Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled podpořených projektů

IDENTIFIKÁTOR NÁZEV
VI20152019001 Sondy pro analýzu a filtraci provozu na úrovni aplikačních protokolů
VI20152018002 Zátěžový tester ICT
VI20162018003 Bezpečné řízení přístupu pro kritické infrastruktury
VI20152020004 Identifikace reziduí improvizovaných výbušnin fyzikálně-chemickými analytickými metodami za reálných podmínek po výbuchu
VI20152018005 Vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva a infrastruktury
VI20152020006 Výcvikový trenažer typových činností
VI20162018007 Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení energetických sítí a identifikaci hrozeb v energetické infrastruktuře
VI20152020008 Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů
VI20152020009 Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR - CAVHZS
VI20152018010 Funkcionalizovaná nanovlákna pro sběr, identifikaci a dlouhodobé skladování pachových stop
VI20152019011 Indikátory včasného varování eskalace zamrzlých konfliktů
VI20162020012 Odraz střel a varovný výstřel
VI20152018013 DETUAV - výzkum metod zjištění a lokalizace UAV dronů použitých pro nezákonné činnosti
VI20162019014 Simulace, detekce a potlačení kybernetických hrozeb ohrožujících kritickou infrastrukturu
VI20162020015 Zavedení nových metod identifikace lidského, zvířecího a rostlinného materiálu do forenzní praxe při dokazování trestných činů
VI20152018016 Nedestruktivní kontrola betonu biologického stínění
VI20162019017 Pokročilé nanotechnologie pro minimalizaci následků úniku nebezpečných chemických látek ohrožujících obyvatelstvo
VI20152019018 Vývoj a realizace nezávislého DC zdroje napájení s vodíkovým palivovým článkem
VI20152020019 Výzkum kritických informačních struktur státu se zaměřením na jednotný systém varování a informování obyvatelstva
VI20162020020 Zavedení nových metod a postupů do grafických analýz 2
VI20162020021 Zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče
VI20152018022 Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality
VI20152018023 Metody ověřování zajištění a detekce neoprávněného porušení bezpečnostních plomb, pečetí a obálek
VI20152018024 Nové technologie pro osobní detektor inhibitorů cholinesteráz
VI20152020025 Dolování informací z řeči pořízené vzdálenými mikrofony - DRAPÁK
VI20152020026 Predikce a ochrana před kybernetickými incidenty
VI20152018027 Využití nekrofágních brouků (Coleoptera) ve forenzní entomologii: determinace a vývojové modely
VI20152019028 Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obci (RAMESIS)
VI20162019029 Sdílení a analýza bezpečnostních událostí v ČR
VI20152019030 Výzkum a vývoj podávacího agregátu pro vysokokapacitní moduly čerpání
VI20162019031 Technické řešení a technologie dekontaminace chem., biol. a radioakt. látek v dopravní infrastruktuře, modelově pražské metro
VI20162019032 Inovativní technologie termické desorpce pro dekontaminaci chemicky a biologicky zamořených materiálů
VI20152020033 Metodiky pro stanovení radiačních dávek osob v kontextu hrozby jaderného a radiologického terorismu
VI20162019034 Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb
VI20152020035 Zavedení systému komplexních analýz SEM - automatické analýzy půdních fází a Ramanovy spektroskopie do praxe znalecké služby PČR
VI20162018036 Kryptografické zabezpečení pro 100 GbE sítě
VI20162019037 Pokročilý identifikační element pro rozpoznání archiválií
VI20152018038 Interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika
VI20152018039 Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy
VI20152020040 Plastická a maxilofaciální chirurgie v kontextu forenzní portrétní identifikace osob
VI20152019041 Nedestruktivní zkoumání porézních materiálů
VI20152018042 Havarijní měřič radioaktivního aerosolu s dálkovým přenosem dat
VI20152019043 Unikátní všestranná bezpečnostní kamera založená na nanotechnologiích
VI20152020044 Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat
VI20152020045 Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur
VI20152018046 Využití moderních metod modelování při vývoji a zkoušení protipožárních uzávěrů
VI20152019047 Vývoj záchranných destrukčních náloží pro likvidaci staticky narušených budov
VI20152020048 Vývoj nových metod a nástrojů pro odhalování a vyšetřování případů padělání léčiv pro zvýšení ochrany společnosti
VI20152019049 RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury
VI20172020050 Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. století
