Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Harmonogram úkolů a lhůt - Nové volby do zastupitelstev obcí dne 10.ledna 2009

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“)

 

 
Dnů přede
dnem voleb
Datum
nejpozději do
Úkol
Gestor

 

 
Od vyhlášení voleb

 
Zákaz změny vymezení volebních okrsků
(§ 26 odst. 4 zákona)

 
starosta
(pokud nebude starosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu, (dále jen „starosta“)

 

 
85
17. října 2008

 
Zveřejnění seznamu obecních úřadů v obcích, kde jsou
zřízeny alespoň 2 odbory,
kterým se kandidátní listiny podávají přímo a seznamu obcí,
ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému
pověřenému obecnímu úřadu
(§ 21 odst. 2 zákona)

 
pověřený obecní úřad

 
85
17. října

 
Vytvoření volebních obvodů, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 27 odst. 1 zákona)

 
zastupitelstvo obce

 
85
17. října

 
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích
pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů
(§ 21 odst. 4 zákona)

 
registrační úřad

 
85
17. října
Poskytnutí seznamu registrovaných politických stran a politických hnutí krajskému úřadu
(§ 8 odst. 2 c) zákona
a § 5 odst. 1 vyhlášky)

 
Ministerstvo vnitra

 
83
(do 2 dnů
po vytvoření
volebních obvodů)

 
19. října
Zveřejnění seznamu
vytvořených volebních obvodů
a jejich popis, počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích, pokud
úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 27 odst. 3 zákona)

 
starosta

 

 
80
22. října
Poskytnutí seznamu registrovaných politických
stran a politických hnutí
registračním úřadům
na území příslušného kraje
(§ 5 odst. 2 vyhlášky)

 
krajský úřad

 
66
(do 16 hodin)
5. listopadu
Podání kandidátních listin registračnímu úřadu
(§ 21 odst. 3 zákona)

 
volební strany

 
66 – 60

 
od 5. listopadu
do 11. listopadu
Přezkoumání kandidátních
listin
(§ 23 odst. 1 zákona)

 
registrační úřad

 
66 - 60
od 5. listopadu
do 11. listopadu
Možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní
listiny nebo měnit jejich pořadí
(§ 22 odst. 2 zákona)

 
volební strany

 
65
6. listopadu
Předání kopií podaných kandidátních listin
Českému statistickému úřadu
(§ 6 odst. 1 vyhlášky)

 
registrační úřad

 
62
9. listopadu
Předání seznamu kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem kandidujících
do téhož zastupitelstva obce
registračnímu úřadu
(§ 6 odst. 2 vyhlášky)

 
Český statistický úřad

 
60
11. listopadu

 
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
(§ 15 písm. d) zákona)

 
starosta

 

 
58
13. listopadu
Výzva k odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu
(§ 23 odst. 1 zákona)

 
registrační úřad

 
53
18. listopadu

 
Odstranění závad
na kandidátních listinách,
pokud úkol přichází v úvahu
(§ 23 odst. 1 zákona)

 
volební strany

 
48
23. listopadu
Rozhodnutí o škrtnutí
kandidáta na kandidátní
listině, registraci a odmítnutí kandidátních listin
(§ 23 odst. 3 zákona)

 
registrační úřad

 
48
23. listopadu

 
Informování starostů obcí o registraci kandidátních
listin
(§ 12 odst. 1 písm. b) zákona,
§ 13 odst. 1 písm. b) zákona)

 
registrační úřad

 
45
26. listopadu

 
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků
(§ 15 písm. g) zákona)

 
starosta

 
41
30. listopadu

 
Jmenování zapisovatele
okrskové volební komise
(§ 17 odst. 6 zákona)

 
starosta

 
30
11. prosince

 
Delegování zástupců
volebních stran do okrskových volebních komisí
(§ 17 odst. 2 zákona)

 
volební strany

 
30
11. prosince

 
Jmenování členů
okrskové volební komise
na neobsazená místa, pokud
úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 17 odst. 2 zákona,
plní se i v dalším průběhu voleb)

 
starosta

 
21
20. prosince
První zasedání
okrskových volebních komisí
(§ 15 písm. e) zákona)

