Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do Evropského parlamentu - základní informace pro kandidující subjekty a jejich kandidáty

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Basic information in English language for the candidates - citizens from other Member States of the EU can be found here.

Tato informace se týká podmínek kandidatury za ČR.
Máte-li zájem kandidovat za jiný členský stát, podmínky se řídí jeho vnitrostátními předpisy. Informace Vám poskytnou příslušné orgány daného členského státu.

  

Kdo může kandidovat?

Občan České republiky, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let, a

 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
   

Občan jiného členského státu EU, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let,

 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,

 • není v členském státě EU, jehož je státním občanem, zbaven práva být volen a (jde-li o občana, který je zároveň občanem více členských států, nesmí být zbaven práva být volen ani v jednom z nich),

 • je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu.

  

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu mohou podat politické strany a politická hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí (viz https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran).

Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pouze jednu kandidátní listinu.

Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listiny, nemohou již být součástí koalice.

Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice.

Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině. To znamená, že nikdo nemůže kandidovat ve vícero členských státech.

Politické strany, politická hnutí a jejich koalice mohou na svoji kandidátní listinu navrhnout i kandidáty, kteří jsou členy jiné politické strany nebo politického hnutí, anebo jsou bez politické příslušnosti. Členství v politické straně nebo politickém hnutí není podmínkou kandidatury ani pro státní občany České republiky ani pro občany jiných členských států EU.

  

Komu a kdy se podávají kandidátní listiny?

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin Ministerstvu vnitra (náměstí Hrdinů 4, Praha 4) prostřednictvím zmocněnce.

Informaci, jak podat kandidátní listinu za použití prostředků komunikace na dálku naleznete v záložce Pro kandidáty / For candidates v Dalších stanoviscích nebo zde.

Podání kandidátní listiny Ministerstvo vnitra zmocněnci potvrdí.

  

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny

Kandidátní listina obsahuje:

 1. název politické strany, politického hnutí nebo koalice a složení koalice,

 2. jména a příjmení kandidátů, věk ke druhému dni voleb, údaj o pohlaví, jejich povolání (výběr je ponechán na kandidátech, nicméně neměla by tam být uvedena činnost, která zjevně není povoláním či zaměstnáním, ani pouhým zájmem či zálibou kandidáta), obec trvalého pobytu (u občana jiného členského státu EU obec registrovaného pobytu na území ČR), název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti,

 3. pořadí kandidáta na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabské číslice,

 4. jméno a příjmení zmocněnce s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu EU, místo pobytu (doporučuje se, aby zmocněnec uvedl též svoji kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mail, na kterém ho bude možno v případě potřeby operativně kontaktovat); je-li navržen náhradník zmocněnce, uvedou se u něj stejné údaje jako u zmocněnce,

 5. jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

 6. podpis zmocněnce,

 7. jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména, příjmení, označení funkcí a podpisy osob oprávněných jednat jménem politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.
   

Maximální možný počet kandidátů je o jednu třetinu vyšší než počet europoslanců za ČR.

Vzor kandidátní listiny je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 409/2003 Sb. (docx, 59 kB)

Pozor! Po uplynutí 60. dne přede dnem voleb nelze již doplňovat další kandidáty do kandidátní listiny ani vzájemně měnit jejich pořadí.

  

Co musí být připojeno ke kandidátní listině?

 • potvrzení o složení příspěvku na volební náklady ve výši 19 000 Kč. Příspěvek se skládá na zvláštní účet zřízený Ministerstvem vnitra u České národní banky,

 • doklad o státním občanství kandidáta,

  • Kandidát - občan ČR prokazuje státní občanství
   - osvědčením ne starším 1 roku,
   - listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku,
   - občanským průkazem ČR, cestovním dokladem ČR (prokazuje-li kandidát takto občanství, musí tak učinit osobně u Ministerstva vnitra).

  • Kandidát - občan jiného členského státu EU prokazuje své občanství
   - listinou, která je domovským členským státem kandidáta uznávána jako doklad o státním občanství a která je za účelem jejího použití v ČR opatřena vyšším ověřením, nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána, jinak, a opatřena úředním překladem do českého jazyka;
   - občanským průkazem nebo cestovním dokladem vydaným jeho domovským státem (prokazuje-li kandidát takto občanství, musí tak učinit osobně u Ministerstva vnitra).

 • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu, a to ani v jiném členském státě EU. V prohlášení kandidát dále uvede místo svého trvalého pobytu, nebo, jde-li o občana jiného členského státu EU, místo registrovaného pobytu v ČR, a datum narození; prohlášení může být učiněno v českém jazyce anebo v jazyce anglickém, francouzském či německém,

 • je-li kandidátem občan jiného členského státu EU, uvede v prohlášení navíc místo narození a adresu svého posledního místa pobytu v členském státě původu a připojí prohlášení, že v členském státě původu nebyl soudním nebo správním rozhodnutím zbaven práva být volen.

 • prohlášení je možné podat v českém, anglickém, francouzském nebo německém jazyku.
   

Vzor prohlášení kandidáta pro občana ČR i pro občana jiného členského státu EU je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 409/2003 Sb. (docx, 43 kB)

  

Zmocněnec a jeho náhradník

Každý kandidující subjekt činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím zmocněnce. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána.

Zmocněncem a případně i jeho náhradníkem může být fyzická osoba, starší 18 let s plnou svéprávností, která není kandidátem.

Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; odvolání musí být doručeno Ministerstvu vnitra.

  

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti rozhodnutí o provedení registrace se může politická strana, politické hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u Nejvyššího správního soudu podle soudního řádu správního.

Pozor! Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce Ministerstva vnitra.

  

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným Ministerstvu vnitra do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec jeho kandidaturu odvolat. Takové prohlášení nelze vzít zpět.

  

Volební účet

Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen "volební účet").

Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnou na území České republiky.

Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu jeho trvání zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách.

Další informace k financování volebních kampaní naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (https://www.udhpsh.cz/).

  

Další informace naleznete v záložce Pro kandidáty / For Candidates.

  

  

pozn.: Jedná se o vzor vycházející z příslušné prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje.

  

vytisknout  e-mailem