Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Video pro neslyšící - informační leták pro senátní volby 2022

 

zveřejněno dne 8. září 2022

   

CZJ_-_obr.jpgInformace

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin (případné druhé kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022).

  

CZJ_-_obr.jpgVolič a způsob hlasování

Voličem je

 • občan České republiky,
 • který nejpozději 24. září 2020 dovrší věku 18 let;
  • ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 1. října 2020 dovrší věku 18 let.
    

Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve 27 senátních volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz níže).

  

CZJ_-_obr.jpgHlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.  Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška některého kandidáta nebyla zaregistrována.

Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev krajů. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta.

Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

  

CZJ_-_obr.jpgPrůběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
   

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.  Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

  

CZJ_-_obr.jpgHlasování na voličský průkaz

S voličským průkazem je možné hlasovat mimo "domovský" volební okrsek, avšak pouze v rámci toho senátního volebního obvodu, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. To se netýká voliče, kterému voličský průkaz vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě jeho zápisu u tohoto úřadu. Takový volič může hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých probíhají volby.

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

  

CZJ_-_obr.jpgHlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

  

CZJ_-_obr.jpgDruhé kolo voleb do Senátu

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Druhé kolo se bude konat v pátek 30. září 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 7. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřední obálku (barvy šedé).

  

vytisknout  e-mailem