Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do zastupitelstev obcí - základní informace pro kandidující subjekty a jejich kandidáty

aktualizováno dne 26. září 2023

  

Basic information in English language for the candidates - citizens from other Member States of EU can be found here.

  

Kdo může kandidovat?

Občan České republiky, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

 • má v obci trvalý pobyt,  

 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,

 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
   

Občan jiného členského státu EU, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

 • je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR / osvědčení o registraci nebo povolení k trvalému pobytu,

 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,

 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

  

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podat volební strany typu:

 1. registrované politické strany nebo politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,

 2. nezávislí kandidáti,

 3. sdružení nezávislých kandidátů,

 4. sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
   

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí (viz https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran).

Pozor! Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.

Pozor! Každá volební strana může podat pouze jednu kandidátní listinu do téhož zastupitelstva obce. Je-li však v obci vytvořeno více volebních obvodů, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.

Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí jiné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Volební strany, s výjimkou nezávislého kandidáta, podávají kandidátní listinu prostřednictvím svého zmocněnce.

  

Komu a kdy se podávají kandidátní listiny?

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin registračnímu úřadu, kterým je:

 1. obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory,

 2. pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad.
   

Podání kandidátní listiny úřad potvrdí zmocněnci a nezávislému kandidátovi.

Informaci, jak podat kandidátní listinu za použití prostředků komunikace na dálku naleznete v záložce Pro kandidáty / For candidates v Dalších stanoviscích nebo zde.

  

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?

Kandidátní listina obsahuje:

 • název zastupitelstva obce,

 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,

 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany se jedná s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,

 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke dni voleb a konají-li se volby ve dvou dnech věk ke druhému dni voleb, povolání, obec případně část obce jejich trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany či politického hnutí, tzv. bez politické příslušnosti,

 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,

 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,

 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,

 • podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, pokud je ustanovena.
   

Vzor kandidátní listiny je stanoven jako vzor č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb. (doc, 50 kB)

Pozor! Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet volených členů do zastupitelstva obce, případně tolik kandidátů, kolik má být voleno členů zastupitelstva v daném volebním obvodu.

Pozor! V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů.

Pozor! Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

  

Co musí být připojeno ke kandidátní listině?

 • vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta, že

  • ​souhlasí se svou kandidaturou,

  • mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb,

  • nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.
    

Na prohlášení kandidát uvede místo svého trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu a datum narození.

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb. (doc, 32 kB)
 

 • ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů se připojí petice podporující kandidaturu; v záhlaví každé petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb; vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, jinak tento hlas na podporu volební strany nelze započítat (vzor petice naleznete zde (docx, 24 kB)).

  Sběr podpisů na podporu kandidatury nelze realizovat prostřednictvím elektronického nástroje k podávání petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Volební zákon neumožňuje nahradit podpis podporující osoby prostřednictvím tohoto nástroje, který vznikl výlučně pro podání petice podle zákona o právu petičním. "Podpisy" sesbírané v rámci předmětného nástroje tak volební zákon neumožňuje registračnímu úřadu akceptovat.

Počty podpisů na petici dle velikosti dané obce jsou stanoveny v příloze k zákonu 491/2001 Sb. (docx, 13 kB)

  

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát.

Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání registračnímu úřadu.

Pozor! Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.

  

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může každá volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby do daného zastupitelstva obce, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u příslušného krajského soudu. V případě, že došlo ke škrtnutí kandidáta, může se rovněž i tento kandidát domáhat ochrany u příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního.

Pozor! Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.

  

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat.

Pozor! Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět.

  

Další informace naleznete v záložce Pro kandidáty / For candidates.

  

  

pozn.: Jedná se o vzor vycházející z příslušné prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje.

  

vytisknout  e-mailem