VI20172020051 Bezpečnostní hologramy využívající kombinaci difrakce a interference světla ve vrstevnatém prostředí fólie
VI20172020052 Aplikovaný výzkum v oblasti osobních ochranných prostředků nové generace pro potřeby IZS
VI20172019053 Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky
VI20172019054 Analytický programový modul pro hodnocení odolnosti v reálném čase z hlediska konvergované bezpečnosti
VI20172019055 Aplikace geopolymerních kompozitů jako protipožární bariéry (AGK)
VI20172020056 Nové syntetické drogy – komplexní mezioborové výzkumné centrum
VI20172019057 Monitoring a analýza komunikace pro bezpečnostní dohled kritických energetických infrastruktur
VI20172020058 Balistické ochrany a zneschopňující prostředek pro ozbrojené bezpečnostní doprovody letadel PČR
VI20172020059 Inteligentní textilie proti CBRN látkám
VI20172020060 Teroristická hrozba vyvolané chemické havárie a zranitelnost společnosti
VI20172020061 Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury
VI20172020062 Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů (TARZAN)
VI20172019063 Vývoj nových metodik pro detekci biologických agens v oblastech souvisejících s dodržováním Úmluvy o zákazu biologických zbraní
VI20172020064 Adaptivní řízení sběru a analýzy dat ve vysokorychlostních sítích (FOKUS)
VI20172019065 Studium stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČR
VI20172019066 Výzkum a vývoj zařízení pro účinné vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop
VI20172020067 Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur
VI20172020068 Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek
VI20172020069 Vývoj moderních instrumentálních metod pro rychlou detekci a identifikaci vybraných B-agens a toxinů
VI20172020070 Výzkum nástrojů pro hodnocení kybernetické situace a podporu rozhodování CSIRT týmů při ochraně kritické infrastruktury
VI20172019071 Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci
VI20172019072 Detekce bezpečnostních hrozeb na aktivních prvcích kritických infrastruktur
VI20172019073 Identifikace a metody ochrany měkkých cílů ČR před násilnými činy s rozpracováním systému včasného varování
VI20172019074 Metodika ochrany výzkumných organizací s ohledem na ekonomickou bezpečnost státu
VI20172020075 Digitalizace lidské pachové signatury pro aplikace v kriminalistice a v boji s mezinárodním terorismem
VI20172020076 Zpřesnění predikce radiačních následků těžkých havárií jaderných elektráren s cílem identifikace jejich rizik
VI20172019077 Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů
VI20172020078 Systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státu
VI20172020079 Zabezpečená brána pro Internet věcí (SIoT)
VI20172020080 Kassandra - mnohokamerový bezpečnostní skener podvozků vozidel
VI20172019081 Speciální nálože pro zvýšení efektivity zásahů jednotek HZS
VI20172019082 Smart Camera - Dohledové centrum nové generace
VI20172020083 Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat
VI20172020084 BADROP - profilování benzínů a těkavých složek nelegálních drog
VI20172020085 Identifikace vzniku radiačních mimořádných událostí na jaderných elektrárnách a systém klasifikace jejich závažnosti
VI20172019086 Hardwarově akcelerovaná identifikace osob z videozáznamů s použitím hlubokého strojového učení
VI20172019087 Systém sběru a vykazování dat o aplikaci institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence v ČR
VI20172020088 Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu
VI20172019089 Detekce nesených improvizovaných výbušných systémů
VI20172019090 Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury
VI20172020091 Dekontaminační technologie pro případ hrozby rozšíření nebezpečných chemických či biologických agens ve vnitřním ovzduší
VI20172020092 Simulace šíření ohně a kouře v objektu kritické infrastruktury v důsledku havárie nebo úmyslného útoku letounem
VI20172019093 Adaptivní síťová filtrace kybernetických útoků typu (D)DoS
VI20172020094 Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR
VI20172020095 Dekontaminace sil a prostředků při podezření na výskyt rizikových a vysoce rizikových biologických agens - DEKOVRAT
VI20172020096 Komplexní analýza a vizualizace heterogenních dat velkého rozsahu
VI20172020097 Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha
VI20172020098 Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií
VI20172020099 Optovláknové senzory pro měření v jaderných elektrárnách při nadprojektových haváriích
VI20172020100 Robustní detekční systém s hyperspektrálním snímáním
