Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do Evropského parlamentu - základní informace pro voliče

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Basic information in english language for voters - citizens from other Member States EU can be found here.

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky vyhlašuje prezident republiky na základě rozhodnutí Rady Evropské unie nejpozději 90 dnů před jejich konáním.

Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Tato informace se týká podmínek hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, jimž jsou voleni čeští europoslanci. Máte-li zájem volit kandidáty za jiný členský stát, podmínky hlasování se řídí jejich vnitrostátními předpisy. Informace Vám poskytnou příslušné orgány daného členského státu.

  

Kdo může volit?

Voličem je

 • občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let,

 • občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

 • a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví, a

 • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

  

Zápis cizince do seznamu voličů

Občan jiného členského státu, který chce hlasovat na území ČR pro české kandidáty, musí požádat (pokud tak již neučinil v minulosti) o zápis do seznamu voličů.

Pozor! Pokud projevíte vůli hlasovat na území ČR, nemůžete hlasovat ve svém domovském členském státě.

 • Volič - cizinec, který hlasoval na území ČR v minulých volbách do Evropského parlamentu, je automaticky zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Doporučujeme si to ověřit na příslušném obecním úřadě.

 • Volič - cizinec, který na území ČR v minulých volbách do Evropského parlamentu nehlasoval, ale hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, musí nejpozději 40 dnů přede dnem voleb požádat svůj obecní úřad o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 • Volič, který na území ČR doposud nehlasoval v žádných volbách, musí do 40 dnů přede dnem voleb požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
   

Vzor žádosti o zápis do seznamu voličů EP nebo přenesení údajů do seznamu voličů EP a další informace naleznete zde.

  

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán v seznamu voličů.

  

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým. Pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku.

  

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně.

Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

  

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství.

Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.

Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, ale k přednostním hlasům se nepřihlíží.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Je-li v obálce vícero hlasovacích lístků, jedná se rovněž o neplatný hlas.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat, upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

  

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Voličské průkazy vydávají i zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštním seznamu voličů (viz níže).

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

  

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

  

Změna pobytu

 • Změna trvalého pobytu v rámci území ČR

  Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po 40. dni přede dnem voleb musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů. Obecní úřad o tom vydá potvrzení.

  Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději 2 dny přede dnem voleb nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

  Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před dnem 40. dnem přede dnem voleb, nemusí činit žádný úkon.

 • Návrat na území ČR ze zahraničí

  Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení.

  Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději 2 dnů přede dnem voleb nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.

  

Hlasování voličů zdržujících se v zahraničí

Ve volbách není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Občané ČR, kteří se chtějí voleb účastnit, se musí ve dnech voleb dostavit na území ČR.

 1. Pokud máte trvalý pobyt na území ČR a současně nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemusíte nic dalšího činit a můžete jít ve dnech voleb volit přímo do Vaší volební místnosti.
  Nebudete-li se nacházet v místě svého trvalého pobytu, ale v jiné obci na území ČR, můžete využít možnost hlasovat na voličský průkaz, o jenž požádejte Váš obecní úřad.

 2. Pokud jste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, požádejte Váš zastupitelský úřad o voličský průkaz.
  Hlasovat můžete v  kterékoliv volební místnosti na území ČR.
  O voličský průkaz můžete požádat na zastupitelském úřadě osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb nebo písemně tak, aby žádost byla doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Písemná žádost musí mít úředně ověřený podpis nebo musí být zaslána datovou schránkou.

 3. Pokud nemáte trvalý pobyt na území ČR a nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemůžete volit.
  Vaši jedinou možností je požádat zastupitelský úřad v místě Vašeho bydliště v zahraničí o zápis do seznamu voličů a pak následně požádat o vydání voličského průkazu (viz bod B).
  Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je nutno podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16.00. S žádostí musí volič doložit svoji totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu

  

Další informace naleznete v záložce Pro voliče / For voters.

  

vytisknout  e-mailem