Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled podpořených projektů

  • Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK)
  • Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 - SecPro (VC)
  • Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií – SECTECH (VB)
  • Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 – IMPAKT 1 (VJ)
  • Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (VI)
  • Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021 (VH)
  • Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015 (VG)
  • Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2010-2015 (VF)

Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK)

Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK) - Podprogram 1
Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK) - Podprogram 2
Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK) - Podprogram 3


Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK) - Podprogram 1

IDENTIFIKÁTOR

NÁZEV PROJEKTU

VK01010006 Elektronický průzkum a působení proti palubním OFDM systémům v pásmu 1.4 GHz
VK01010022 Pokročilé metody vizualizace daktyloskopických stop
VK01010026 Vývoj inovativních difraktivních prvků pro pokročilé zabezpečení výrobků, cenin a dokumentů
VK01010037 Metodika rychlé bezkontaktní a nedestruktivní detekce zplodin výstřelu
VK01010069 Využití analýzy druhového složení společenstev rozsivek (Bacillariophyceae) ve forenzní praxi.
VK01010072 Metodika odhalování, šetření a prokazování kriminality páchané na ohrožených a chráněných druzích živočichů a rostlin (wildlife crime)
VK01010097 Policejní donucovací prostředky se sníženou kouřivostí
VK01010103 Metodologie identifikace a dalších forenzních analýz biologického materiálu a patogenů z volně žijících a exotických živočichů.
VK01010107 Aplikace umělé inteligence pro forenzní identifikaci stop zeminových fází
VK01010137 Terénní kvantifikace OPL pomocí NIR spektrometrie
VK01010147 Automatizovaná forenzní laboratoř digitálních dat pro odhalování komplexní trestné činnosti
VK01010153 Vývoj umělé inteligence pro systém multimodální nedestruktivní forenzní analýzy materiálů
VK01010212 Nové psychoaktivní substance: forenzně-toxikologické výzkumné centrum
VK01010231 Strategická, taktická, kriminální analýza forenzních metod pro trasování v kryptoměnových sítích
VK01010240 Identifikace střelce


Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK) - Podprogram 2

IDENTIFIKÁTOR

NÁZEV PROJEKTU

VK01020017 Detekce pachových markerů metodami analytické chemie a jejich využití ve výcviku služebních psů
VK01020018 Evaluace a zvýšení úrovně připravenosti pátracích týmů využívaných při pátrání po pohřešovaných osobách v terénu
VK01020052 Komplex metod biologické a fyzikální retrospektivní dozimetrie pro radiační mimořádné události
VK01020078 Chytrý systém pro nositelné ochranné pomůcky umožňující dohled a plánování policejních a armádních zásahů
VK01020086 Zvyšování efektivity vzdělávání příslušníků HZS ČR v oblasti požární prevence s využitím digitálních nástrojů
VK01020090 Realizace nové generace monitorovacích technologií pro zvládání radiačních incidentů, havárií a katastrof s určením pro globální trh
VK01020115 Výzkum a vývoj sprejů pro kolorimetrickou a fluorescenční detekci toxických chemických látek na površích
VK01020132 Praktické ověření možnosti integrace umělé inteligence pro příjem tísňových volání pomocí hlasového chatbota, vyvinutého v rámci výzkumného projektu BV č. VI20192022169, s technologií pro příjem tísňové komunikace 112 a 150 v ČR (TCTV 112)
VK01020171 Biomarkery otrav látkami typu Novichok
VK01020172 Bezpečnost metodických postupů znehybňujících technik při provádění služebních zákroků
VK01020178 Zařízení pro měření koncových prvků JSVV přenosové soustavy DMR v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky
VK01020181 Výzkum, vývoj a zefektivnění systémů pokročilých koncových prvků měření a varování pro ochranu obyvatelstva
VK01020184 Pozemní a letecké výcvikové středisko pro týmy radiační havarijní připravenosti
VK01020187 Odolnost příslušníků Policie České republiky vůči dezinformačním vlivům a možnosti posilování jejich rezistence prostřednictvím vzdělávání
VK01020196 Inovativní systém využití virtuální reality a simulovaných modelových případů bezpečnostního charakteru usnadňující výcvik a reakci příslušníků policie v rizikových situacích
VK01020204 Upgrade solného detektoru
VK01020207 Systém pro strategické řízení bezpečnostního výzkumu


Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 - OPSEC (VK) - Podprogram 3

IDENTIFIKÁTOR

NÁZEV PROJEKTU

VK01030007 Inteligentní nástroje pro plánování, provádění a vyhodnocení tabletop cvičení
VK01030014 STRENGTH 2023: Posilování resilience subjektů pozemní dopravní kritické infrastruktury
VK01030019 Interaktivní kontrolní seznamy pro efektivní testování kybernetické bezpečnosti
VK01030030 Systém pro zálohování a ukládání dat s integrovanou aktivní ochranou proti kybernetickým hrozbám
VK01030048 Detekce anomálií v kritických infrastrukturách s využitím strojového učení
VK01030060 Okamžité zpracování signálů pomocí hybridních systémů v obranné infrastruktuře
VK01030070 Automatizovaná analýza bezpečnostní telemetrie
VK01030071 Odolnost letectví proti podvrženým signálům GNSS a ADS-B
VK01030082 Plánování a evidence improvizovaných úkrytů
VK01030109 Výzkum holistického modelu propojené kritické elektroenergetické a komunikační infrastruktury
VK01030114 Výzkum citlivosti dutých optických vláken na vlnění v akustickém spektru
VK01030121 Distribuovaný optický-vláknový senzorický systém středního dosahu pro monitorování akustických vibrací a teploty na kritických infrastrukturách
VK01030152 Framework federativního učení systémů Android pro aplikace krizového řízení
VK01030155 Dopad bezpečnostní a obranné politiky na efektivitu výkonu činností nezbytných pro chod a obranu státu
VK01030166 Krádeže identity základnových stanic v kontextu Open RAN: Kybernetická odonost 5G sítí založená na ověřování parametrů fyzické vrstvy
VK01030175 Bezpečnostní koncept vodíkových technologií pro chytrá města a regiony
VK01030193 Kvantově šifrovaná komunikace se zvýšeným zabezpečením fyzické vrstvy
VK01030213 Distribuovaný senzorický systém pro ochranu kritické infrastruktury
VK01030216 Automatizovaný systém pro zvýšení stupně ochrany kritických infrastruktur s využitím kyberfyzikálních technologií

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 - SecPro (VC)

IDENTIFIKÁTOR

NÁZEV PROJEKTU

VC20232025012 Vývoj a aplikace strukturovaného analytického příjmu tísňového volání s využitím umělé inteligence
VC20232023006 Analýza textových dat - extrakce entit
VC20222024010 Vývoj, vyhodnocování a zpracování dat v datovém centru cizinecké policie
VC20222023003 Profilace drogových zásilek a kurýrů
VC20232024011 Vývoj speciálního průlomového pyrotechnického prostředku
VC20232024013 Inteligentní kamerový systém pro kontrolu vozidel přes RZ a VIN
VC20222025001 Metoda zpracování podrobného majetkového profilu sloužící pro uložení ochranného opatření "zabrání části majetku" podle § 102a trestního zákoníku
VC20232025004 Nové metody stanovení, identifikace a verifikace toxických chemických látek a jejich prekurzorů se zaměřením na vybrané nové stanovené látky seznamu 1 skupiny 1A13 až 1A16
VC20232025007 Posílení a rozvoj nástrojů, schopností a dovedností pro zajištění efektivního řízení odezvy na radiační havárii ve všech fázích včetně zohlednění požadavků Národního radiačního havarijního plánu ČR
VC20232025008 Identifikace, verifikace a typizace nových rizikových a vysoce rizikových biologických agens
VC20232025005 Zvýšení ochrany a bezpečnosti osob před radioaktivními aerosoly
VC20232026014 Měření úspěšnosti a efektivity programů a projektů prevence kriminality
VC20222025009 Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi

Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií – SECTECH (VB)

IDENTIFIKÁTOR NÁZEV
VB01000003 Čtení člověkem nečitelných poznávacích značek s nízkým rozlišením
VB01000006 TWIN SKIN - Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury
VB01000008 FLAPRIS - Systém pro podporu zpřesněné a včasné předpovědi nebezpečí vzniku přívalových povodní a usnadnění činností krizových a povodňových orgánů kraje
VB01000012 Multikriteriální operační radiační dokument
VB01000013 Machine learning pro zvyšování vnitřních schopností příslušníků HZS v prostředí flash over kontejneru
VB01000015 Distribuovaná DDoS mitigace v prostředí kritické infrastruktury
VB01000025 Enkapsulace bakteriofágů do nanostruktur a jejich využití při výrobě speciálních filtrů s antibakteriální ochranou
VB01000028 Platforma pro sdílení obrazu v reálném čase během bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí pro IZS s analýzou obsahu pomocí umělé inteligence
VB01000032 FlowTest: testování monitorovacích síťových zařízení
VB01000034 Digitální modelování evakuačních plánů v zájmových stavbách a měkkých cílech s prvky umělé inteligence
VB01000036 Technologie pro testování kyberbezpečnosti ICT
VB01000037 Kompaktní podvěs pod dron s integrovaným detektorem radiace
VB01000040 Advanced duální přístrojová technika požárních rizik akumulátorů v rámci elektromobility a realizaci činností identifikace potenciálně nebezpečných zásilek
VB01000041 Systém hodnocení bezpečnostních aspektů hromadných společenských akcí ve vztahu k vybraným bezpečnostním incidentům
VB01000046 Expertní robotický multimodální systém pro nedestruktivní forenzní analýzu materiálů
VB01000048 Bezpečné dopravní systémy nové generace
VB01000049 Technické řešení dekontaminace a dezinfekce v kritické infrastruktuře
VB01000051 Přenosný mobilní měřicí spektrometrický systém s přenosem dat do centrální databáze SÚJB
VB01000054 Pokročilý systém prevence a snížení následků šíření nebezpečného vzduchu v rámci IZS
VB01000055 Zaměřený eliminační opakovací systém
VB01000057 Autonomní prostředek pro provádění pyrotechnického průzkumu v extrémně nebezpečných oblastech
VB01000061 Pokročilé balistické štíty pro osobní ochranu
VB01000064 Bezpečnost a optimalizace systému preference vozidel IZS
VB01000066 Multimodální biometrické zařízení pro ověření identity osob na základě otisků prstů a obličeje při překračování státních hranic
VB01000071 Zvýšení efektivity záchytu pachových molekul kompozitní nanovlákennou vrstvou pro využití v kriminalistické praxi

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 – IMPAKT 1 (VJ)

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) - Podprogram 1
Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) - Podprogram 3

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) - Podprogram 1

IDENTIFIKÁTOR NÁZEV
VJ01010065 Expresní a portativní detekce zakázaných sloučenin s použitím inovativních technik: flexibilní a chirální SERS, selektivní povrchová extrakce, neuronové sítě
VJ01010084 Elektronické důkazy v trestním řízení
VJ01010035 Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí
VJ01010043 Pharmacrime – forenzní identifikace prohormonů a padělků léčiv
VJ01010026 Efektivní využívání forenzních metod dokazování v oblasti boje proti wildlife crime
VJ01010108 Robustní zpracování nahrávek pro operativu a bezpečnost
VJ01010122 Resilience ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám
VJ01010004 Rozvoj strategického klastru pro efektivní instrumentální technologické postupy při odhalování padělků výtvarných děl moderního umění ve forenzní oblasti
VJ01010123 Identifikace pachatele pomocí forenzní analýzy pachových a dotykových stop zajištěných na místě činu
VJ01010107 Rozšiřování a charakterizace sbírky rizikových a vysoce rizikových biologických agens, která jsou původci nebezpečných nákaz, a zavádění nových postupů práce s nimi
VJ01010116 Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí
VJ01010008 Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře
VJ01010046 Inovace a rozvoj nástrojů v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů
VJ01010066 Elektronické omezení rychlosti vozidel při mimořádných a krizových situacích bezpečnostními sbory
VJ02010020 AI-Dojo: Multiagentní testbed pro výzkum a testování umělé inteligence v kyberbezpečnosti
VJ02010019 Nástroje forenzní expertizy ručně psaného písma
VJ02010043 Rekonstrukce scénáře bezpečnostního incidentu v prostředí virtuální reality
VJ02010029 AISEE - AI Softwarový expertní vyhledávač pro videa a fotografie
VJ02010036 Robotický systém řízený algoritmy umělé inteligence pro zpravodajské a průzkumné účely
VJ02010037 Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence
VJ02010016 Využití umělé inteligence pro zajištění kybernetické bezpečnosti Smart City
VJ02010010 Nástroje pro verifikaci bezpečnosti kryptografických zařízení s využitím AI
VJ02010031 Modulární multisenzorický profesní oděv k řízení rizika, ochraně zdraví a bezpečnosti členů IZS pomocí metod umělé inteligence
VJ02010024 Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků
VJ02010041 Sada forenzních analytických nástrojů ke zpracování obrazu a videa pro službu kriminální policie a vyšetřování

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) - Podprogram 3

IDENTIFIKÁTOR NÁZEV
VJ01030004 BAZAR: Budování komunity k problematice bezpeněženkových temných tržišť
VJ01030005 Vytvoření mezinárodní komunity v oboru „Forenzní olfaktronika“
VJ01030006 Mezinárodní spolupráce ve forenzní analýze otisků prstů a obrázků obličeje pro službu kriminální policie
VJ01030007 Standardy v kybernetické bezpečnosti
VJ01030001 Mezinárodní partnerství pro trénink dovedností kybernetické bezpečnosti
VJ01030003 Vytvoření česko-irské projektové iniciativy pro řešení problémů biologické bezpečnosti státu
VJ01030002 Mezinárodní partnerství pro výzkum kryptografie a kyberbezpečnosti
VJ01030008 Pasivní monitorovací systém skupin osob s ochranou soukromí
VJ01030009 Etablováni česko-americké bezpečnostní spolupráce pro řešení krizí způsobených původci nebezpečných nákaz
VJ01030011 Komunita prevence katastrof
VJ01030012 Kybernetická bezpečnost fotonických vláknových infrastruktur
VJ03030007 Vytvoření informační základny pro budoucí implementaci metod forenzní genetické genealogie a forenzní genomiky do kriminalistické praxe
VJ03030019 Rozšíření mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti optických vláknových sítí, systémů a služeb
VJ03030037 MIXER: Budování komunity k problematice kryptoměnových mixérů
VJ03030012 Využití strojového učení v oblasti bezpečnosti fotonických sítí
VJ03030052 Rozvoj kapacit v oblasti kyberbezpečnosti
VJ03030044 Robustní 5G sítě
VJ03030003 Rozvoj mezinárodních partnerství pro vzdělávání a trénink v kybernetické bezpečnosti
VJ03030014 Rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu kryptografie a kyberbezpečnosti
VJ03030039 Budování interdisciplinární a intersektorální spolupráce pro rozvoj autonomních kyberbezpečnostních řešení
VJ03030027 Mezilaboratorní porovnání dicentrického chromozomového testu pro radiační biodozimetrii
VJ03030035 Národní kontaktní místo infračervených technologií pro mezinárodní bezpečnostní výzkum
VJ03030025 TECH.RISK Internacionalizační iniciativa výzkumu rolí soukromých společností při zabezpečování kybernetických technologií

