Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby 2020 - zastupitelstva krajů a Senát

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky

Kdo může kandidovat do Senátu?
Kdo je oprávněn podávat přihlášku k registraci?  
Komu a v jaké lhůtě se přihláška k registraci podává?   
Jaké jsou náležitosti přihlášky k registraci?
K přihlášce k registraci kandidát připojí
Zmocněnec a jeho náhradník
Projednání přihlášek k registraci
Možnost soudního přezkumu
Vzdání se a odvolání kandidatury
Volební účet

  

Kdo může kandidovat do Senátu?

Občan České republiky

 • který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 40 let,
 • který není ve dnech voleb omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Kandidát nemusí být přihlášen k trvalému pobytu v obci na území volebního obvodu, ve kterém hodlá do Senátu kandidovat.

  

Kdo je oprávněn podávat přihlášku k registraci?

Kandidáty pro volby do Senátu mohou přihlašovat politické strany a politická hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce

Kandidovat může i nezávislý kandidát, ten podává přihlášku k registraci sám.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat samostatně, nebo jako součást koalice, pouze jednu přihlášku k registraci v každém volebním obvodu. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice v daném volebním obvodu.

Za přihlášku k registraci podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na přihlášce k registraci jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název. Pokud politická strana nebo politické hnutí přihlásí kandidáta v rámci této koalice pro 1 volební obvod, může v dalších obvodech přihlásit jiného kandidáta samostatně nebo jako součást jiné koalice.

Každý kandidát může být uveden pouze na jedné přihlášce k registraci.

Komu a v jaké lhůtě se přihláška k registraci podává?

Přihláška k registraci se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb (tj. 28. července 2020 do 16.00 hodin) pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu (dále jen „úřad“). Podání přihlášky k registraci úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislému kandidátovi.

Stanovisko k podání přihlášky k registraci za použití prostředků komunikace na dálku je k dispozici zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx.

Jaké jsou náležitosti přihlášky k registraci?

Přihláška k registraci obsahuje:

 • jméno a příjmení kandidáta, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její složení,
 • číslo a sídlo volební obvodu, ve kterém kandiduje,
 • příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.

Vzor přihlášky je stanoven jako vzor č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 233/2000 Sb. (doc, 19 kB)*

K přihlášce k registraci kandidát připojí:

 • doklad o státním občanství; státní občanství České republiky se prokazuje:
  - a) osvědčením ne starším 1 roku,
  - b) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku,
  - c) občanským průkazem České republiky, cestovním dokladem České republiky (prokazuje-li kandidát občanství občanským průkazem nebo cestovním dokladem, musí tak učinit osobně u registračního úřadu),
   
 • vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky ke dni voleb pominou, že nedal souhlas k tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu, a že je členem určité politické strany nebo politického hnutí, nebo skutečnost, že je bez politické příslušnosti; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození,

  Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 233/2000 Sb. (doc, 15 kB)*
   
 • podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

  Vzor určení zmocněnce (doc, 15 kB) *
   
 • k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození a adresy místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně nebo nepodepsal-li se volič, petent se nezapočítává; v záhlaví petice a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury nezávislého kandidáta, jeho jméno a příjmení, rok narození, číslo a sídlo volebního obvodu, do které kandidát kandiduje, a rok konání voleb
   
 • potvrzení o složení kauce 20 000 Kč; kauce se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 22. července 2020 zřídí u České národní banky úřad; složení kauce se označí variabilním symbolem totožným s rodným číslem kandidáta (při bezhotovostním složení kauce se použije konstantní symbol 558, při složení kauce v hotovosti se použije konstantní symbol 379). Úřad vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6 procent z celkového počtu platných hlasů.
   
 • Informace o čísle zvláštního účtu a o tom, zda je účet již aktivován, poskytne příslušný registrační úřad.

  

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát. Politická strana, politické hnutí a koalice je úkony svého zmocněnce ve volebních věcech vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.

  

Projednání přihlášek k registraci

Úřad přezkoumá ve dnech od 28. července 2020 do 3. srpna 2020 přihlášky k registraci. V případě, že zjistí nedostatky (přihláška k registraci nemá zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje), vyzve písemně nezávislého kandidáta nebo prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 5. srpna 2020, aby závady odstranili do 13. srpna 2020.

  

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky k registraci a proti provedení registrace přihlášky k registraci se může nezávislý kandidát, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala přihlášku k registraci, do 19. srpna 2020 domáhat ochrany u místně příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního.

  

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným úřadu do 48 hodin před zahájením voleb (do 30. září 2020 14.00 hodin) vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět. Možnost odvolání kandidáta zmocněncem neplatí pro druhé kolo voleb.

  

Volební účet

Každá kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (tzv. volební účet), a to u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách.

Další informace k financování volebních kampaní naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (https://www.udhpsh.cz/).

  

pozn.: Jedná se o vzor vycházející z příslušné prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje.

  

vytisknout  e-mailem