Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled podpořených projektů

IDENTIFIKÁTOR

NÁZEV PROJEKTU

VG20102014001 Nové postupy biodozimetrické kontroly účinku radiačního záření a genotoxických látek  založené na indukci dvouřetězcových zlomů DNA v buňkách vlasových a chlupových folikulů
VG20102015002 Osobní bezpečnostní dohledový systém pro podporu výcviku a zásahu jednotek IZS
VG20102014003 Experimentální vývoj vysokohodnotného betonu se zvýšenou odolností proti zatížení rázem a vysokou schopností absorpce a disipace energie výbuchu
VG20102013004 Výzkum využití simulačních technologií pro přípravu a výcvik příslušníků a štábů IZS
VG20102014005 Škálovatelný inteligentní kamerový systém s automatickou kalibrací
VG20102015006 Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem
VG20112015007 Hloubková analýza silničních dopravních nehod
VG20102014008 Operativní řízení dopravní poptávky při evakuaci obyvatel a mimořádných událostech na dopravní síti
VG20102013009 Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR
VG20102014010 Klasifikace přesnosti vymezení stávajících záplavových území v ČR a zapracování výsledků do metodiky pro jejich vymezování
VG20102015011 Vytvoření systému postupů pro detekci a kvantifikaci významných bakteriálních a virových patogenů kontaminujících potraviny, vodu a prostředí a ohrožujících zdraví lidí a hospodářských zvířat
VG20102012012 Současná situace v oblasti extremistických hnutí v ČR s důrazem na jejich potenciální podporu u mladistvých a na šíření extremistických ideologických obsahů po Internetu
VG20112015013 Identifikace a řešení kritických míst a úseků  v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřené chování účastníků silničního provozu
VG20102015014 Alternativní způsoby aplikace anestetik za mimořádných situací
VG20102015015 Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
VG20112015016 Decentralizovaná výroba pitné a užitkové vody při havarijních a krizových situacích pomocí membránových separačních procesů
VG20102012017 Vzdálené monitorování rizikových objektů a prostorů
VG20102013018 Aplikace pokročilých statistických metod asimilace modelových předpovědí s pozorováními v terénu ve formě moderního programového prostředku pro podporu rozhodování za krizových situací
VG20102014019 Návrh a implementace technik a procesů pro podporu rozhodování krizových manažerů s využitím metod kvantitativního managementu a distribuované datové základny
VG20102014020 Stanovení minimální potřeby energie pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizových situacích a analýza možností jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu
VG20112015021 Vývoj instrumentálních metodických postupů rychlé detekce a identifikace biologických agens v reálných vzorcích
VG20102015022 Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace
VG20102015023 Systémy rychlého rozhodování pro bezpečnost potravin
VG20102014024 Robot pro hledání osob v závalech a lavinách
VG20102012025 Metodika ochrany kritické infrastruktury (KI) v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie
VG20102014026 Dopady povodní na kontaminaci půd a potravních řetězců rizikovými látkami
VG20102013027 Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení
VG20112014028 Náhradní zdroje vody v obcích v krizových situacích – využití původních zdrojů a pramenů
VG20102013029 Snižování bezpečnostních rizik korupce a organizovaného zločinu v ČR
VG20102014030 Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení
VG20102014031 Experimentální vývoj bezpečnostní softwarové platformy se systémem detekce průniku a režimy ochrany soukromí pro bezdrátové senzorové sítě
VG20102014032 Výzkum detekce improvizovaných výbušnin psy
VG20102014033 Zvyšování účinnosti zabezpečení rizikových prostor kombinovanými metodami biometrické identifikace osob
VG20102014034 Bezpečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800 m a větších
VG20102014035 Stanovení celkové objemové alfa aktivity a beta aktivity a koncentrace vybraných radionuklidů v individuálních zdrojích pitné vody určených k zásobování obyvatelstva
VG20102013036 Posouzení a standardizace fyzické ochrany objektů veřejných vysokých škol
VG20112015037 Vývoj speciální policejní munice pro ozbrojené bezpečnostní doprovody letadel
VG20102014038 Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR
VG20112015039 Hodnocení účinnosti systému fyzické ochrany objektů na základě jeho modelování
VG20112015040 Vypracování metodiky a programového vybavení pro stanovení důležitosti částí jaderného zařízení ve vztahu k fyzické ochraně a projektové hrozbě
VG20102015041 Farmakologická redukce agresivity a panického chování
VG20102014042 Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty
VG20102015043 Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů VS
VG20112014044 Vytvoření metrologických a legislativních předpokladů pro rozhodování v oblasti kriminalistiky
VG20112015045 Vývoj rychlých imunochemických testů pro detekci anabolicky aktivních steroidů