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (VI)

IDENTIFIKÁTOR NÁZEV
VI20152019001 Sondy pro analýzu a filtraci provozu na úrovni aplikačních protokolů
VI20152018002 Zátěžový tester ICT
VI20162018003 Bezpečné řízení přístupu pro kritické infrastruktury
VI20152020004 Identifikace reziduí improvizovaných výbušnin fyzikálně-chemickými analytickými metodami za reálných podmínek po výbuchu
VI20152018005 Vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva a infrastruktury
VI20152020006 Výcvikový trenažer typových činností
VI20162018007 Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení energetických sítí a identifikaci hrozeb v energetické infrastruktuře
VI20152020008 Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů
VI20152020009 Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR - CAVHZS
VI20152018010 Funkcionalizovaná nanovlákna pro sběr, identifikaci a dlouhodobé skladování pachových stop
VI20152019011 Indikátory včasného varování eskalace zamrzlých konfliktů
VI20162020012 Odraz střel a varovný výstřel
VI20152018013 DETUAV - výzkum metod zjištění a lokalizace UAV dronů použitých pro nezákonné činnosti
VI20162019014 Simulace, detekce a potlačení kybernetických hrozeb ohrožujících kritickou infrastrukturu
VI20162020015 Zavedení nových metod identifikace lidského, zvířecího a rostlinného materiálu do forenzní praxe při dokazování trestných činů
VI20152018016 Nedestruktivní kontrola betonu biologického stínění
VI20162019017 Pokročilé nanotechnologie pro minimalizaci následků úniku nebezpečných chemických látek ohrožujících obyvatelstvo
VI20152019018 Vývoj a realizace nezávislého DC zdroje napájení s vodíkovým palivovým článkem
VI20152020019 Výzkum kritických informačních struktur státu se zaměřením na jednotný systém varování a informování obyvatelstva
VI20162020020 Zavedení nových metod a postupů do grafických analýz 2
VI20162020021 Zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče
VI20152018022 Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality
VI20152018023 Metody ověřování zajištění a detekce neoprávněného porušení bezpečnostních plomb, pečetí a obálek
VI20152018024 Nové technologie pro osobní detektor inhibitorů cholinesteráz
VI20152020025 Dolování informací z řeči pořízené vzdálenými mikrofony - DRAPÁK
VI20152020026 Predikce a ochrana před kybernetickými incidenty
VI20152018027 Využití nekrofágních brouků (Coleoptera) ve forenzní entomologii: determinace a vývojové modely
VI20152019028 Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obci (RAMESIS)
VI20162019029 Sdílení a analýza bezpečnostních událostí v ČR
VI20152019030 Výzkum a vývoj podávacího agregátu pro vysokokapacitní moduly čerpání
VI20162019031 Technické řešení a technologie dekontaminace chem., biol. a radioakt. látek v dopravní infrastruktuře, modelově pražské metro
VI20162019032 Inovativní technologie termické desorpce pro dekontaminaci chemicky a biologicky zamořených materiálů
VI20152020033 Metodiky pro stanovení radiačních dávek osob v kontextu hrozby jaderného a radiologického terorismu
VI20162019034 Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb
VI20152020035 Zavedení systému komplexních analýz SEM - automatické analýzy půdních fází a Ramanovy spektroskopie do praxe znalecké služby PČR
VI20162018036 Kryptografické zabezpečení pro 100 GbE sítě
VI20162019037 Pokročilý identifikační element pro rozpoznání archiválií
VI20152018038 Interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika
VI20152018039 Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy
VI20152020040 Plastická a maxilofaciální chirurgie v kontextu forenzní portrétní identifikace osob
VI20152019041 Nedestruktivní zkoumání porézních materiálů
VI20152018042 Havarijní měřič radioaktivního aerosolu s dálkovým přenosem dat
VI20152019043 Unikátní všestranná bezpečnostní kamera založená na nanotechnologiích
VI20152020044 Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat
VI20152020045 Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur
VI20152018046 Využití moderních metod modelování při vývoji a zkoušení protipožárních uzávěrů
VI20152019047 Vývoj záchranných destrukčních náloží pro likvidaci staticky narušených budov
VI20152020048 Vývoj nových metod a nástrojů pro odhalování a vyšetřování případů padělání léčiv pro zvýšení ochrany společnosti
VI20152019049 RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury
VI20172020050 Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. století
VI20172020051 Bezpečnostní hologramy využívající kombinaci difrakce a interference světla ve vrstevnatém prostředí fólie
VI20172020052 Aplikovaný výzkum v oblasti osobních ochranných prostředků nové generace pro potřeby IZS
VI20172019053 Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky
VI20172019054 Analytický programový modul pro hodnocení odolnosti v reálném čase z hlediska konvergované bezpečnosti
VI20172019055 Aplikace geopolymerních kompozitů jako protipožární bariéry (AGK)
VI20172020056 Nové syntetické drogy – komplexní mezioborové výzkumné centrum
VI20172019057 Monitoring a analýza komunikace pro bezpečnostní dohled kritických energetických infrastruktur
VI20172020058 Balistické ochrany a zneschopňující prostředek pro ozbrojené bezpečnostní doprovody letadel PČR
VI20172020059 Inteligentní textilie proti CBRN látkám
VI20172020060 Teroristická hrozba vyvolané chemické havárie a zranitelnost společnosti
VI20172020061 Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury
VI20172020062 Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů (TARZAN)
VI20172019063 Vývoj nových metodik pro detekci biologických agens v oblastech souvisejících s dodržováním Úmluvy o zákazu biologických zbraní
VI20172020064 Adaptivní řízení sběru a analýzy dat ve vysokorychlostních sítích (FOKUS)
VI20172019065 Studium stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČR
VI20172019066 Výzkum a vývoj zařízení pro účinné vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop
VI20172020067 Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur
VI20172020068 Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek
VI20172020069 Vývoj moderních instrumentálních metod pro rychlou detekci a identifikaci vybraných B-agens a toxinů
VI20172020070 Výzkum nástrojů pro hodnocení kybernetické situace a podporu rozhodování CSIRT týmů při ochraně kritické infrastruktury
VI20172019071 Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci
VI20172019072 Detekce bezpečnostních hrozeb na aktivních prvcích kritických infrastruktur
VI20172019073 Identifikace a metody ochrany měkkých cílů ČR před násilnými činy s rozpracováním systému včasného varování
VI20172019074 Metodika ochrany výzkumných organizací s ohledem na ekonomickou bezpečnost státu
VI20172020075 Digitalizace lidské pachové signatury pro aplikace v kriminalistice a v boji s mezinárodním terorismem
VI20172020076 Zpřesnění predikce radiačních následků těžkých havárií jaderných elektráren s cílem identifikace jejich rizik
VI20172019077 Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů
VI20172020078 Systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státu
VI20172020079 Zabezpečená brána pro Internet věcí (SIoT)
VI20172020080 Kassandra - mnohokamerový bezpečnostní skener podvozků vozidel
VI20172019081 Speciální nálože pro zvýšení efektivity zásahů jednotek HZS
VI20172019082 Smart Camera - Dohledové centrum nové generace
VI20172020083 Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat
VI20172020084 BADROP - profilování benzínů a těkavých složek nelegálních drog
VI20172020085 Identifikace vzniku radiačních mimořádných událostí na jaderných elektrárnách a systém klasifikace jejich závažnosti
VI20172019086 Hardwarově akcelerovaná identifikace osob z videozáznamů s použitím hlubokého strojového učení
VI20172019087 Systém sběru a vykazování dat o aplikaci institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence v ČR
VI20172020088 Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu
VI20172019089 Detekce nesených improvizovaných výbušných systémů
VI20172019090 Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury
VI20172020091 Dekontaminační technologie pro případ hrozby rozšíření nebezpečných chemických či biologických agens ve vnitřním ovzduší
VI20172020092 Simulace šíření ohně a kouře v objektu kritické infrastruktury v důsledku havárie nebo úmyslného útoku letounem
VI20172019093 Adaptivní síťová filtrace kybernetických útoků typu (D)DoS
VI20172020094 Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR
VI20172020095 Dekontaminace sil a prostředků při podezření na výskyt rizikových a vysoce rizikových biologických agens - DEKOVRAT
VI20172020096 Komplexní analýza a vizualizace heterogenních dat velkého rozsahu
VI20172020097 Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha
VI20172020098 Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií
VI20172020099 Optovláknové senzory pro měření v jaderných elektrárnách při nadprojektových haváriích
VI20172020100 Robustní detekční systém s hyperspektrálním snímáním
