Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Voličský průkaz

 

zveřejněno dne 31. srpna 2022

  

Co je voličský průkaz?

Voličský průkaz je veřejnou listinou, na jejímž základě je volič oprávněn hlasovat ve vybraných volbách mimo volební okrsek, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů u obecního úřadu. O voličský průkaz může ve vybraných volbách požádat i volič, který je zapsán u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů. Jak vypadá již vyplněný voličský průkaz, naleznete zde (pdf, 61 kB).

  

V jakých volbách můžu s voličským průkazem hlasovat?

 • ve volbě prezidenta republiky v jakékoliv volební místnosti v ČR nebo v zahraničí,

 • ve volbách do Senátu v jakékoliv volební místnosti ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu; s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem lze hlasovat v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny,

 • ve volbách do Poslanecké sněmovny v jakékoliv volební místnosti v ČR nebo v zahraničí,

 • ve volbách do Evropského parlamentu v jakékoliv volební místnosti na území ČR,

 • ve volbách do zastupitelstev krajů v jakékoliv volební místnosti v kraji, na jehož území je volič přihlášen k trvalému pobytu.
   

Tiskopis voličského průkaz je jednotný pro všechny druhy voleb.

Pozor! Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.

  

Kdo může požádat o voličský průkaz?

O voličský průkaz může požádat každý volič.

  

U koho můžu požádat o vydání voličského průkazu?

 1. u obecního úřadu dle mého místa trvalého bydliště

  nebo

 2. u zastupitelského úřadu v zahraničí, u něhož jsem se nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů (pro volbu prezidenta republiky, volby do Senátu, volby do Poslanecké sněmovny a pro volby do Evropského parlamentu).

  

Jakým způsobem a do kdy můžu požádat o vydání voličského průkazu?

 1. Na základě osobní žádosti
  - ode dne vyhlášení příslušných voleb do dvou dnů přede dnem voleb do 16:00 hod.

 2. Podáním v listinné nebo elektronické podobě
  - ode dne vyhlášení příslušných voleb podáním v listinné nebo elektronické podobě, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16:00 hod. příslušnému obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu v zahraničí.

 3. Přes portál občana
  - Po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin.
   

Pozor! Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky voliče.

  

Co musí žádost obsahovat?

Jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručení voličského průkazu.

V případě voleb do Senátu a volby prezidenta republiky lze také uvést, pro které kolo voleb má být voličský průkaz vydán. Pokud to volič neuvede, budou mu vydány dva průkazy - jeden pro první kolo voleb, druhý pro druhé kolo voleb.

Pozor! V případě, že žádáte o vydání voličského průkazu obecní úřad, můžete využít vzor zde (doc, 54 kB) . V případě, že žádáte o vydání voličského průkazu zastupitelský úřad, můžete využít vzor zde (docx, 19 kB).

  

Může za mě požádat o voličský průkaz někdo jiný?

Ne. Při podání žádosti musí obecní úřad zcela jednoznačně identifikovat, že o voličský průkaz žádáte právě vy. V opačném případě by kdokoliv (např. i s vaší plnou mocí) mohl o voličský průkaz vaším jménem požádat a tím vám znemožnit hlasování.

  

Kdy obdržím voličský průkaz?

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči voličský průkaz anebo jej voliči zašle (v případě voleb do zastupitelstev krajů není lhůta pro obecní úřady takto omezena).

  

Může za mě převzít voličský průkaz někdo jiný?

Ano, avšak pouze v případě, že se na příslušný obecní úřad nebo zastupitelský úřad dostaví pověřená osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

  

Jak hlasuji s voličským průkazem?

Pro voliče hlasujícího na voličský průkaz platí stejná pravidla jako pro ostatní voliče. Navíc je však tento volič povinen předložit okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové komisi v zahraničí voličský průkaz, který si příslušná komise ponechá a voliče do seznamu dopíše. Následně je voliči předán hlasovací lístek spolu s úřední obálkou.

  

Co mám dělat, pokud jsem voličský průkaz ztratil, byl mi odcizen nebo mi nebyl doručen?

V takovém případě nemůžete hlasovat. Za ztracený, odcizený nebo nedoručený voličský průkaz nelze vydat duplikát.

Aby se zabránilo dvojímu hlasování, není možné, aby byl jedné osobě vydán více než jeden voličský průkaz. Úřad totiž v praxi nemá žádné možnosti, jak by ověřil, že volič skutečně nemá původní voličský průkaz.

Stanovená pravidla a jejich výklad jsou nastavena jednotně pro všechny voliče a mají zabránit jakékoliv možnosti dvojího hlasování ve volbách.

  

vytisknout  e-mailem