Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní volební komise

 • Složení Státní volební komise
 • Činnost Státní volební komise
 • Jednací řád Státní volební komise
 • Sídlo Státní volební komise

Složení Státní volební komise

zveřejněno dne 19. února 2024

Složení Státní volební komise

Státní volební komise, stálý volební orgán na úseku voleb, byla vytvořena podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předsedou Státní volební komise je ministr vnitra. Členy a náhradníky Státní volební komise jmenuje vláda České republiky.
 

Aktuální složení Státní volební komise k 14. únoru 2024

 • předseda Státní volební komise
  • Mgr. Bc. Vít RAKUŠAN, ministr vnitra
    
 • členové Státní volební komise
  • Mgr. Petr VOKÁČ, vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy Ministerstva vnitra
  • Ing. Bc. Eva KRUMPOVÁ, MBA, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu
  • Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí
  • JUDr. Martin SMOLEK, Ph.D., LL.M., vrchní ředitel sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničních věcí
  • Mgr. Jan LIŠÁK, státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti
  • Ing. Petr VANČURA, státní tajemník v Ministerstvu obrany
  • Ing. Šárka KŘIVÁČKOVÁ, vedoucí oddělení řízení přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví
  • Mgr. Dana ROUČKOVÁ, vrchní ředitelka sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
  • doc. PhDr. Tomáš LEBEDA, Ph.D., ředitel odboru vnitřní politiky Kanceláře prezidenta republiky
    
 • náhradníci Státní volební komise
  • Mgr. et Mgr. Tomáš JIROVEC, ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra
  • Mgr. Jana SLAVNÍKOVÁ, vedoucí oddělení zpracování výsledků voleb Českého statistického úřadu
  • Ing. Věra DĚDKOVÁ, zástupkyně ředitele odboru financování územních rozpočtů a vedoucí oddělení 2203 Legislativa a metodika územních rozpočtů Ministerstva financí
  • JUDr. Ivan ZÁLESKÝ, zmocněnec pro volby a poradce vrchního ředitele sekce pro konzulární činnost ministra zahraničních věcí
  • Ing. Alexandra SIXTOVÁ, vedoucí personálního oddělení Ministerstva spravedlnosti
  • Mgr. Marek VLASÁK, ředitel legislativního a právního odboru Ministerstva obrany
  • Mgr. Marta MICHELOVÁ, referentka odboru právního Ministerstva zdravotnictví
  • Mgr. Vladimír HORNA, ředitel odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
  • JUDr. Vít ŠŤASTNÝ, ředitel odboru legislativního Kanceláře prezidenta republiky

  

Činnost Státní volební komise

Činnost Státní volební komise

Jednací řád Státní volební komise je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 1 - 4).

V souladu s ustanovením § 7 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev krajů zřídil ministr vnitra pro účely organizačně technického zabezpečení činnosti Státní volební komise sekretariát, tvořený zaměstnanci Ministerstva vnitra (Pokyn ministra vnitra č. 59 ze dne 26. července 2000, kterým se zřizuje sekretariát Státní volební komise, ve znění pozdějších předpisů).
 

Volby do Parlamentu České republiky

Úkoly Státní volební komise vyplývající ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Státní volební komise

 • koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Parlamentu České republiky,

 • vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Parlamentu České republiky,

 • určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny,

 • vyhotovuje zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny,

 • vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu,

 • předává osvědčení o zvolení členem Parlamentu České republiky zvoleným kandidátům,

 • předává celkové výsledky voleb příslušné komoře Parlamentu České republiky,

 • vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

 • určuje losem, kterému volebnímu kraji jsou podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí.
   

Volby do zastupitelstev krajů

Úkoly Státní volební komise vyplývající ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Státní volební komise

 • koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb,

 • určuje losem číslo, kterým budou pro volby do zastupitelstev krajů označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic,

 • vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb,

 • vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů,

 • vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.
   

Volby do zastupitelstev obcí

Úkoly Státní volební komise vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Státní volební komise

 • koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do zastupitelstev obcí,

 • vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do zastupitelstev obcí,

 • vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí,

 • vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.
   

Volby do Evropského parlamentu

Úkoly Státní volební komise vyplývající ze zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Státní volební komise

 • koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,

 • vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,

 • losuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky,

 • schvaluje zápis o výsledku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky vyhotovený Českým statistickým úřadem,

 • vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,

 • předává osvědčení o zvolení poslancem Evropského parlamentu kandidátům zvoleným na území České republiky,

 • předává celkové výsledky voleb konaných na území České republiky Evropskému parlamentu,

 • informuje Evropský parlament o tom, že podle právní úpravy České republiky zanikl mandát poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,

 • vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání osob okrskovou volební komisí.

  

Jednací řád Státní volební komise

Jednací řád Státní volební komise

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ČÁST PRVNÍ, § 1 - 4)
 

§ 1
Příprava jednání komise

(1) Jednání Státní volební komise(1) (dále jen "komise") svolává předseda komise (dále jen "předseda") a v době jeho nepřítomnosti nebo z jiných závažných důvodů jím pověřený člen komise. Jednání komise se konají podle potřeby.

(2) Předseda nebo jím pověřený člen komise zašle členům komise pozvánku, návrh programu jednání a podkladové materiály tak, aby je obdrželi nejpozději tři dny přede dnem jednání komise. Z důvodu naléhavosti mohou být v den jednání komise na program jejího jednání zařazovány další body programu.

(3) Ve výjimečných případech svolává jednání komise předseda nebo jím pověřený člen komise bez předchozího doručování písemné pozvánky a podkladových materiálů.
 

§ 2
Zásady rozhodování, jednání a řízení komise

(1) Jednání komise je neveřejné.

(2) Jednání komise řídí předseda a v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise (dále jen "předsedající").

(3) Předsedající může přizvat na jednání komise nebo jeho část i osoby, které nejsou členy komise.

(4) Ke každému bodu jednání přijímá komise usnesení. Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů komise. Není-li komise usnášeníschopná, určí předsedající, kdy se příští jednání komise bude konat, a jednání komise ukončí.

(5) Předseda následně informuje členy komise o eventuálních opatřeních, která učinil mezi jednáními komise v neodkladných záležitostech(2).
 

§ 3
Zápis z jednání komise a podepisování ostatních písemností komise

(1) Z jednání komise se pořizuje zvukový záznam a zápis. Součástí zápisu je přijaté usnesení a případná zpráva pro sdělovací prostředky.

(2) Zápis z jednání komise podepisuje předsedající. Zápis obdrží členové komise nejpozději v den, kdy se koná následující jednání komise. Na tomto jednání komise mohou k němu členové komise uplatnit připomínky.

(3) Ostatní písemnosti komise podepisuje její předseda nebo v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise.
 

§ 4
Archivace volební dokumentace komise

Pro volební dokumentaci týkající se voleb do zastupitelstev krajů se stanoví skartační znaky a lhůty(3):

 1. zápis z jednání komise včetně zvukového záznamu ......... A/10,

 2. další volební dokumentace ................................ V/5.

  

  


1) § 7 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


2) § 8 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.


3) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

  

Sídlo Státní volební komise

Sídlo Státní volební komise

Státní volební komise sídlí na adrese:
Náměstí hrdinů 1634/3,
140 21, Praha 4

  

vytisknout  e-mailem