VI20172019101 Nové detekční pásky ke zjištění kapalných aerosolů bojových chemických látek a jiných toxických sloučenin
VI20172020102 Využití DNA polymorfismů typu CNV pro určení stupně příbuznosti osob
VI20172020103 Bezpečnost tlakových láhví v pracovních podmínkách a možnosti zneškodnění tlakové láhve průstřelem
VI20172020104 Nová generace portálových monitorů pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva (PoMoZ)
VI20172020105 Automatizovaný panoramatický dohledový systém pro ochranu osob a majetku na sportovních stadionech
VI20172020106 Kompozitní filtry pro čištění radioaktivních oplachových roztoků
VI20172019107 MEHODIS - Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích center
VI20172020108 Vývoj inovativní metody k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat
VI20172020109 Detekce peroxidových výbušnin
VI20172020110 Redukce bezpečnostních hrozeb v optických sítích
VI20192022111 Monitoring a management energetické soustavy v rozsáhlých komplexech budov kritické infrastruktury
VI20192022113 Technologický foresight pro podporu adaptability a efektivnosti Hasičského záchranného sboru ČR
VI20192022114 Výzkum vlastností a způsobů ochrany osob před účinky poslední generace nervově paralytických chemických látek
VI20192021115 Kontejnerový systém pro bezpečnou manipulaci, skladování a přepravu CBRN materiálů
VI20192022116 Metody přenosu a detekce scintilačního záření s optickými vlákny a energetickým rozlišením zdrojů ionizujícího záření
VI20192022117 Detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých cílů před násilnými incidenty
VI20192022118 Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR
VI20192022119 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárii s účastí nebezpečných látek (ISAAC)
VI20192022120 Modelování tepelné degradace a hoření deskových materiálů na bázi dřeva
VI20192022121 Zvýšení odolnosti přehrad a nádrží jako klíčových prvků vodohospodářské infrastruktury
VI20192021122 AR Safebook - Rozšířená virtuální realita
VI20202022123 Epigenetické určení věku zůstavitele ze stopy krve nebo spermatu
VI20192022124 Zvýšení odolnosti regionu před hrozbou plošného výpadku el. energie s využitím nových technologií a postupů krizového řízení
VI20192022125 Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích
VI20192022126 Modulární hardwarový akcelerátor pro kryptografické operace
VI20192022127 Zvyšování spolehlivosti senzorových sítí pomocí spektroskopické detekce - monitorování nebezpečných látek v ovzduší
VI20192022128 Optimalizace systému terénních měření a opatření v živočišné výrobě po jaderné havárii
VI20192022129 Zádržné systémy určené pro zastavení nákladních vozidel
VI20192022130 Využití larválních stádií brouků čeledi Silphidae ve forenzní praxi
VI20192022131 Metodika zjištění chemické profilace drog
VI20192022132 Kybernetická aréna pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kyberbezpečnosti
VI20202022133 Nástroje pro simulaci útoků a emulaci průniku do kritické informační infrastruktury
VI20192022134 Systém zpřesněné předpovědi konvektivních srážek pro krajský územní celek
VI20192022135 Hloubková hardwarová detekce síťového provozu pasivních optických sítí nové generace v kritických infrastrukturách
VI20192022136 Detektor radioaktivního znečištění ran a poranění
VI20192022137 Adaptivní ochrana před DDoS útoky
VI20192022138 Bezpečnostní monitorování řídicí komunikace ICS v energetických sítích (BONNET)
VI20192022139 Retrospektivní dozimetrie pro incidenty se ztracenými zdroji záření
VI20192022140 Detekce narušení obranného perimetru pomocí okamžité změny polarizace optického signálu
VI20192022141 Únikovka 112
VI20192022142 Inovativní metody detekce ultranízkých koncentrací radionuklidů k hodnocení zranitelnosti zdrojů pitné vody při jaderné havárii
VI20192022143 Flexibilní sonda pro realizaci zákonných odposlechů
VI20202022144 Nová metodika ohledání místa Dopravní nehody v rámci činnosti Policie ČR
VI20192022145 Komunikace státu s veřejností, vzdělávání a mediální gramotnost v oblasti antropogenních a hybridních hrozeb v radiační ochraně
VI20192022146 Distribuovaný optický vláknový senzorický systém pro ochranu perimetru a liniových staveb
VI20192022147 Difraktivní a refraktivní optika pro pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin
VI20192022148 Komplexní instrumentální metodika pro charakterizaci vybraných minerálních fází s vazbou na konkrétní geografický původ
VI20192022149 Systém distribuovaného dohledu nad síťovým provozem L2/L3 dle vyhlášky č. 317/2014 Sb. a zákona 181/2014 Sb.
VI20192022150 Ultrasenzitivní detekce toxinů založená na immuno-PCR metodách
VI20192022151 CIRFI 2019: Indikace narušení resilience kritické infrastruktury
VI20192022152 Vývoj nových materiálů pro detekci a účinné varování před ionizujícím zářením
VI20192022153 Optimalizace postupů pro realizaci rostlinné výroby na území zasaženém jadernou havárií
VI20192022154 Kontrola betonu biologické ochrany po ozáření neutrony z jádra reaktoru
VI20192022155 Pokročilé polovodičové senzory rizikových průmyslových plynů
VI20192022156 Dozimetrie pro radiační nehody a incidenty v kontextu nových operačních veličin pro externí záření
VI20192022157 Technické řešení osobních ochranných oděvů s využitím nanokompozitních bariérových materiálů proti průmyslovým a CBRN látkám
VI20202022158 Výzkum nových technologií pro zvýšení schopností odborníků na kyberbezpečnost
VI20192022159 Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou
VI20192021160 Vyhledání nevybuchlé letecké munice 2. světové války
VI20192022161 Národní kvalifikační rámec v kyberbezpečnosti
VI20192022162 Prvková charakterizace mikrostop a omamných a psychotropních látek jadernými analytickými metodami
VI20192021163 Nastavení a organizace systému bezpečnosti na hromadných společenských a kulturních akcích
VI20202022164 Pokročilá orchestrace bezpečnosti a inteligentní řízení hrozeb
VI20192021165 Stanovení požadavků na zásobování stavebních objektů požární vodou a jinými hasivy
VI20192021166 Hydrometeorologická rizika v České republice - změny rizik a zlepšení jejich predikcí
VI20192022167 Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice
VI20192022168 Vytvoření metodiky screeningu a konfirmace syntetických kanabinoidů v biologickém materiálu
VI20192022169 Zapojení umělé inteligence do příjmu tísňového volání
VI20192022170 ISOLATOR - Detekce vad isolátorů energetických přenosových soustav
VI20192022171 Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů
VI20192022172 Detekční trubičky druhé generace pro kontinuální a opakované monitorování nervově paralytických a jiných toxických látek
VI20192022173 Robustní systém optické bezvláknové komunikace
VI04000014 Vývoj mobilní energeticky nezávislé jednotky úpravny pitné vody pro pohotovostní nasazení v krizových situacích
VI04000017 Využití monitoringu odpadních vod jako nástroje včasného varování před vznikem epidemiologické situace
VI04000018 Expertní systém pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy
VI04000019 A.D.A.P.T. – Antropologická DAtabáze Proporcí Těla
VI04000023 Možnosti využití ozónu pro dekontaminaci ovzduší a povrchů nejen složkami IZS ČR
VI04000029 Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací
VI04000038 Systém pro řízení procesů obnovy v krizových situacích
VI04000039 Systém včasného záchytu infekce COVID-19 pro bezpečnost ohrožených skupin obyvatelstva s využitím umělé inteligence
VI04000040 Výzkum inovativních nanovlákenných materiálů pro prostředky osobní ochrany
VI04000041 Mobilní osobní ochranné prostředky dýchacích cest
VI04000044 Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: Poučení z COVID-19
VI04000048 Systém testování opakované použitelnosti respirátorů proti virům a dalším biologickým hrozbám
VI04000051 Zařízení pro testování antivirových ochranných pomůcek
VI04000056 Mobilní dekontaminační zařízení pro potřeby IZS
VI04000057 Velmi rychlý přenosný systém pro detekci SARSCoV-2
VI04000062 Miniaturizace kapalinového chromatografu – rozšíření aplikačního spektra pro detekci a stanovení nebezpečných látek v podmínkách mobilní laboratoře
VI04000064 Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni
VI04000069 Automatizovaná detekce ochranných prostředků a stavu indikujícího onemocnění (ADOPSIO)
VI04000071 Systém pro vzorkování a detekci koronaviru a dalších původců respiračních onemocnění ze vzduchu
VI04000074 Metodika hodnocení funkčnosti fotoaktivních antimikrobiálních povrchů z hlediska ochrany veřejného zdraví
VI04000078 Vývoj metodiky pro komplexní hodnocení imunitní připravenosti příslušníků bezpečnostních a záchranných složek zasahujících při epidemii COVID-19
VI04000080 Informační platforma krizové logistiky
VI04000087 Vývoj smart dýchací obličejové polomasky se systémem výměnných nanovlákenných filtrů
VI04000088 Systém detekce násilí a zneužívání seniorů
VI04000090 Biosenzory pro epidemiologický monitoring virových respiračních onemocnění
VI04000096 Omezení svobody pohybu: technologické možnosti a ústavněprávní limity
VI04000107 Krizový distribuční systém

