Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby 2020 - zastupitelstva krajů a Senát

 • Základní údaje
 • Pro kandidáty do zastupitelstev krajů
 • Pro kandidáty do Senátu
 • Pro voliče (vč. instruktážních videí)
 • Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19
 • Přítomnost zástupců volebních stran při sčítání hlasů ze zvláštních způsobů hlasování
 • Pro volební orgány
 • Výsledky voleb

Základní údaje

Celkové výsledky voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky ZDE.

Volby do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020. Hlasovací lístky pro druhé kolo se nedistribuují voličům do schránek. Budou k dispozici ve volební místnosti, případně u zvláštní komise pro hlasování (pro voliče v izolaci/karanténě).

Seznam obcí, kde se bude konat II. kolo voleb do Senátu, naleznete zde (pdf, 200 kB). Informace k zvláštnímu způsobu hlasování naleznete zde.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb je ke stažení zde.

Parlament České republiky schválil zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Tento zákon upravuje speciální možnosti pro hlasování v podzimních volbách osobám s nařízenou izolací/karanténou z důvodu nemoci covid-19. Tito voliči nebudou moci odvolit v klasických volebních místnostech, ale právě jen některým ze způsobů podle tohoto speciálního zákona. Více informací zde.

Čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev krajů v roce 2020

Státní volební komise na svém 171. jednání dne 18. srpna 2020 vylosovala čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev krajů.
V následujících tabulkách je uveden přehled vylosovaných čísel podle kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic (v abecedním pořadí) a podle čísel.
Vzhledem k tomu, že ne všechny kandidující subjekty podaly kandidátní listiny ve všech krajích a zároveň ne všechny kandidátní listiny byly krajskými úřady zaregistrovány (s výhradou možného soudního přezkumu), nebude číselná řada na hlasovacích lístcích v jednotlivých krajích úplná.

  

Další informace budou průběžně doplňovány.

  

Pro kandidáty do zastupitelstev krajů

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev krajů konaných v roce 2020

Kdo může kandidovat do zastupitelstva kraje?
Kdo je oprávněn podávat kandidátní listinu?
Komu a v jaké lhůtě se podávají kandidátní listiny?
Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?
Zmocněnec a jeho náhradník
Možnost soudního přezkumu
Vzdání se a odvolání kandidatury
Volební účet

  

Kdo může kandidovat do zastupitelstva kraje?

Občan České republiky,

 • který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje,
 • u kterého není překážka ve výkonu volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva).

  

Kdo je oprávněn podávat kandidátní listinu?

Registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí (viz https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran)

Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice pro volby do téhož zastupitelstva kraje.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do téhož zastupitelstva kraje pouze jednu kandidátní listinu.

Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listiny, nemohou již být součástí koalice pro volby do téhož zastupitelstva kraje.

  

Komu a v jaké lhůtě se podávají kandidátní listiny?

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje (tj. 28. července 2020 do 16.00 hodin) krajskému úřadu. Stanovisko k podání kandidátní listiny za použití prostředků komunikace na dálku je k dispozici zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx.

Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politickému hnutí nebo koalice a zašle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu.

  

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?

Kandidátní listina obsahuje:

 • název kraje,
 • název politické strany, politického hnutí nebo název koalice a její složení,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (je „bez politické příslušnosti“),
 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,
 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice a jméno a příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

Vzor kandidátní listiny je stanoven jako vzor č. 3 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 152/2000 Sb. (doc, 56 kB)*

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva kraje, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do zastupitelstva kraje. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození.

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 3 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 152/2000 Sb. (doc, 34 kB)*

Politická strana, politické hnutí a koalice může na kandidátní listině uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva.

Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva kraje nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

  

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; odvolání musí být doručeno krajskému úřadu.

  

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti rozhodnutí o provedení registrace pro volby do zastupitelstva kraje se může politická strana, politické hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu v kraji, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního.

  

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může před zahájením voleb  písemně vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Prohlášení o vzdání se kandidatury a jejím odvoláním je nutno doručit krajskému úřadu; toto prohlášení nelze vzít zpět.

  

Volební účet

Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu, a to u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejích internetových stránkách.

Další informace k financování volebních kampaní naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (https://www.udhpsh.cz/).

  

pozn.: Jedná se o vzor vycházející z příslušné prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje.

