Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do zastupitelstev krajů - základní informace pro kandidující subjekty a jejich kandidáty

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Kdo může kandidovat?

Členem zastupitelstva kraje se může stát každý občan České republiky, který

 • alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

 • je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje,

 • nemá zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

 • a nesmí být omezen na svéprávnosti k výkonu volebního práva.

  

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podat politické strany a politická hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí (viz https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran).

Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice pro volby do téhož zastupitelstva kraje.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do téhož zastupitelstva kraje pouze jednu kandidátní listinu.

Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listiny, nemohou již být součástí koalice pro volby do téhož zastupitelstva kraje.

  

Komu a kdy se podávají kandidátní listiny?

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin krajskému úřadu. Podání kandidátní listiny úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice.

Informaci, jak podat kandidátní listinu za použití prostředků komunikace na dálku naleznete v záložce Pro kandidáty / For candidates v Dalších stanoviscích nebo zde.

  

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?

Kandidátní listina obsahuje:

 • název kraje,

 • název politické strany, politického hnutí nebo název koalice a její složení,

 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (je "bez politické příslušnosti"),

 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,

 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice a jméno a příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,

 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,

 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

Vzor kandidátní listiny je stanoven jako vzor č. 3 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 152/2000 Sb. (docx, 56 kB)

Pozor! Kandidující subjekt může na kandidátní listině uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje.

Pozor! Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva kraje nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

  

Co musí být připojeno ke kandidátní listině?

 • vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta, že

  • ​souhlasí se svou kandidaturou,

  • mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb,

  • nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva kraje.
    

Na prohlášení kandidát uvede místo svého trvalého pobytu a datum narození.

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 3 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 152/2000 Sb. (docx, 34 kB)

  

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; odvolání musí být doručeno krajskému úřadu.

  

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti rozhodnutí o provedení registrace pro volby do zastupitelstva kraje se může politická strana, politické hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu v kraji, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního.

Pozor! Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce krajského úřadu.

  

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může před zahájením voleb  písemně vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Prohlášení o vzdání se kandidatury a jejím odvoláním je nutno doručit krajskému úřadu; toto prohlášení nelze vzít zpět.

  

Volební účet

Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu, a to u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnou na území České republiky.

Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejích internetových stránkách.

Další informace k financování volebních kampaní naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (https://www.udhpsh.cz/).

  

Další informace naleznete v záložce Pro kandidáty / For candidates.

  

  

pozn.: Jedná se o vzor vycházející z příslušné prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje.

  

vytisknout  e-mailem