Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Video pro neslyšící - informační leták pro komunální volby 2022

 

zveřejněno dne 8. září 2022

  

CZJ_-_obr.jpgHlasování

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

  

CZJ_-_obr.jpgVolič a způsob hlasování

Voličem je

 • občan České republiky, který nejpozději 24. září 2020 dovrší věku 18 let;
 • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
   

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství některým z těchto dokladů

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním pasem České republiky,
 • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

  

CZJ_-_obr.jpgHlasovací lístek

Vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách jsou zveřejněny ve volební místnosti. Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené. 

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta.

Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

  

CZJ_-_obr.jpgZpůsob hlasování

Způsob hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

 3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
   

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

  

CZJ_-_obr.jpgPrůběh hlasování

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží volič před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

  

CZJ_-_obr.jpgHlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

  

vytisknout  e-mailem