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021 (VH)

IDENTIFIKÁTOR

NÁZEV PROJEKTU

VH20162017001 Zařízení umožňující bezhlučné řezání nehomogenních materiálů pomocí laserového paprsku
VH20162017002 Ověření skutečného napěťového pole horninového masivu za účelem zvýšení bezpečnosti v prostředí anomálních napěťových stavů
VH20162017003 Vliv reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozu
VH20162018004 Ohrožení prvků kritické infrastruktury domino efekty závažných havárií
VH20162017005 Efektivní systém třídění pacientů při poskytování akutní zdravotní péče při mimořádných událostech s využitím i při poskytování zdravotní péče v běžném provozu
VH20172020006 Inovace havarijní připravenosti pro zajištění havarijní odezvy v časné a střední fázi radiační havárie jaderných zařízení
VH20162017007 Kategorizace hrozeb otevřené službě systému Galileo a opatření k jejich zmírnění
VH20162018008 Informační systém pro podporu posouzení rizika, územního plánování, havarijního plánování, organizace zásahu IZS a varování obyvatelstva v okolí produktovodů přepravujících nebezpečné látky
VH20172019009 BOSR - bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouze
VH20172020010 Nové přístupy v diagnostice a terapii ozářených osob
VH20172020011 Dekontaminace zraněných osob
VH20172020012 Příprava kolekce standardů biologicky významných toxinů s podporou Evropské sítě laboratoří biologické ochrany (European biodefence laboratory network)
VH20172018013 Zabezpečení DNS serverů v ČR
VH20172018014 Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR
VH20172020015 Strategie řízení nápravy území po radiační havárii
VH20172019016 Analýza ohrožení vysokorychlostní železniční dopravní cesty teroristickými útoky a extremismem, návrh na doplňková bezpečnostní opatření fyzické ochrany
VH20172019017 Předcházení bezpečnostním rizikům vyvolaných extrémními meteorologickými jevy – jejich specifikace a inovace předpovědních a varovných systémů s ohledem na změny klimatu
VH20172018018 Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití k rozlišování pachu metodou pachové identifikace
VH20172018019 Vliv zákona o obětech trestných činů na změnu postavení oběti
VH20172018020 Barevná úprava zásahového požárního automobilu
VH20172019021 Speciální měřící zařízení pro určování struktury a tloušťky nehomogenních materiálů
VH20172021022 Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence
VH20172017023 Systém pro analýzu textových dat pro potřeby Police ČR
VH20172020024 Vývoj a testování zařízení pro detekci, kontrolu, rušení a eliminaci nebezpečných bezpilotních prostředků nepodléhajících registraci UC pro potřeby PČR
VH20172020025 Prognóza, indikace rizika a prevence vzniku přírodních požárů a v kontextu aktuálního stavu poznání a podmínek změny klimatu
VH20172021026 Rozvoj vybraných metod pro kriminalistické identifikace osob a věcí III
VH20172019027 Simulace zásahů u leteckých nehod
VH20182021028 Aplikovaný výzkum genetiky vybraných druhů živočichů chráněných podle mezinárodní úmluvy CITES
VH20182021030 Vývoj aparatury pro odběr molekul pachových stop
VH20182019031 Omezení zdravotních následků v místech nelegální výroby narkotik
VH20182020032 Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb
VH20182021033 Ochrana osob v blízkosti výbuchu
VH20182019034 Vývoj a testování algoritmů pro prediktivní behaviorální analýzu osob překračujících vnější hranice EU
VH20182021035 Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu
VH20182021036 Moderní metody detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metody snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; moderní prostředky ochrany osob
VH20182021037 Mapování rizik na území České republiky
VH20182021038 Technologie pro dlouhodobé strategické skladování hmotných rezerv (obiloviny, luštěniny)
VH20182021039 Vývoj automatizovaného nástroje pro predikci místa výskytu hledaných nebo pohřešovaných osob (pachatelů)
VH20182020040 Využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopností složek IZS
VH20182021041 Vývoj metod detoxikace a komplexní degradace nebezpečných chemických látek a biologických agens po identifikaci nálezů neznámých látek
VH20182020042 Ochrana obyvatelstva v územním plánování a při stanovení technických podmínek pro navrhování staveb
VH20192020044 Bezkontaktní termovizní identifikace zvířat s horečkou nebo zvýšenou teplotou v důsledku nebezpečné nákazy
VH20202021047 Vývoj přenosného biodetekčního zařízení
VH20202021048 Včasná identifikace nízkých koncentrací radioaktivního aerosolu na území České republiky
VH20202021049 Aplikace pro standardizaci hromadného zpracování, analýzu a vizualizaci finančních toků z definovaných bankovních informací zpracovaných u PČR v rámci odhalování trestné činnosti
VH20202021050 Systém pro analýzu řeči
VH20202021051 Zvýšení bezpečnosti pracovníků v riziku CBRN látek
VH20202021052 Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých městských aglomeracích
VH20202021053 Vyhodnocení rizika a návrh opatření pro prevenci vzniku a šíření přírodních požárů v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody včetně zohlednění důsledků změny klimatu
VH20202021054 Algoritmy pro ztotožňování entit užívaných PČR
VH20202021055 Multirekovací systém pro sledování poloh sil a prostředků PČR
VH20202021056 Minimalizace rizik vzniku událostí ve společensky významných objektech
VH20202021057 Návrh standardů ochrany prvků kritické infrastruktury v ČR

