Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled podpořených projektů

IDENTIFIKÁTOR

NÁZEV PROJEKTU

VH20162017001 Zařízení umožňující bezhlučné řezání nehomogenních materiálů pomocí laserového paprsku
VH20162017002 Ověření skutečného napěťového pole horninového masivu za účelem zvýšení bezpečnosti v prostředí anomálních napěťových stavů
VH20162017003 Vliv reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozu
VH20162018004 Ohrožení prvků kritické infrastruktury domino efekty závažných havárií
VH20162017005 Efektivní systém třídění pacientů při poskytování akutní zdravotní péče při mimořádných událostech s využitím i při poskytování zdravotní péče v běžném provozu
VH20172020006 Inovace havarijní připravenosti pro zajištění havarijní odezvy v časné a střední fázi radiační havárie jaderných zařízení
VH20162017007 Kategorizace hrozeb otevřené službě systému Galileo a opatření k jejich zmírnění
VH20162018008 Informační systém pro podporu posouzení rizika, územního plánování, havarijního plánování, organizace zásahu IZS a varování obyvatelstva v okolí produktovodů přepravujících nebezpečné látky
VH20172019009 BOSR - bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouze
VH20172020010 Nové přístupy v diagnostice a terapii ozářených osob
VH20172020011 Dekontaminace zraněných osob
VH20172020012 Příprava kolekce standardů biologicky významných toxinů s podporou Evropské sítě laboratoří biologické ochrany (European biodefence laboratory network)
VH20172018013 Zabezpečení DNS serverů v ČR
VH20172018014 Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR
VH20172020015 Strategie řízení nápravy území po radiační havárii
VH20172019016 Analýza ohrožení vysokorychlostní železniční dopravní cesty teroristickými útoky a extremismem, návrh na doplňková bezpečnostní opatření fyzické ochrany
VH20172019017 Předcházení bezpečnostním rizikům vyvolaných extrémními meteorologickými jevy – jejich specifikace a inovace předpovědních a varovných systémů s ohledem na změny klimatu
VH20172018018 Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití k rozlišování pachu metodou pachové identifikace
VH20172018019 Vliv zákona o obětech trestných činů na změnu postavení oběti
VH20172018020 Barevná úprava zásahového požárního automobilu
VH20172019021 Speciální měřící zařízení pro určování struktury a tloušťky nehomogenních materiálů
VH20172021022 Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence
VH20172017023 Systém pro analýzu textových dat pro potřeby Police ČR
VH20172020024 Vývoj a testování zařízení pro detekci, kontrolu, rušení a eliminaci nebezpečných bezpilotních prostředků nepodléhajících registraci UC pro potřeby PČR
VH20172020025 Prognóza, indikace rizika a prevence vzniku přírodních požárů a v kontextu aktuálního stavu poznání a podmínek změny klimatu
VH20172021026 Rozvoj vybraných metod pro kriminalistické identifikace osob a věcí III
VH20172019027 Simulace zásahů u leteckých nehod
VH20182021028 Aplikovaný výzkum genetiky vybraných druhů živočichů chráněných podle mezinárodní úmluvy CITES
VH20182021030 Vývoj aparatury pro odběr molekul pachových stop
VH20182019031 Omezení zdravotních následků v místech nelegální výroby narkotik
VH20182020032 Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb
VH20182021033 Ochrana osob v blízkosti výbuchu
VH20182019034 Vývoj a testování algoritmů pro prediktivní behaviorální analýzu osob překračujících vnější hranice EU
VH20182021035 Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu
VH20182021036 Moderní metody detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metody snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; moderní prostředky ochrany osob
VH20182021037 Mapování rizik na území České republiky
VH20182021038 Technologie pro dlouhodobé strategické skladování hmotných rezerv (obiloviny, luštěniny)
VH20182021039 Vývoj automatizovaného nástroje pro predikci místa výskytu hledaných nebo pohřešovaných osob (pachatelů)
VH20182020040 Využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopností složek IZS
VH20182021041 Vývoj metod detoxikace a komplexní degradace nebezpečných chemických látek a biologických agens po identifikaci nálezů neznámých látek
VH20182020042 Ochrana obyvatelstva v územním plánování a při stanovení technických podmínek pro navrhování staveb
VH20192020044 Bezkontaktní termovizní identifikace zvířat s horečkou nebo zvýšenou teplotou v důsledku nebezpečné nákazy
VH20202021047 Vývoj přenosného biodetekčního zařízení
VH20202021048 Včasná identifikace nízkých koncentrací radioaktivního aerosolu na území České republiky
VH20202021049 Aplikace pro standardizaci hromadného zpracování, analýzu a vizualizaci finančních toků z definovaných bankovních informací zpracovaných u PČR v rámci odhalování trestné činnosti
VH20202021050 Systém pro analýzu řeči
VH20202021051 Zvýšení bezpečnosti pracovníků v riziku CBRN látek
VH20202021052 Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých městských aglomeracích
VH20202021053 Vyhodnocení rizika a návrh opatření pro prevenci vzniku a šíření přírodních požárů v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody včetně zohlednění důsledků změny klimatu
VH20202021054 Algoritmy pro ztotožňování entit užívaných PČR
VH20202021055 Multirekovací systém pro sledování poloh sil a prostředků PČR
VH20202021056 Minimalizace rizik vzniku událostí ve společensky významných objektech
VH20202021057 Návrh standardů ochrany prvků kritické infrastruktury v ČR

vytisknout  e-mailem