Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do zastupitelstev obcí - základní informace pro voliče

zveřejněno dne 4. srpna 2022

  

Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním tak, aby se konaly ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního období a končící dnem jeho uplynutí.

Volby do zastupitelstev obcí se konají na území České republiky ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

  

Kdo může volit?

Voličem je státní občan České republiky a státní občan členského státu Evropské unie

 • který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let,

 • je v den voleb v dané obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále jen "v této obci") přihlášen k trvalému pobytu,

 • v případě občana EU je dále držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území / osvědčení o registraci nebo povolení k trvalému pobytu.

Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo

 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

  

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá ve všech obcích na území ČR. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a kde je tudíž zapsán ve stálém seznamu voličů nebo v případě občanů EU v jeho dodatku.

Ve velkých obcích, které jsou dále členěny na městské obvody nebo městské části, se konají jak volby do zastupitelstva celého města, tak současně i volby do zastupitelstev jednotlivých městských obvodů či městských částí. To se týká Brna, Ostravy, Plzně, Ústí nad Labem, Pardubic, Opavy, Liberce a Hlavního města Prahy (viz níže).

Pozor! Hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

Pozor! Volič, který není státním občanem České republiky, musí obecní úřad v místě svého registrovaného bydliště požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. Takovýto volič musí pro zápis prokázat státní občanství jednoho ze členských států Evropské unie a přihlášení se k pobytu v obci. O zápis do dodatku stálého seznamu voličů musí volič zažádat ve lhůtě nejpozději dva dny přede dnem voleb do 16.00 hodin.

  

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží kterému okrsku.

  

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí mohou být vytištěny oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text Pokračování na druhé straně.

Na hlasovacím lístku může být u volebních stran, u kterých bylo při registraci kandidátní listiny rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, neobsazené pořadové číslo.

Seznam kandidujících volebních stran je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Pozor! Volby do zastupitelstev obcí se zpravidla konají společně s volbami do 1/3 Senátu. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

  

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem; jde-li o občana členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu / osvědčením o registraci.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, který mohl upravit následujícím způsobem:

 1. označit křížkem pouze jednu volební stranu,

 2. označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a to z kterékoliv volební strany (označit lze nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno),

 3. kombinovat oba dva způsoby popsané v předchozích bodech.
   

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již u této volební strany konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

Pozor! Hlas voliče je neplatný, pokud volič:

 • neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,

 • označil více jak jednu volební stranu,

 • označil více kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva,

 • nevložil hlasovací lístek do úřední obálky,

 • vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,

 • vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.
   

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

  

Hlasování v územně členěných statutárních městech

Do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.

Tento volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy (tento hlasovací lístek je označen na levém okraji svislým pruhem růžové barvy) a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části do jedné úřední obálky.

  

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

  

Další informace naleznete v záložce Pro voliče / For voters.

  

vytisknout  e-mailem