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015 (VG)

IDENTIFIKÁTOR

NÁZEV PROJEKTU

VG20102014001 Nové postupy biodozimetrické kontroly účinku radiačního záření a genotoxických látek  založené na indukci dvouřetězcových zlomů DNA v buňkách vlasových a chlupových folikulů
VG20102015002 Osobní bezpečnostní dohledový systém pro podporu výcviku a zásahu jednotek IZS
VG20102014003 Experimentální vývoj vysokohodnotného betonu se zvýšenou odolností proti zatížení rázem a vysokou schopností absorpce a disipace energie výbuchu
VG20102013004 Výzkum využití simulačních technologií pro přípravu a výcvik příslušníků a štábů IZS
VG20102014005 Škálovatelný inteligentní kamerový systém s automatickou kalibrací
VG20102015006 Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem
VG20112015007 Hloubková analýza silničních dopravních nehod
VG20102014008 Operativní řízení dopravní poptávky při evakuaci obyvatel a mimořádných událostech na dopravní síti
VG20102013009 Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR
VG20102014010 Klasifikace přesnosti vymezení stávajících záplavových území v ČR a zapracování výsledků do metodiky pro jejich vymezování
VG20102015011 Vytvoření systému postupů pro detekci a kvantifikaci významných bakteriálních a virových patogenů kontaminujících potraviny, vodu a prostředí a ohrožujících zdraví lidí a hospodářských zvířat
VG20102012012 Současná situace v oblasti extremistických hnutí v ČR s důrazem na jejich potenciální podporu u mladistvých a na šíření extremistických ideologických obsahů po Internetu
VG20112015013 Identifikace a řešení kritických míst a úseků  v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřené chování účastníků silničního provozu
VG20102015014 Alternativní způsoby aplikace anestetik za mimořádných situací
VG20102015015 Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
VG20112015016 Decentralizovaná výroba pitné a užitkové vody při havarijních a krizových situacích pomocí membránových separačních procesů
VG20102012017 Vzdálené monitorování rizikových objektů a prostorů
VG20102013018 Aplikace pokročilých statistických metod asimilace modelových předpovědí s pozorováními v terénu ve formě moderního programového prostředku pro podporu rozhodování za krizových situací
VG20102014019 Návrh a implementace technik a procesů pro podporu rozhodování krizových manažerů s využitím metod kvantitativního managementu a distribuované datové základny
VG20102014020 Stanovení minimální potřeby energie pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizových situacích a analýza možností jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu
VG20112015021 Vývoj instrumentálních metodických postupů rychlé detekce a identifikace biologických agens v reálných vzorcích
VG20102015022 Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace
VG20102015023 Systémy rychlého rozhodování pro bezpečnost potravin
VG20102014024 Robot pro hledání osob v závalech a lavinách
VG20102012025 Metodika ochrany kritické infrastruktury (KI) v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie
VG20102014026 Dopady povodní na kontaminaci půd a potravních řetězců rizikovými látkami
VG20102013027 Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení
VG20112014028 Náhradní zdroje vody v obcích v krizových situacích – využití původních zdrojů a pramenů
VG20102013029 Snižování bezpečnostních rizik korupce a organizovaného zločinu v ČR
VG20102014030 Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení
VG20102014031 Experimentální vývoj bezpečnostní softwarové platformy se systémem detekce průniku a režimy ochrany soukromí pro bezdrátové senzorové sítě
VG20102014032 Výzkum detekce improvizovaných výbušnin psy
VG20102014033 Zvyšování účinnosti zabezpečení rizikových prostor kombinovanými metodami biometrické identifikace osob
VG20102014034 Bezpečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800 m a větších
VG20102014035 Stanovení celkové objemové alfa aktivity a beta aktivity a koncentrace vybraných radionuklidů v individuálních zdrojích pitné vody určených k zásobování obyvatelstva
VG20102013036 Posouzení a standardizace fyzické ochrany objektů veřejných vysokých škol
VG20112015037 Vývoj speciální policejní munice pro ozbrojené bezpečnostní doprovody letadel
VG20102014038 Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR
VG20112015039 Hodnocení účinnosti systému fyzické ochrany objektů na základě jeho modelování
VG20112015040 Vypracování metodiky a programového vybavení pro stanovení důležitosti částí jaderného zařízení ve vztahu k fyzické ochraně a projektové hrozbě
VG20102015041 Farmakologická redukce agresivity a panického chování
VG20102014042 Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty
VG20102015043 Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů VS
VG20112014044 Vytvoření metrologických a legislativních předpokladů pro rozhodování v oblasti kriminalistiky
VG20112015045 Vývoj rychlých imunochemických testů pro detekci anabolicky aktivních steroidů
VG20102015046 Cílený vývoj léčiv použitelných k ochraně obyvatelstva před bioterorismem, Vývoj a studium účinných inhibitorů adenylátcyklasového toxinu patogenů Bordetella pertusis a Bacillus anthracis
VG20102015047 Snižování recidivy u pachatelů trestných činů a přestupků v dopravě
VG20102013048 Výzkum metod kontroly vody kontaminované toxickými látkami za mimořádných bezpečnostních situací
VG20102014049 Výzkum možností aplikace nových materiálů (se zaměřením na nanomateriály) a progresivních technologií k ochraně osob proti působení CBRN látek s důrazem na kritickou infrastrukturu
VG20102014050 Výzkum metod vizualizace reálných i náhradních testovacích látek pro potřeby stanovení ochranných vlastností individuálních a kolektivních prostředků ochrany a studium základních zákonitostí šíření CBRN látek
VG20112015051 Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR
VG20102014052 Automatizovaný vzdušný informační systém (AUVIS)
VG20102015053 Moderní struktury fotonických senzorů a nové inovativní principy pro detekci narušení integrity systémů a ochranu kritických infrastruktur - GUARDSENSE
VG20112014054 Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu
VG20102013055 Aktualizace havarijních plánů ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve spolupráci s HZS pro zajištění bezpečnosti měst a obcí při provozních haváriích, včetně bezpečnosti podzemních objektů
VG20102014056 Zvýšení spolehlivosti manipulačních objektů na vodních dílech pro překonání krizových situací za živelných pohrom a provozních havárií
VG20102015057 Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury ČR přírodními hazardy
VG20102012058 Ochrana hraničního polygonu perimetru prostřednictvím analýzy geoakustických vln
VG20102015059 Vliv teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie s nebezpečím výbuchu prachu
VG20102013060 Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích
VG20122014061 Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob
VG20102015062 Výzkumná podpora HZS ČR a dalších složek IZS ČR
VG20102015063 Balistické aplikace 2010-2015
VG20102013064 Prostředky pro identifikaci obrazového záznamového zařízení, autentifikaci a rekonstrukci obrazu
VG20102015065 Zavedení techniky iontové mikroskopie (FIB) do kriminalisticko-technické a znalecké praxe PČR pro analýzu stop v oblasti grafických, fyzikálně-chemických a technických expertiz
VG20102013066 Metodika posuzování zdrojů nouzového zásobování vodou (NZV) na bázi analýzy rizik
VG20112014067 Systém hodnocení odolnosti prvků a sítí vybraných oblastí kritické infrastruktury
