Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volba prezidenta republiky - základní informace pro kandidáty

 

aktualizováno dne 15. března 2022

  

Kdo může kandidovat?

Občan ČR, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhne věku 40 let,

 • není ve dnech voleb omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.
   

Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

  

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

Kandidátní listinu může podat:

 • nejméně 20 poslanců,

 • nejméně 10 senátorů,

 • každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany ČR oprávněnými volit prezidenta republiky.
   

Pozor! Navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan mohou podat pouze jednu kandidátní listinu (to neznamená, že by poslanec nebo senátor, který je součástí jedné skupiny navrhujících poslanců nebo senátorů, nemohl být i v jiné skupině navrhujících poslanců nebo senátorů). Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině.

Z právní úpravy nevyplývá žádné omezení, které by vylučovalo, aby navrhující občan navrhl sám sebe jako kandidáta na funkci prezidenta republiky; stejně tak ve skupině navrhujících poslanců nebo senátorů může být kandidát.

Navrhující poslanci a navrhující senátoři podávají kandidátní listinu prostřednictvím svého zmocněnce. Navrhující občan může podat kandidátní listinu též prostřednictvím svého zmocněnce nebo sám.

  

Komu a kdy se podávají kandidátní listiny?

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem volby do 16.00 hodin Ministerstvu vnitra. Podání kandidátní listiny úřad potvrdí zmocněnci nebo navrhujícímu občanovi.

Informaci, jak podat kandidátní listinu za použití prostředků komunikace na dálku naleznete v záložce Pro kandidáty / For candidates v Dalších stanoviscích nebo zde.

  

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?

Kandidátní listina obsahuje:

 • jméno a příjmení kandidáta, údaj o pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, zaměstnání nebo povolání, které kandidát v době podání kandidátní listiny zastává, případně jeho akademický nebo jiný titul, obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu,

 • příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),

 • jména a příjmení navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením údaje, že se jedná o poslance nebo senátora, a jejich podpisy, anebo jméno, příjmení a datum narození navrhujícího občana s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu a jeho podpis; jde-li o kandidátní listinu podávanou navrhujícím občanem, uvede se i datum, kdy poprvé bylo možné petici podepsat,

 • jméno a příjmení a datum narození zmocněnce navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a jeho podpis; má-li navrhující občan zmocněnce, uvede údaje obdobně.
   

Vzor kandidátní listiny je stanoven v příloze č. 1 k vyhlášce č. 294/2012 Sb. (docx, 15 kB)

  

Co musí být připojeno ke kandidátní listině?

 • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu není známa překážka volitelnosti, popřípadě tato překážka ke dni volby pomine, že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině, a že údaje uvedené na kandidátní listině vztahující se k jeho osobě jsou pravdivé; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k  trvalému pobytu, a datum narození,

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze č. 1 k vyhlášce č. 294/2012 Sb. (docx, 14 kB)

 • navrhující občan připojí ke kandidátní listině petici podporující kandidaturu kandidáta, která musí být podepsána alespoň 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky s uvedením jejich jména, příjmení, data narození, adresy místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu a čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu s údajem, o jaký druh dokladu se jedná, a připojí vlastnoruční podpis; v záhlaví petice a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta na prezidenta republiky, jeho jméno a příjmení, rok narození a rok konání voleb.

  Sběr podpisů na podporu kandidatury nelze realizovat prostřednictvím elektronického nástroje k podávání petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Volební zákon neumožňuje nahradit podpis podporující osoby prostřednictvím tohoto nástroje, který vznikl výlučně pro podání petice podle zákona o právu petičním. "Podpisy" sesbírané v rámci předmětného nástroje tak volební zákon neumožňuje registračnímu úřadu akceptovat.

Vzor petice je stanoven v příloze č. 1 k vyhlášce č. 294/2012 Sb. (docx, 18 kB)

  

Zmocněnec

Zmocněncem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát.

Svého zmocněnce mohou navrhující poslanci, navrhující senátoři, popřípadě i navrhující občan, písemně odvolat nebo se zmocněnec svého zmocnění může vzdát; zmocnění zaniká okamžikem doručení Ministerstvu vnitra.

  

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny se mohou navrhující poslanci, navrhující senátoři, navrhující občan a kandidát uvedený na kandidátní listině, která byla odmítnuta, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u Nejvyššího správního soudu.

Navrhující poslanci, navrhující senátoři a navrhující občan se mohou domáhat ochrany u Nejvyššího správního soudu také proti provedení registrace kandidátní listiny, a to rovněž do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Pozor! Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce Ministerstva vnitra.

  

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může do 24 hodin před zahájením volby prezidenta republiky vzdát své kandidatury, a to osobně u Ministerstva vnitra, o čemž se sepíše úřední záznam, nebo v téže lhůtě Ministerstvu vnitra doručeným prohlášením v listinné podobě opatřeným úředně ověřeným podpisem kandidáta nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

  

Volební účet

Každý kandidát je povinen si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (tzv. volební účet), a to u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnou na území České republiky.

Kandidát zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho internetových stránkách.

Další informace k financování volebních kampaní naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (https://www.udhpsh.cz/).

Další informace naleznete v záložce Pro kandidáty / For candidates.

  

  

pozn.: Jedná se o vzor vycházející z příslušné prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje.

  

vytisknout  e-mailem