VI20172019101 Nové detekční pásky ke zjištění kapalných aerosolů bojových chemických látek a jiných toxických sloučenin
VI20172020102 Využití DNA polymorfismů typu CNV pro určení stupně příbuznosti osob
VI20172020103 Bezpečnost tlakových láhví v pracovních podmínkách a možnosti zneškodnění tlakové láhve průstřelem
VI20172020104 Nová generace portálových monitorů pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva (PoMoZ)
VI20172020105 Automatizovaný panoramatický dohledový systém pro ochranu osob a majetku na sportovních stadionech
VI20172020106 Kompozitní filtry pro čištění radioaktivních oplachových roztoků
VI20172019107 MEHODIS - Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích center
VI20172020108 Vývoj inovativní metody k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat
VI20172020109 Detekce peroxidových výbušnin
VI20172020110 Redukce bezpečnostních hrozeb v optických sítích
VI20192022111 Monitoring a management energetické soustavy v rozsáhlých komplexech budov kritické infrastruktury
VI20192022113 Technologický foresight pro podporu adaptability a efektivnosti Hasičského záchranného sboru ČR
VI20192022114 Výzkum vlastností a způsobů ochrany osob před účinky poslední generace nervově paralytických chemických látek
VI20192021115 Kontejnerový systém pro bezpečnou manipulaci, skladování a přepravu CBRN materiálů
VI20192022116 Metody přenosu a detekce scintilačního záření s optickými vlákny a energetickým rozlišením zdrojů ionizujícího záření
VI20192022117 Detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých cílů před násilnými incidenty
VI20192022118 Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR
VI20192022119 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárii s účastí nebezpečných látek (ISAAC)
VI20192022120 Modelování tepelné degradace a hoření deskových materiálů na bázi dřeva
VI20192022121 Zvýšení odolnosti přehrad a nádrží jako klíčových prvků vodohospodářské infrastruktury
VI20192021122 AR Safebook - Rozšířená virtuální realita
VI20202022123 Epigenetické určení věku zůstavitele ze stopy krve nebo spermatu
VI20192022124 Zvýšení odolnosti regionu před hrozbou plošného výpadku el. energie s využitím nových technologií a postupů krizového řízení
VI20192022125 Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích
VI20192022126 Modulární hardwarový akcelerátor pro kryptografické operace
VI20192022127 Zvyšování spolehlivosti senzorových sítí pomocí spektroskopické detekce - monitorování nebezpečných látek v ovzduší
VI20192022128 Optimalizace systému terénních měření a opatření v živočišné výrobě po jaderné havárii
VI20192022129 Zádržné systémy určené pro zastavení nákladních vozidel
VI20192022130 Využití larválních stádií brouků čeledi Silphidae ve forenzní praxi
VI20192022131 Metodika zjištění chemické profilace drog
VI20192022132 Kybernetická aréna pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kyberbezpečnosti
VI20202022133 Nástroje pro simulaci útoků a emulaci průniku do kritické informační infrastruktury
VI20192022134 Systém zpřesněné předpovědi konvektivních srážek pro krajský územní celek
VI20192022135 Hloubková hardwarová detekce síťového provozu pasivních optických sítí nové generace v kritických infrastrukturách
VI20192022136 Detektor radioaktivního znečištění ran a poranění
VI20192022137 Adaptivní ochrana před DDoS útoky
VI20192022138 Bezpečnostní monitorování řídicí komunikace ICS v energetických sítích (BONNET)
VI20192022139 Retrospektivní dozimetrie pro incidenty se ztracenými zdroji záření
VI20192022140 Detekce narušení obranného perimetru pomocí okamžité změny polarizace optického signálu
VI20192022141 Únikovka 112
VI20192022142 Inovativní metody detekce ultranízkých koncentrací radionuklidů k hodnocení zranitelnosti zdrojů pitné vody při jaderné havárii
VI20192022143 Flexibilní sonda pro realizaci zákonných odposlechů
VI20202022144 Nová metodika ohledání místa Dopravní nehody v rámci činnosti Policie ČR
VI20192022145 Komunikace státu s veřejností, vzdělávání a mediální gramotnost v oblasti antropogenních a hybridních hrozeb v radiační ochraně
VI20192022146 Distribuovaný optický vláknový senzorický systém pro ochranu perimetru a liniových staveb
VI20192022147 Difraktivní a refraktivní optika pro pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin
VI20192022148 Komplexní instrumentální metodika pro charakterizaci vybraných minerálních fází s vazbou na konkrétní geografický původ
VI20192022149 Systém distribuovaného dohledu nad síťovým provozem L2/L3 dle vyhlášky č. 317/2014 Sb. a zákona 181/2014 Sb.