 
starosta

 
20
21. prosince
Registrace kandidátních
listin na základě
rozhodnutí soudu
(§ 23 odst. 6 zákona)

 
registrační úřad

 
15
26. prosince
Zveřejnění oznámení
o době a místu konání voleb
(§ 29 zákona)

 
starosta

 
10
31. prosince 2008
Vyhrazení plochy
pro vylepení volebních plakátů
(§ 30 odst. 1 zákona)

 
starosta

 
3 až do
ukončení hlasování
7. ledna 2009
až 10. ledna 2009
22.00 hodin

 
Zákaz zveřejňování předvolebních
a volebních průzkumů
(§ 30 odst. 2 zákona)

 
fyzické a právnické osoby

 
3
7. ledna

 
Dodání hlasovacích lístků
voličům
(§ 25 odst. 5 zákona)

 
starosta
(v obcích, kde není starosta, zajistí tuto povinnost starosty místostarosta; není-li v obci ani starosta ani místostarosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu)

 

 
2
8. ledna
v 16.00 hodin

 
Uzavření stálého seznamu
voličů a jeho dodatku
(§ 28 odst. 4 zákona)

 
obecní úřad

 
48 hodin před zahájením voleb
8. ledna
7.00 hodin
Možnost vzdání se
nebo odvolání kandidatury
(§ 24 zákona)

 
kandidáti
volební strany

 
48 hodin před zahájením voleb
8. ledna
7.00 hodin
Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury
nebo o odvolání kandidáta, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb
ve všech volebních místnostech
(§ 31 odst. 4 zákona)

 
registrační úřad

 
Den voleb
10. ledna

 
Dodání hlasovacích lístků
okrskovým volebním
komisím
(§ 25 odst. 5 zákona)

 
starosta
(v obcích, kde není starosta, zajistí tuto povinnost starosty místostarosta; není-li v obci ani starosta ani místostarosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu)

 

 
Den voleb
10. ledna
od 7.00 hodin
do 22.00 hodin

 
Zajištění průběhu hlasování
(§ 16 zákona)
okrsková
volební komise

 

 

 
Kontrola průběhu hlasování ve volebních místnostech
(§ 38 zákona
§ 10 odst. 1 písm. c))

 
krajský úřad

 

 

 
Kontrola průběhu hlasování
a sčítání hlasů
(§ 12 odst. 1 písm. i) a j)
§ 38 zákona)

 
pověřený
obecní úřad

 
Den voleb
10. ledna

 
Zákaz volební agitace
a propagace v objektu,
kde je volební místnost
a v jeho bezprostředním okolí
(§ 30 odst. 3 zákona)

 

 

 

 
Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a vyhlášky

 
§ 33 odst. 7 zákona - Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 
§ 43 odst. 2 zákona - Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 39), popřípadě ve stanovené lhůtě je to důvodem pro vyhlášení opakovaného hlasování (§54) v příslušném volebním okrsku.

 
§ 52 zákona - Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstev obcí je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí; v obci, kde byl podán návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb (§ 60) končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem zamítnut, nebo patnáctým dnem po uveřejnění výsledků opakovaného hlasování v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování, anebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces. V obci, kde nebyl odevzdán zápis o průběhu a výsledku hlasování podle § 43 odst. 2 končí patnáctý den po uveřejnění výsledků opakovaného hlasování.

 
§ 53 zákona - Registrační úřad vydá kandidátům zvoleným za členy zastupitelstva obceosvědčení o zvolení, a to nejpozději do prvního zasedání zastupitelstva (§ 91 zákona č. 128/2000 Sb.).

 
§ 53 odst. 2 zákona - V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá registrační úřad osvědčení o zvolení kandidátovi v pořadí podle § 45 odst. 3 a 4 do 7 dnů po právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 60).

 
§ 59 zákona - Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti provedení registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu do zastupitelstva obce, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.

 
§ 60 odst. 1 zákona - Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každá osoba zapsaná do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva volen, jakož každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla pro volby do tohoto zastupitelstva zaregistrována. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

 
§ 13 odst. 2 vyhlášky - Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva obce; ostatní hlasovací lístky protokolárně zničí.

 
§ 1 odst. 2 vyhlášky - Odměnu podle odstavce 1 pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.

 

vytisknout  e-mailem