Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Video pro neslyšící - informační leták pro volbu prezidenta republiky 2023

zveřejněno dne 14. prosince 2022  

Informace logo-ruce.jpg

Volba prezidenta republiky se koná v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023).

  

Volič a způsob hlasování logo-ruce.jpg

Voličem je

  • občan České republiky,
  • který nejpozději druhý den 1. kola volby dovrší věku 18 let;
     

Ve druhém kole může hlasovat i občan České republiky, který nejpozději druhý den 2. kola volby dovrší věku 18 let.

Hlasování probíhá na celém území České republiky. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz níže).

Voliči pobývající ve dnech volby v zahraničí mohou hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky, a to pokud jsou na základě své žádosti zapsáni u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů, nebo pokud mají voličský průkaz.

  

Hlasovací lístky logo-ruce.jpg

Dodání hlasovacích lístků zajišťuje starosta obce tak, aby je voliči obdrželi nejpozději 3 dny přede dnem volby. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti kandidáta. Při zjišťování výsledků volby se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

  

Průběh hlasování logo-ruce.jpg

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
     

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek toho kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič dbá na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak by byl jeho hlas neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní postižení vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem zvolený hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

  

Hlasování na voličský průkaz logo-ruce.jpg

S voličským průkazem je možné hlasovat mimo "domovský" volební okrsek.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí.

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

  

Hlasování do přenosné volební schránky logo-ruce.jpg

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise vyšle za voličem dva své členy s přenosnou volební schránkou; ti se mohou s přenosnou volební schránkou pohybovat jen v rámci volebního okrsku dané okrskové volební komise.

  

Druhé kolo volby prezidenta logo-ruce.jpg

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole volby nadpoloviční většinu platných hlasů, bude se konat druhé kolo volby. Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby, nebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Druhé kolo volby prezidenta republiky se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby již nebudou dodány voličům předem, ale obdrží je až ve volební místnosti ve dnech druhého kola volby. Barevně jsou odlišeny od hlasovacích lístků pro první kolo volby.

  

vytisknout  e-mailem