VI20192022150 Ultrasenzitivní detekce toxinů založená na immuno-PCR metodách
VI20192022151 CIRFI 2019: Indikace narušení resilience kritické infrastruktury
VI20192022152 Vývoj nových materiálů pro detekci a účinné varování před ionizujícím zářením
VI20192022153 Optimalizace postupů pro realizaci rostlinné výroby na území zasaženém jadernou havárií
VI20192022154 Kontrola betonu biologické ochrany po ozáření neutrony z jádra reaktoru
VI20192022155 Pokročilé polovodičové senzory rizikových průmyslových plynů
VI20192022156 Dozimetrie pro radiační nehody a incidenty v kontextu nových operačních veličin pro externí záření
VI20192022157 Technické řešení osobních ochranných oděvů s využitím nanokompozitních bariérových materiálů proti průmyslovým a CBRN látkám
VI20202022158 Výzkum nových technologií pro zvýšení schopností odborníků na kyberbezpečnost
VI20192022159 Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou
VI20192021160 Vyhledání nevybuchlé letecké munice 2. světové války
VI20192022161 Národní kvalifikační rámec v kyberbezpečnosti
VI20192022162 Prvková charakterizace mikrostop a omamných a psychotropních látek jadernými analytickými metodami
VI20192021163 Nastavení a organizace systému bezpečnosti na hromadných společenských a kulturních akcích
VI20202022164 Pokročilá orchestrace bezpečnosti a inteligentní řízení hrozeb
VI20192021165 Stanovení požadavků na zásobování stavebních objektů požární vodou a jinými hasivy
VI20192021166 Hydrometeorologická rizika v České republice - změny rizik a zlepšení jejich predikcí
VI20192022167 Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice
VI20192022168 Vytvoření metodiky screeningu a konfirmace syntetických kanabinoidů v biologickém materiálu
VI20192022169 Zapojení umělé inteligence do příjmu tísňového volání
VI20192022170 ISOLATOR - Detekce vad isolátorů energetických přenosových soustav
VI20192022171 Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů
VI20192022172 Detekční trubičky druhé generace pro kontinuální a opakované monitorování nervově paralytických a jiných toxických látek
VI20192022173 Robustní systém optické bezvláknové komunikace
VI04000014 Vývoj mobilní energeticky nezávislé jednotky úpravny pitné vody pro pohotovostní nasazení v krizových situacích
VI04000017 Využití monitoringu odpadních vod jako nástroje včasného varování před vznikem epidemiologické situace
VI04000018 Expertní systém pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy
VI04000019 A.D.A.P.T. – Antropologická DAtabáze Proporcí Těla
VI04000023 Možnosti využití ozónu pro dekontaminaci ovzduší a povrchů nejen složkami IZS ČR
VI04000029 Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací
VI04000038 Systém pro řízení procesů obnovy v krizových situacích
VI04000039 Systém včasného záchytu infekce COVID-19 pro bezpečnost ohrožených skupin obyvatelstva s využitím umělé inteligence
VI04000040 Výzkum inovativních nanovlákenných materiálů pro prostředky osobní ochrany
VI04000041 Mobilní osobní ochranné prostředky dýchacích cest
VI04000044 Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: Poučení z COVID-19
VI04000048 Systém testování opakované použitelnosti respirátorů proti virům a dalším biologickým hrozbám
VI04000051 Zařízení pro testování antivirových ochranných pomůcek
VI04000056 Mobilní dekontaminační zařízení pro potřeby IZS
VI04000057 Velmi rychlý přenosný systém pro detekci SARSCoV-2
VI04000062 Miniaturizace kapalinového chromatografu – rozšíření aplikačního spektra pro detekci a stanovení nebezpečných látek v podmínkách mobilní laboratoře
VI04000064 Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni
VI04000069 Automatizovaná detekce ochranných prostředků a stavu indikujícího onemocnění (ADOPSIO)
VI04000071 Systém pro vzorkování a detekci koronaviru a dalších původců respiračních onemocnění ze vzduchu
VI04000074 Metodika hodnocení funkčnosti fotoaktivních antimikrobiálních povrchů z hlediska ochrany veřejného zdraví
VI04000078 Vývoj metodiky pro komplexní hodnocení imunitní připravenosti příslušníků bezpečnostních a záchranných složek zasahujících při epidemii COVID-19
VI04000080 Informační platforma krizové logistiky
VI04000087 Vývoj smart dýchací obličejové polomasky se systémem výměnných nanovlákenných filtrů
VI04000088 Systém detekce násilí a zneužívání seniorů
VI04000090 Biosenzory pro epidemiologický monitoring virových respiračních onemocnění
VI04000096 Omezení svobody pohybu: technologické možnosti a ústavněprávní limity
VI04000107 Krizový distribuční systém

vytisknout  e-mailem