Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby 2020 - zastupitelstva krajů a Senát

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev krajů konaných v roce 2020

Kdo může kandidovat do zastupitelstva kraje?
Kdo je oprávněn podávat kandidátní listinu?
Komu a v jaké lhůtě se podávají kandidátní listiny?
Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?
Zmocněnec a jeho náhradník
Možnost soudního přezkumu
Vzdání se a odvolání kandidatury
Volební účet

  

Kdo může kandidovat do zastupitelstva kraje?

Občan České republiky,

  • který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje,
  • u kterého není překážka ve výkonu volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva).

  

Kdo je oprávněn podávat kandidátní listinu?

Registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí (viz https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran)

Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice pro volby do téhož zastupitelstva kraje.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do téhož zastupitelstva kraje pouze jednu kandidátní listinu.

Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listiny, nemohou již být součástí koalice pro volby do téhož zastupitelstva kraje.

  

Komu a v jaké lhůtě se podávají kandidátní listiny?

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje (tj. 28. července 2020 do 16.00 hodin) krajskému úřadu. Stanovisko k podání kandidátní listiny za použití prostředků komunikace na dálku je k dispozici zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx.

Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politickému hnutí nebo koalice a zašle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu.

  

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?

Kandidátní listina obsahuje:

  • název kraje,
  • název politické strany, politického hnutí nebo název koalice a její složení,
  • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (je „bez politické příslušnosti“),
  • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,
  • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice a jméno a příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
  • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
  • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
  • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

Vzor kandidátní listiny je stanoven jako vzor č. 3 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 152/2000 Sb. (doc, 56 kB)*

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva kraje, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do zastupitelstva kraje. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození.

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 3 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 152/2000 Sb. (doc, 34 kB)*

Politická strana, politické hnutí a koalice může na kandidátní listině uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva.

Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva kraje nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

  

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; odvolání musí být doručeno krajskému úřadu.

  

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti rozhodnutí o provedení registrace pro volby do zastupitelstva kraje se může politická strana, politické hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu v kraji, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního.

  

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může před zahájením voleb  písemně vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Prohlášení o vzdání se kandidatury a jejím odvoláním je nutno doručit krajskému úřadu; toto prohlášení nelze vzít zpět.

  

Volební účet

Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu, a to u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejích internetových stránkách.

Další informace k financování volebních kampaní naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (https://www.udhpsh.cz/).

  

pozn.: Jedná se o vzor vycházející z příslušné prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje.

  

vytisknout  e-mailem