VG20112014068 Prototyp tréninkového a simulačního programu pro nácvik řešení havarijní situace s únikem nebezpečné chemické látky. Řešení havarijních situací v rámci vnějšího havarijního plánu a havarijního plánu kraje
VG20112013069 Optimalizace stanovení zóny havarijního plánování a tvorby havarijních plánů na základě ohrožujících projevů nebezpečných chemických látek při provozních haváriích s ohledem na zvýšení ochrany obyvatelstva
VG20122015070 Automatizovaný komplexní informační systém pro vzdálené řízení krizových situací v železniční dopravě s důrazem na kritickou infrastrukturu
VG20122015071 Vývoj, aplikace a automatizace nejnovějších technologií a postupů genetické analýzy s cílem natypování a identifikace pachatelů a obětí teroristických útoků, trestných činů a přírodních katastrof
VG20122015072 Zavedení nových metod a postupů v oblasti grafických analýz
VG20122015073 Efektivní vyhledávání v rozsáhlých biometrických datech
VG20122014074 Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství
VG20122015075 Nové syntetické drogy (NSD) - vytvoření komplexní toxikologické databáze, vývoj metodik jejich detekce včetně rychlých imunochemických testů, jejich behaviorální farmakologie, farmakokinetika a biotransformace u potkanů, epidemiologie
VG20122015076 Využití dvoustaničního dálkoměrného systému pro ochranu perimetru
VG20122014077 Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality
VG20122014078 Aplikovaný výzkum nové generace ochranných masek s nanofiltry ke zvýšení ochrany osob z konstrukčního, technologického a materiálového hlediska
VG20122014079 Behaviorální detekce pokročilých útočníků v počítačových sítích
VG20122015080 Vytvoření standardů pro zjišťování míry ovlivnění řidičů po užití konopných drog: hodnocení hladin kanabinoidů v krvi s ohledem na dobu užití, psychomotorický výkon, vigilitu a ovlivnění aktivity mozku
VG20122015081 CO DĚLAT - 3D model simulace krizových situací při povodni
VG20122014082 Vodní nálože
VG20122015083 Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro radiační monitorovací sítě
VG20122014084 Násilná sexuální kriminalita v ČR se zaměřením na její aktuální formy, na zvyšování účinnosti odhalování a postihu jejích pachatelů a na možnosti ochrany společnosti před sexuálně motivovaným násilím
VG20122014085 Zvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastruktury
VG20122014086 Aplikovaný výzkum metody pro efektivní management síťové bezpečnosti datových center, ochrany cloud serverů a služeb, ověřený praktickým měřením
VG20122014087 Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb
VG20122015088 Výzkum vlivu nehody jaderné elektrárny Temelín na kontaminaci vodního prostředí řek Vltavy a Labe po hraniční profil Labe Hřensko
VG20122015089 Hodnocení bezpečnosti a rizik dopravních staveb při mimořádném zatížení
VG20122013090 Možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady jako nástroje identifikace a řešení neoprávněného nakládání s odpady
VG20122015091 Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky
VG20122015092 Erozní smyv – zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu
VG20122014093 Systém pro měření vnitřní kontaminace po havárii JEZ zaměřený na štítné žlázy u dětí a kontaminaci transurany
VG20122014094 Nové technologie zabezpečení dat pomocí automatického nezávislého auditu
VG20122014095 Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách
VG20122015096 Kooperativní robotický průzkum nebezpečných oblastí
VG20122015097 Rozšíření analytických funkcí publikační aplikace Statistické zobrazení nehod v mapě, provozované na Portálu GIS MD Jednotná dopravní vektorová mapa
VG20122015098 Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku
VG20122013099 Bezdrátová technologie MESH – zabezpečené autonomní ad-hoc přenosové prostředí pro integraci multimediálních služeb speciálních jednotek
VG20122015100 Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín
VG20122015101 Stanovení množství nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách - nový nástroj pro doplnění údajů o spotřebě drog v České republice
VG20122014102 Analytická podpora mapování rizik
VG20132015103 Kybernetický polygon
VG20132015104 Výzkum a vývoj bezpečných a spolehlivých komunikačních síťových zařízení pro podporu rozvodu elektrické energie a dalších kritických infrastruktur
VG20132015105 Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě
VG20132015106 Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi
VG20132015107 DRAGON - Miniaturní vyhledávač a analyzátor narkotik a jejich stop
VG20132015108 Spektroskopické senzory pro detekci a monitorování nebezpečných plynů a par v infračervené a terahertzové oblasti
VG20132015109 Zvýšení prevence proti závažným haváriím energetických celků pomocí metod inspekce a údržby založených na základě rizika ve spojení s metodami diagnostického sledování životnosti
VG20132015110 Hyperspektrální detekční systém nebezpečných substancí
VG20132015111 Výzkum vysokokapacitního modulu čerpání za mimořádných situací
VG20132015112 Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu
VG20132015113 Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru
VG20132015114 Užití vláknocementových kompozitů pro zvýšení ochrany technické infrastruktury a obyvatelstva proti teroristickému útoku
VG20132015115 Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky
VG20132015116 Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů
VG20132015117 Speciální přesně sekvenčně časované nálože pro řešení krizových situací
VG20132015118 Telematika ve veřejné dopravě v krizovém řízení
VG20132015119 Testovací zařízení nové generace MONTE-1 u školního jaderného reaktoru VR-1 umožňující pokročilé testování detekčního vybavení monitorujících a zasahujících skupin v případě jaderných havárií a vybavení sítě včasného zjištění
VG20132015120 Bezpečná hromadná evakuace osob s využitím pokročilých simulací davové dynamiky a požáru
VG20132015121 Sociopsychologická analýza řidičů s dosaženým počtem bodů 12 v bodovém systému a vývoj metodiky pro posuzování psychické způsobilosti pro řízení v rámci dopravně-psychologického vyšetření
VG20132015122 Ochrana obyvatelstva v závislosti na diferenciaci populace
VG20132015123 Metodika řízení rizik a kvality služeb soukromého bezpečnostního sektoru ČR v rámci jeho domácího i mezinárodního působení a požadavků NATO
VG20132015124 Nová metoda měření odezvy konstrukce ochranné obálky pro zajištění bezpečnosti JE i v případě těžkých havárií
VG20132015125 RFID lokalizátor
VG20132015126 Filtrační zařízení pro bezpečnou místnost
VG20132015127 Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy
VG20132015128 Zvýšení environmentální bezpečnosti prevencí zneužití průmyslových chemických látek k terorismu
VG20132015129 Zpřístupnění automatického ověřování mluvčího širokému spektru uživatelů v oblasti bezpečnosti
VG20132015130 Využití nástrojů krizového řízení, rizikového inženýrství, systémového inženýrství a moderních technologií ke zvýšení ochrany před protiprávními činy na mezinárodních letištích v České republice
VG20132015131 Zefektivnění komunikace o rizicích pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v rámci novelizace zákona o prevenci závažných havárií
VG20132015132 Využití nanotechnologií pro minimalizaci radionuklidové kontaminace životního prostředí
VG20132015133 Zavedení umělé inseminace dlouhodobě zmrazeným spermatem do reprodukce služebních psů PČR
VG20132015134 Liniový detekční systém feromagnetických objektů a předmětů