  

Pro kandidáty do Senátu

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky

Kdo může kandidovat do Senátu?
Kdo je oprávněn podávat přihlášku k registraci?  
Komu a v jaké lhůtě se přihláška k registraci podává?   
Jaké jsou náležitosti přihlášky k registraci?
K přihlášce k registraci kandidát připojí
Zmocněnec a jeho náhradník
Projednání přihlášek k registraci
Možnost soudního přezkumu
Vzdání se a odvolání kandidatury
Volební účet

  

Kdo může kandidovat do Senátu?

Občan České republiky

 • který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 40 let,
 • který není ve dnech voleb omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Kandidát nemusí být přihlášen k trvalému pobytu v obci na území volebního obvodu, ve kterém hodlá do Senátu kandidovat.

  

Kdo je oprávněn podávat přihlášku k registraci?

Kandidáty pro volby do Senátu mohou přihlašovat politické strany a politická hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce

Kandidovat může i nezávislý kandidát, ten podává přihlášku k registraci sám.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat samostatně, nebo jako součást koalice, pouze jednu přihlášku k registraci v každém volebním obvodu. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice v daném volebním obvodu.

Za přihlášku k registraci podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na přihlášce k registraci jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název. Pokud politická strana nebo politické hnutí přihlásí kandidáta v rámci této koalice pro 1 volební obvod, může v dalších obvodech přihlásit jiného kandidáta samostatně nebo jako součást jiné koalice.

Každý kandidát může být uveden pouze na jedné přihlášce k registraci.

Komu a v jaké lhůtě se přihláška k registraci podává?

Přihláška k registraci se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb (tj. 28. července 2020 do 16.00 hodin) pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu (dále jen „úřad“). Podání přihlášky k registraci úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislému kandidátovi.

Stanovisko k podání přihlášky k registraci za použití prostředků komunikace na dálku je k dispozici zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx.

Jaké jsou náležitosti přihlášky k registraci?

Přihláška k registraci obsahuje:

 • jméno a příjmení kandidáta, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její složení,
 • číslo a sídlo volební obvodu, ve kterém kandiduje,
 • příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.

Vzor přihlášky je stanoven jako vzor č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 233/2000 Sb. (doc, 19 kB)*

K přihlášce k registraci kandidát připojí:

 • doklad o státním občanství; státní občanství České republiky se prokazuje:
  - a) osvědčením ne starším 1 roku,
  - b) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku,
  - c) občanským průkazem České republiky, cestovním dokladem České republiky (prokazuje-li kandidát občanství občanským průkazem nebo cestovním dokladem, musí tak učinit osobně u registračního úřadu),
   
 • vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky ke dni voleb pominou, že nedal souhlas k tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu, a že je členem určité politické strany nebo politického hnutí, nebo skutečnost, že je bez politické příslušnosti; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození,

  Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 233/2000 Sb. (doc, 15 kB)*
   
 • podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

  Vzor určení zmocněnce (doc, 15 kB) *
   
 • k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození a adresy místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně nebo nepodepsal-li se volič, petent se nezapočítává; v záhlaví petice a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury nezávislého kandidáta, jeho jméno a příjmení, rok narození, číslo a sídlo volebního obvodu, do které kandidát kandiduje, a rok konání voleb
   
 • potvrzení o složení kauce 20 000 Kč; kauce se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 22. července 2020 zřídí u České národní banky úřad; složení kauce se označí variabilním symbolem totožným s rodným číslem kandidáta (při bezhotovostním složení kauce se použije konstantní symbol 558, při složení kauce v hotovosti se použije konstantní symbol 379). Úřad vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6 procent z celkového počtu platných hlasů.
   
 • Informace o čísle zvláštního účtu a o tom, zda je účet již aktivován, poskytne příslušný registrační úřad.

  

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát. Politická strana, politické hnutí a koalice je úkony svého zmocněnce ve volebních věcech vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.

  

Projednání přihlášek k registraci

Úřad přezkoumá ve dnech od 28. července 2020 do 3. srpna 2020 přihlášky k registraci. V případě, že zjistí nedostatky (přihláška k registraci nemá zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje), vyzve písemně nezávislého kandidáta nebo prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 5. srpna 2020, aby závady odstranili do 13. srpna 2020.

  

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky k registraci a proti provedení registrace přihlášky k registraci se může nezávislý kandidát, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala přihlášku k registraci, do 19. srpna 2020 domáhat ochrany u místně příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního.

  

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným úřadu do 48 hodin před zahájením voleb (do 30. září 2020 14.00 hodin) vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět. Možnost odvolání kandidáta zmocněncem neplatí pro druhé kolo voleb.

