Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CO DĚLAT - 3D model simulace krizových situací při povodni

STRUČNĚ O PROJEKTU

Název projektu
CO DĚLAT - 3D model simulace krizových situací při povodni

Bezpečnostní hrozba
Přírodní katastrofy

Příjemce
Centrum pro bezpečný stát z.s.

Doba realizace
1. 1. 2012 – 31. 12. 2015

Softwarová aplikace v 3D zobrazení určené k simulaci a nácviku mimořádných situací – POVODNĚ a taktických činností složek záchranného systému a krizových štábů při jejich řešení s využitím modelování prediktivního chování obyvatelstva.

Projekt byl podpořen dotací ve výši 19 905 000,- Kč.          
 
 

PODROBNĚ O PROJEKTU

Autor: Ing. Zdeněk Rathauský, MBA, Mgr. Soňa Mudrochová, Ing. Jan Dočekal

Organizace Centrum pro bezpečný stát z.s. realizovala v rámci implementace do praxe propagaci výsledků projektu VG20122015081 – „CO DĚLAT - 3D model simulace krizových situací při povodni“ přípravu řady odborných prezentací a přednášek. Dále využila získaných poznatků v oblasti vzdělávání a v rámci své publikační činnosti. Centrum pro bezpečný stát z.s. se dlouhodobě snaží o efektivní spolupráci a podporu studentů oborů krizového řízení. Tu poskytuje i formou konzultací při využití softwarového nástroje Simulátor 3D Povodeň v rámci výuky i při zpracování závěrečných studentských prací.
 

 • JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Byla navázána spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultou. Na základě prezentovaných možností a funkcí Simulátoru 3D bylo rozhodnuto o začlenění programu do výuky pro studenty předmětů krizového řízení. Cílem zařazení tohoto simulačního nástroje do výuky je rozšiřovat schopnosti studentů a rozšířit portfolio dostupných nástrojů pro efektivní práci v jejich budoucí praxi.

Práce studentů byly zaměřeny především na vytvoření odborné vizuální učební pomůcky při ochraně před chemickou havárií, nebo simulace povodně z roku 2002 ve Veselí nad Lužnicí. Studenti postupovali systematicky od zpracování studie a podkladu pro vytvoření vizualizace v simulátoru. Na základě odborné konzultace v naší organizaci jim byl doporučen vhodný postup zpracování a poskytnuta pravidelná konzultace nad dílčími výsledky. Finální výsledek v podobě implementovaných scénářů do simulátoru byl úspěšně prezentován a obhájen v rámci závěrečné obhajoby diplomových prací.
 

 • SPOLUPRÁCE SE SOŠ A VOŠ PO Frýdek-Místek

Na základě prezentovaných funkcí a možného využití Simulátoru 3D při vzdělávacích kurzech pořádaných školou, byla dohodnuta spolupráce, která implementuje způsob zařazení programu do výuky. V rámci této spolupráce proběhly přednášky v rámci Kurzu ochrany obyvatelstva a krizového řízení pro příslušníky HZS jednotlivých krajů, jichž se rovněž zúčastnili někteří vyučující, kteří se zabývají problematikou ochrany obyvatelstva. Tématem byly moderní formy vzdělávání a využití aplikace Simulátor 3D Povodeň pro odbornou přípravu.
 

 • SPOLUPRÁCE S POLICEJNÍ AKADEMIÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

Při prezentaci výzkumné činnosti organizace zástupcům akademie byly rozpracovány možnosti využití Simulátor 3D Povodeň ve výuce. Na tomto podkladě byl simulátor implementován do výuky předmětu Případové studie a modelové scénáře na katedře krizového řízení.

Část studentů využila za naší podpory simulátor ke zpracovávání semestrální práce. Studenti byli rozděleni do dvou skupin. První z nich zpracovávala podklady pro vizualizaci povodně v lokalitách Libočany a Putim. Studenti si k vypracování vybrali vzorové lokality Simulátoru 3D povodeň, kde na základě zadání vypracovali modelový scénář a případovou studii mimořádné události povodeň a přidružené kaskádové mimořádné události. Druhá skupina přenesla tuto teoretickou případovou studii do vizualizované podoby v aplikaci Simulátor 3D.  Výsledky byly úspěšně dokončeny a prezentovány v rámci výuky.
 

 • SPOLUPRÁCE SE STUDENTY DALŠÍCH VYSOKÝCH ŠKOL
   
  • Student Žilinskej univerzity v Žiline, předmět Krízový management si zpracoval praktickou část své diplomové práce v Simulátoru 3D povodeň. Teoretická část diplomové práce byla zaměřena na povodňovou ochranu a využití počítačových programů při řešení těchto mimořádných událostí jak na úseku prevence tak odezvy. V praktické části pak byl využit video výstup ze scénáře zpracovaného v Simulátoru 3D povodeň.
  • Spolupráce se studentem Univerzity obrany v Brně - V rámci každoroční Vědecké konference studentů Fakulty vojenského leader-shipu na Univerzitě obrany v Brně byly vyhlášeny nejlepší bakalářské práce v Soutěži studentské tvůrčí činnosti. Práce studenta univerzity, který využil Simulátor 3D Povodeň ke své práci, se umístila na krásném druhém místě ze všech soutěžících.

 • PUBLIKAČNÍ ČINNOST

V rámci projektu byla publikována odborná kniha „Co dělat… Povodeň, Publikace pro menší obce“ Byla určena zejména menším obcím k podpoře řízení jejich připravenosti, odezvy a obnovy na mimořádnou událost Povodeň. Kniha byla úspěšně propagována na úrovni krajů.

Jihočeský kraj a kraj Vysočina využil knihu pro své povodňové orgány a obce ve svém katastru. Zájem o knihu projevila i řada dalších povodňových orgánů obcí po celé České republice.

Knihu si objednala řada knihoven do svých fondů. Například se jednalo o: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Severočeská vědecká knihovna, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště, Středočeská vědecká knihovna v Kladně.

Poskytnutím publikace jsme podpořili mimo jiné knihovny a studenty vysokých škol: Českého vysokého učení technického - fakulta dopravní, Policejní akademie v ČR, nebo Fakulta logistiky a krizového řízení na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
 

 • DALŠÍ

V rámci propagace projektu byla realizována i řada odborných přednášek a prezentace výsledků na různých odborných seminářích a kurzech (např. HZS ČR či kraje).

01.jpg

02.jpg

03.jpg

vytisknout  e-mailem