VG20102015046 Cílený vývoj léčiv použitelných k ochraně obyvatelstva před bioterorismem, Vývoj a studium účinných inhibitorů adenylátcyklasového toxinu patogenů Bordetella pertusis a Bacillus anthracis
VG20102015047 Snižování recidivy u pachatelů trestných činů a přestupků v dopravě
VG20102013048 Výzkum metod kontroly vody kontaminované toxickými látkami za mimořádných bezpečnostních situací
VG20102014049 Výzkum možností aplikace nových materiálů (se zaměřením na nanomateriály) a progresivních technologií k ochraně osob proti působení CBRN látek s důrazem na kritickou infrastrukturu
VG20102014050 Výzkum metod vizualizace reálných i náhradních testovacích látek pro potřeby stanovení ochranných vlastností individuálních a kolektivních prostředků ochrany a studium základních zákonitostí šíření CBRN látek
VG20112015051 Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR
VG20102014052 Automatizovaný vzdušný informační systém (AUVIS)
VG20102015053 Moderní struktury fotonických senzorů a nové inovativní principy pro detekci narušení integrity systémů a ochranu kritických infrastruktur - GUARDSENSE
VG20112014054 Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu
VG20102013055 Aktualizace havarijních plánů ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve spolupráci s HZS pro zajištění bezpečnosti měst a obcí při provozních haváriích, včetně bezpečnosti podzemních objektů
VG20102014056 Zvýšení spolehlivosti manipulačních objektů na vodních dílech pro překonání krizových situací za živelných pohrom a provozních havárií
VG20102015057 Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury ČR přírodními hazardy
VG20102012058 Ochrana hraničního polygonu perimetru prostřednictvím analýzy geoakustických vln
VG20102015059 Vliv teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie s nebezpečím výbuchu prachu
VG20102013060 Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích
VG20122014061 Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob
VG20102015062 Výzkumná podpora HZS ČR a dalších složek IZS ČR
VG20102015063 Balistické aplikace 2010-2015
VG20102013064 Prostředky pro identifikaci obrazového záznamového zařízení, autentifikaci a rekonstrukci obrazu
VG20102015065 Zavedení techniky iontové mikroskopie (FIB) do kriminalisticko-technické a znalecké praxe PČR pro analýzu stop v oblasti grafických, fyzikálně-chemických a technických expertiz
VG20102013066 Metodika posuzování zdrojů nouzového zásobování vodou (NZV) na bázi analýzy rizik
VG20112014067 Systém hodnocení odolnosti prvků a sítí vybraných oblastí kritické infrastruktury
VG20112014068 Prototyp tréninkového a simulačního programu pro nácvik řešení havarijní situace s únikem nebezpečné chemické látky. Řešení havarijních situací v rámci vnějšího havarijního plánu a havarijního plánu kraje
VG20112013069 Optimalizace stanovení zóny havarijního plánování a tvorby havarijních plánů na základě ohrožujících projevů nebezpečných chemických látek při provozních haváriích s ohledem na zvýšení ochrany obyvatelstva
VG20122015070 Automatizovaný komplexní informační systém pro vzdálené řízení krizových situací v železniční dopravě s důrazem na kritickou infrastrukturu
VG20122015071 Vývoj, aplikace a automatizace nejnovějších technologií a postupů genetické analýzy s cílem natypování a identifikace pachatelů a obětí teroristických útoků, trestných činů a přírodních katastrof
VG20122015072 Zavedení nových metod a postupů v oblasti grafických analýz
VG20122015073 Efektivní vyhledávání v rozsáhlých biometrických datech
VG20122014074 Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství
VG20122015075 Nové syntetické drogy (NSD) - vytvoření komplexní toxikologické databáze, vývoj metodik jejich detekce včetně rychlých imunochemických testů, jejich behaviorální farmakologie, farmakokinetika a biotransformace u potkanů, epidemiologie
VG20122015076 Využití dvoustaničního dálkoměrného systému pro ochranu perimetru
VG20122014077 Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality
VG20122014078 Aplikovaný výzkum nové generace ochranných masek s nanofiltry ke zvýšení ochrany osob z konstrukčního, technologického a materiálového hlediska
VG20122014079 Behaviorální detekce pokročilých útočníků v počítačových sítích
VG20122015080 Vytvoření standardů pro zjišťování míry ovlivnění řidičů po užití konopných drog: hodnocení hladin kanabinoidů v krvi s ohledem na dobu užití, psychomotorický výkon, vigilitu a ovlivnění aktivity mozku
VG20122015081 CO DĚLAT - 3D model simulace krizových situací při povodni
VG20122014082 Vodní nálože
VG20122015083 Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro radiační monitorovací sítě
VG20122014084 Násilná sexuální kriminalita v ČR se zaměřením na její aktuální formy, na zvyšování účinnosti odhalování a postihu jejích pachatelů a na možnosti ochrany společnosti před sexuálně motivovaným násilím
VG20122014085 Zvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastruktury
VG20122014086 Aplikovaný výzkum metody pro efektivní management síťové bezpečnosti datových center, ochrany cloud serverů a služeb, ověřený praktickým měřením