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2010-2015 (VF)

IDENTIFIKÁTOR

NÁZEV PROJEKTU

VF20102014001 Vyloučení rizika kontaminace entomologických stop
VF20102010002 Zmapování postojů veřejnosti v České republice k pravicově extremistickým,
rasistickým a xenofobním myšlenkám a jejich šiřitelům s ohledem na integraci menšin a cizinců
VF20102014003 Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu
VF20102014004 Multimediální analýza
VF20102015005 Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy
VF20102015006 Dešifrování a dekódování digitálních stop
VF20102014007 Využití dentálních zobrazovacích technologií ve forenzní antropologii
VF20102013008 Zkoumání reziduí vytypovaných látek z vlasů
VF20102014009 Posuzování bezpečnosti prvků kritické infrastruktury a alternativní možnosti zvýšení zabezpečení
měst a obcí pitnou vodou při vzniku živelných pohrom a rozsáhlých provozních havárií
VF20102012010 Rozvoj metod zkoumání fotografií v digitální i analogové formě za účelem zjištění,
zda v obrazovém záznamu byly provedeny dodatečné zásahy
VF20102015011 Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace
VF20112014012 Predikce pozdější pracovní využitelnosti štěňat služebních psů PČR v co nejranějším stadiu ontogeneze
VF20112015013 Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů,
metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace, výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury
VF20102015014 Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace
s cílem modernizovat odpovídající části systému zajištění ochrany obyv. a vybraných KI ČR
v souvislosti s radiologickým útokem nebo velkou radiologickou havárií
VF20112013015 Pilotní projekt veřejně regulované služby (služby PRS) evropského globálního družicového
navigačního systému GALILEO
VF20112015016 Systém profilování pedologických stop
VF20112013017 Automatizace nástrojů sloužících k detekci informační kriminality v síti internet a s tím spojené
zajištění potřebných informací určených pro odhalování vyšetřování a dokazování předmětných incidentů
VF20112015018 Bezpečnost občanů – krizové řízení
VF20112013019 Objektivizace hrozeb a rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny
VF20112015020 Výzkum a vývoj progresivních metod stanovení požárně technických charakteristik (PTCH)
hořlavých látek a materiálů za specifických technologických podmínek
VF20112015021 Výzkum efektivnosti vybraných hasiv
VF20122013022 Využití návazných aplikací GNSS se zárukou bezpečnosti pro eliminaci bezpečnostních rizik
při přepravě speciálních zásilek na různých částech a druzích dopravní infrastruktury
a pro snížení ohrožení zdraví obyvatelstva (GALILEO GNSS)
VF20122014023 Detekce nervově paralytických látek pomocí elektrochemického biosenzoru
VF20122015024 Nové technologie identifikace a typizace biologických agens
VF20132014025 Zabezpečení vodovodní sítě a objektů vodovodu proti teroristickému útoku
VF20132014026 Zvýšení účinnosti vzdělávacího systému v krizovém řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti
VF20122015027 Rozvoj vybraných metod pro kriminalistickou identifikaci osob a věcí
VF20132015028 Výzkum a vývoj technik zvyšujících zajištění bezpečnostních hologramů
VF20132015029 Systémy identifikace a zpracování signalizačních a přenosových protokolů
VF20132015030 Automatická rozpoznávání a identifikace objektů v internetu a stávajících systémech PČR se zaměřením na PSEUD
VF20132015031 Bezpečnost optických prvků v datových a komunikačních sítích
VF20132015032 Analýza a zpracování datových struktur na bázi VoIP protokolu IPv4 a IPv6
VF20142015033 Zpracování legislativních podkladů pro provoz státních bezpilotních prostředků
VF20142015034 Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu
VF20142015035 Aktuální kybernetické hrozby v České republice a jejich eliminace
VF20142015036 Pachová signatura
VF20142015037 Dekódování šifrovaných datových komunikací
VF20142015038 Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů
z trestné činnosti
VF20142015039 Databáze typizačních znaků biologických agens – EBLN (European biodefence laboratory network)
VF20152016040 Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti
VF20152015041 Rozvoj vybraných metod pro kriminalistickou identifikaci osob a věcí – 2. etapa
VF20152016042 Potencionální hrozba růstu rizik vzniku konfliktních situací popřípadě teroristických aktů
ve školním prostředí inspirovaných v zahraničí pod vlivem informací v médiích
VF20152016043 Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury vězeňské populace
VF20152016044 Detekční kit pro vizuální identifikaci organických rozpouštědel
VF20152016045 Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových
cest a spotřebičů paliv
VF20152016046 Univerzální softwarová aplikace pro využití dat z kamerových systémů měst a obcí
VF20152016047 Nástroje resilience jako moderní metody snižování rizik katastrof v environmentální bezpečnosti
VF20162016048 Kriminalisticko-taktické metody při odhalování, prověřování a vyšetřování problematiky veřejných zakázek
VF20162016049 Nízkonákladový pasivní dozimetr pro hodnocení externího ozáření osob v operačním prostředí
VF20162016050 Testování nových systémů hromadného měření radiojódu ve štítné žláze po havárii
jaderně energetického zařízení (JEZ)
VF20162016051 Analytická podpora koncepčního rozvoje bezpečnostního výzkumu

vytisknout  e-mailem