  

Volební účet

Každá kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (tzv. volební účet), a to u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách.

Další informace k financování volebních kampaní naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (https://www.udhpsh.cz/).

  

pozn.: Jedná se o vzor vycházející z příslušné prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje.

  

Pro voliče (vč. instruktážních videí)

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

  

Informační letáky

Volby1.JPG

Jak volit? (pdf, 534 kB)

Volby2.JPG


Jak volit na drive-in? (pdf, 610 kB)

Volby3.JPG

Jak volit do zvláštní schránky? (pdf, 547 kB)

Volby4.JPG

Jak volit v pobytovém zařízení? (pdf, 532 kB)

Umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování) pro II. kolo voleb do Senátu

Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Dne 19. srpna 2020 návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 971) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 303). Senát návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne 20. srpna 2020. Prezident republiky zákon podepsal dne 21. srpna 2020 a dne 24. srpna 2020 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 350/2020 (k dispozici zde (pdf, 760 kB)). Téhož dne také nabyl účinnosti.

Zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

 • Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

 • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.

 • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.
   

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

  

Přítomnost zástupců volebních stran při sčítání hlasů ze zvláštních způsobů hlasování

Přítomnost zástupců volebních stran při sčítání hlasů ze zvláštních způsobů hlasování

V souladu se zákonem č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, provádí sčítání hlasů odevzdaných v drive-in stanovištích, při pobytových zařízeních a do zvláštní přenosné volební schránky tak zvaná sčítací komise. Komisi jmenuje ředitel krajského úřadu.

Kontrola činnosti sčítacích komisí zástupci kandidujících stran bude možná na základě analogického použití pravidel obecných volebních zákonů o účasti třetích osob při sčítání hlasů.

Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice nebo nezávislý kandidát chce vyslat ke sčítání hlasů sčítací komisí svého zástupce jakožto pozorovatele, může požádat Státní volební komisi o povolení k přítomnosti při sčítání.
Osoby přítomné při sčítání hlasů nemohou zasahovat do činnosti sčítací komise.

Komu adresovat žádost:

 • Státní volební komisi
  • poštou na adresu Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4,
  • do datové schránky Ministerstva vnitra (ID 6bnaawp).
  • e-mailem na volby@mvcr.cz.
    

Co uvést do žádosti?

 • Jméno a příjmení osoby nebo osob, pro které má být povolení vydáno, také datum narození a adresu bydliště.
 • Adresu nebo datovou schránku nebo e-mail, kam má být povolení zasláno.
   

Do kdy lze o povolení žádat?

 • Povolení jsme schopni vyřídit i v průběhu druhého dne voleb, tedy i v sobotu. Doporučujeme však o povolení požádat s předstihem.
   

Co povolení obsahuje?

 • Povolení se vydává pro každou osobu zvlášť a obsahuje sdělení, že Státní volební komise povoluje této osobě přítomnost při sčítání hlasů sčítací komisí.
   

Jak s povolením naložit?

 • Povolení k přítomnosti při sčítání hlasů je potřeba předložit předsedovi komise (komise akceptují i výtisk povolení vydaného elektronicky, autorizovaná konverze nebývá vyžadována).

  

Pro volební orgány

Výsledky voleb

Výsledky voleb

Celkové výsledky voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo) byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením ve Sbírce zákonů pod č. 406/2020 Sb., s datem rozeslání dne 13. října 2020. Ode dne rozeslání Sbírky zákonů, resp. dnem následujícím, se počítají lhůty např. pro soudní přezkum či ukončení činnosti okrskových volebních komisí.

Souhrnné výsledky I. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (pdf, 6 MB)

Celkové výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením ve Sbírce zákonů pod č. 396/2020 Sb., s datem rozeslání dne 6. října 2020. Senátorem ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín byl zvolen Ing. Zbyněk Linhart.

Ode dne rozeslání Sbírky zákonů, resp. dnem následujícím, se počítají lhůty např. pro soudní přezkum či ukončení činnosti okrskových volebních komisí.
 

Celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením ve Sbírce zákonů pod č. 395/2020 Sb., s datem rozeslání dne 6. října 2020.

Ode dne rozeslání Sbírky zákonů, resp. dnem následujícím, se počítají lhůty např. pro soudní přezkum či ukončení činnosti okrskových volebních komisí.

Podrobné údaje o výsledcích voleb jsou na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz

vytisknout  e-mailem