká plánovaného pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je jasné, předpokládám, že se týká také drobného hmotného a nehmotného majetku, jak je to ale se službami? Musí být tato příloha ke všem službám, i kdyby to mělo být např. kopírování?
Další dotaz směřuje k osobním nákladům. V aplikaci se vyplňuje hodinová mzdová sazba. Není mi jasné, z čeho má hodinová sazba vycházet, z jakého období se má počítat, zahrnují se v ní všechny složky mzdy (tarif, osobní příplatky, odměny)? Jak máme postupovat v případě, že v jednotlivých letech bude zapojení lidí v projektu odlišné, tzn. první rok plánují např. 20% úvazku, druhý rok 30% apod.
Příloha 4.3.3 není povinná, službu jako kopírování uvádět nemusíte.
Do mzdových nákladů je možné zahrnout všechny složky mzdy. Všechny osobní náklady/výdaje vynaložené v souvislosti s realizací projektu, včetně odměn, které byly poskytnuté v rámci účelové podpory, musí být po celou dobu řešení projektu v souladu s platnou právní úpravou a vnitřními předpisy příjemce a odpovídat cenám za práci v místě a čase obvyklým. Nesmí být cíleně navyšovány jen pro navrhovaný projekt.
Oprávněnost výše nákladů na platy a mzdy se prokazuje pracovní smlouvou, pracovní náplní, pracovním výkazem s uvedením odpracované doby a prováděných činností apod. Do tabulky náklady na mzdy uvádíte průměrný počet odprac. hodin i hodinovou sazbu.
Zapojení pracovníků v projektu může být odlišné v jednotlivých letech, projeví se v položce Průměrný počet odprac. hodin měsíčně.
20. Platí také ve 3. výzvě podobně jako ve 2. výzvě, že v případě projektu s více uchazeči je postačující podpis souhlasu statutárního zástupce pouze pro koordinátora projektu? Tj. Není nutné podepisovat finální výtisk po elektronickém odeslání návrhu projektu stat. zástupci všech uchazečů?
Ano platí, stačí podpis statutárního zástupce koordinátora.
21. V aplikaci na dotaz,zda nese výzkumná organizace minimálně 10% nákladů projektu? Odpovídá Ne, avšak aplikace to hlásí jako chybu - při kontrole. Dle zadávací dokumentace výzkumná organizace může získat podporu až 100 % na projekt.
Jedná se o chybu aplikace, musíte vyplnit ANO. Hodnotící komise bude chybu zohledňovat.
22. Podáváme projekt a budeme mít závazně konkrétního uživatele výsledku, který má zájem výsledky převzít, ale nechce participovat na projektu jako spolunavrhovatel. Jakým způsobem má v projektu figurovat, abychom prezentovali důležitost projektu? Může být vloženo nějaké potvrzení nebo dokument dokládající, že uživatel výsledky převezme a má o ně vážný zájem.
Potřebnost řešení a možnost uplatnění výsledků projektu mohou být doloženy průzkumem či studií trhu nebo poptávkou uživatele (viz str. 12 zadávací dokumentace třetí veřejné soutěže). Příloha je nepovinná, vkládejte, prosím, na konec návrhu projektu s číselným označením 4.3.5, 4.3.6, atd.
Současně upozorňuji, že v příloze 4.2.2 je obsažena povinnost uvést u jednotlivých plánovaných výsledků předpokládané uživatele výsledku a další informace.
23. Pod pojmem “Náklady” rozumíme odpovídající roční odpisy v účetnictví po dobu trvání projektu a pod pojmem “Výdaje” rozumíme jednorázový odpis v roce pořízení.
Výdaje představují jednorázové vynaložení peněžních prostředků v momentu jejich úbytku. Výdajem se rozumí jakékoliv vynaložení majetku podniku více méně bez zřetele na účel jeho použití. Výdaj nevede k celkovému úbytku majetku, ale pouze ke změně v jeho struktuře.
Mezi náklady a výdaji existuje tzv. VĚCNÁ A ČASOVÁ NESOURODOST. Věcná nesourodost znamená, že ne všechny výdaje jsou účelné (tj.vedou k výkonu). Časová nesourodost je způsobena rozdílným časovým momentem pro posouzení vzniku nákladu a výdaje. Výdaj se posuzuje v okamžiku skutečného úbytku peněžních prostředků, kdežto pro náklad je důležitý moment účelového vynaložení (skutečná spotřeba nákladové složky).
 
24. 1) Je nutný podpis všech jednatelů společnosti na některém/všech z čestných i v případě, že podle obchodního rejstříku může každý z jednatelů podepisovat samostatně?
2) Je možné podepsat návrh projektu (poslední stránky) i před vygenerováním finálního návrhu (poslední stránky) i před vygenerováním finálního návrhu (tzn. i když není ještě přidělen PID projektu)? Je na těchto stránkách nutný podpis všech jednatelů i když může každý z jednatelů podepisovat samostatně?
ad 1) - má-li podnik v rámci Statutárního orgánu více jednatelů, z nichž každý je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, stačí když přílohy podepíše 1 z nich. Je třeba se vždy řídit tím, co je uvedeno v obchodním rejstříku a vnitřním předpisem.
ad 2) - ne, toto není možné, jestliže není přidělen PID jedná se pouze o pracovní verzi, poslední strana projektu by nebyla označena všemi náležitostmi v záhlaví (PID) a projekt by nesplňoval kritéria pro formální hodnocení.
25. Všechny přílohy musí být podepsány statutárním zástupcem – zde bych se rád zeptal jestli musí být podepsány i přílohy typu životopisy, výpisy z rejstříků, zakládací listina a podpůrné dopisy od dalších společností, které mají zájem o výsledky projektu? Musí být přílohy opatřeny hlavičkou s jejím číslem? A to i  v případě podpůrného dopisu, či výpisů z rejstříků?Dále bych se rád zeptal, jestli do elektronické verze přihlášky se přílohy vkládají již podepsané.
Přílohy, které uvádíte nemusí být podepsány statutárním zástupcem. Další nepovinné přílohy označte dalším číslem v pořadí - tzn. 4.3.5, 4.3.6 atd. Do elektronické přihlášky je nutné přikládat přílohy naskenované, včetně podpisů (viz str. 11 bod 4 zadávací dokumentace).
 
26. 1) Podepisuje návrh projektu (konečný, vytištěný) pouze statutární zástupce příjemce koordinátora, nebo všichni statutární zástupci všech účastníků?
2) Manažer projektu může být zároveň členem  řešitelského týmu? Případně odpovědným řešitelem projektu.
ad 1) dle ZD, strana 12., druhý odst. zdola: U návrhů projektů s více uchazeči musí návrh projektu a přílohy vztahující se k celému projektu podepsat statutární zástupce koordinátora projektu, zatímco přílohy vztahující se k uchazečům musí podepsat statutární zástupci příslušných uchazečů.
ad 2) manažer projektu může být zároveň členem řešitelského týmu, manažer může být i hlavním řešitelem projektu.
 
 
 

Výsledky třetí veřejné soutěže

Výsledky třetí veřejné soutěže

 
Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, 28.1.2013

Anotace realizovaných projektů

Realizované projekty

vytisknout  e-mailem