VG20122014087 Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb
VG20122015088 Výzkum vlivu nehody jaderné elektrárny Temelín na kontaminaci vodního prostředí řek Vltavy a Labe po hraniční profil Labe Hřensko
VG20122015089 Hodnocení bezpečnosti a rizik dopravních staveb při mimořádném zatížení
VG20122013090 Možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady jako nástroje identifikace a řešení neoprávněného nakládání s odpady
VG20122015091 Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky
VG20122015092 Erozní smyv – zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu
VG20122014093 Systém pro měření vnitřní kontaminace po havárii JEZ zaměřený na štítné žlázy u dětí a kontaminaci transurany
VG20122014094 Nové technologie zabezpečení dat pomocí automatického nezávislého auditu
VG20122014095 Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách
VG20122015096 Kooperativní robotický průzkum nebezpečných oblastí
VG20122015097 Rozšíření analytických funkcí publikační aplikace Statistické zobrazení nehod v mapě, provozované na Portálu GIS MD Jednotná dopravní vektorová mapa
VG20122015098 Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku
VG20122013099 Bezdrátová technologie MESH – zabezpečené autonomní ad-hoc přenosové prostředí pro integraci multimediálních služeb speciálních jednotek
VG20122015100 Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín
VG20122015101 Stanovení množství nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách - nový nástroj pro doplnění údajů o spotřebě drog v České republice
VG20122014102 Analytická podpora mapování rizik
VG20132015103 Kybernetický polygon
VG20132015104 Výzkum a vývoj bezpečných a spolehlivých komunikačních síťových zařízení pro podporu rozvodu elektrické energie a dalších kritických infrastruktur
VG20132015105 Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě
VG20132015106 Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi
VG20132015107 DRAGON - Miniaturní vyhledávač a analyzátor narkotik a jejich stop
VG20132015108 Spektroskopické senzory pro detekci a monitorování nebezpečných plynů a par v infračervené a terahertzové oblasti
VG20132015109 Zvýšení prevence proti závažným haváriím energetických celků pomocí metod inspekce a údržby založených na základě rizika ve spojení s metodami diagnostického sledování životnosti
VG20132015110 Hyperspektrální detekční systém nebezpečných substancí
VG20132015111 Výzkum vysokokapacitního modulu čerpání za mimořádných situací
VG20132015112 Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu
VG20132015113 Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru
VG20132015114 Užití vláknocementových kompozitů pro zvýšení ochrany technické infrastruktury a obyvatelstva proti teroristickému útoku
VG20132015115 Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky
VG20132015116 Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů
VG20132015117 Speciální přesně sekvenčně časované nálože pro řešení krizových situací
VG20132015118 Telematika ve veřejné dopravě v krizovém řízení
VG20132015119 Testovací zařízení nové generace MONTE-1 u školního jaderného reaktoru VR-1 umožňující pokročilé testování detekčního vybavení monitorujících a zasahujících skupin v případě jaderných havárií a vybavení sítě včasného zjištění
VG20132015120 Bezpečná hromadná evakuace osob s využitím pokročilých simulací davové dynamiky a požáru
VG20132015121 Sociopsychologická analýza řidičů s dosaženým počtem bodů 12 v bodovém systému a vývoj metodiky pro posuzování psychické způsobilosti pro řízení v rámci dopravně-psychologického vyšetření
VG20132015122 Ochrana obyvatelstva v závislosti na diferenciaci populace
VG20132015123 Metodika řízení rizik a kvality služeb soukromého bezpečnostního sektoru ČR v rámci jeho domácího i mezinárodního působení a požadavků NATO
VG20132015124 Nová metoda měření odezvy konstrukce ochranné obálky pro zajištění bezpečnosti JE i v případě těžkých havárií
VG20132015125 RFID lokalizátor
VG20132015126 Filtrační zařízení pro bezpečnou místnost
VG20132015127 Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy
VG20132015128 Zvýšení environmentální bezpečnosti prevencí zneužití průmyslových chemických látek k terorismu
VG20132015129 Zpřístupnění automatického ověřování mluvčího širokému spektru uživatelů v oblasti bezpečnosti
VG20132015130 Využití nástrojů krizového řízení, rizikového inženýrství, systémového inženýrství a moderních technologií ke zvýšení ochrany před protiprávními činy na mezinárodních letištích v České republice
VG20132015131 Zefektivnění komunikace o rizicích pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v rámci novelizace zákona o prevenci závažných havárií
VG20132015132 Využití nanotechnologií pro minimalizaci radionuklidové kontaminace životního prostředí
VG20132015133 Zavedení umělé inseminace dlouhodobě zmrazeným spermatem do reprodukce služebních psů PČR
VG20132015134 Liniový detekční systém feromagnetických objektů a předmětů

vytisknout  e-mailem