Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro volbu prezidenta České republiky 2023 - hlasování v zahraničí

zveřejněno dne 19. října 2022

  

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen "zastupitelský úřad").
 

Hlasování je možné:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
(při dlouhodobém pobytu) 

Písemnou žádost o zápis je třeba doložit originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu se považuje úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu.

Pro žádost není předepsaný formulář. Na žádosti se nevyžaduje ověřený podpis voliče.

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem volby, tj. do 4. prosince 2022 do 16.00 hodin.

Pokud se volič zapsaný do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem nebude vyskytovat v době volby prezidenta republiky v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může zastupitelský úřad požádat o vydání voličského průkazu, na který je oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. 

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů je volič, má-li trvalý pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu.

Pokud by chtěl volič v budoucnu opět volit na území České republiky1), je třeba, aby požádal zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Pokud volič požádá o vyškrtnutí až po 14. prosinci 2022, je třeba ho odevzdat přede dnem volby obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den volby přímo okrskové volební komisi.
 

b) na základě voličského průkazu
(bližší informace zde)

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/, pod odkazem "státy a území" zvolit název státu a Kontaktní český úřad.

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Při hlasování v zahraničí nelze požádat o přenosnou volební schránku.

Volba prezidenta republiky mimo území České republiky se koná ve dvou dnech, kterými jsou

  • čtvrtek 12. ledna 2023 a pátek 13. ledna 2023, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě v zahraničí, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

  • pátek 13. ledna 2023, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota 14. ledna 2023, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě v zahraničí, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

  • pátek 13. ledna 2023, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota 14. ledna 2023, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech v zahraničí.

  

1) Poznámka o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů nebrání tomu, aby volič mohl ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do zastupitelstev krajů hlasovat na území České republiky.

  

vytisknout  e-mailem