Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o volbách do Evropského parlamentu v českém znakovém jazyce

Kde a kdy se volby konají

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech, a to v následujících termínech:
pátek 7. června 2024 od 14.00 do 22.00
sobota 8. června 2024 od 8.00 do 14.00


 

Kdo může hlasovat

Hlasovat může ten, kdo splňuje následující podmínky:

Občan ČR:
Nejpozději 8. června 2024 mu bude 18 let.
Lékař ani hygiena mu nenařídili izolaci.
Nemá soudem omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Ve volební místnosti prokáže platným dokladem svou totožnost a státní občanství.
Je zapsaný do seznamu voličů.

Občan jiného členského státu EU:
Nejpozději 8. června 2024 mu bude 18 let.
Lékař ani hygiena mu nenařídili izolaci.
Nemá soudem omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Ve volební místnosti prokáže platným dokladem svou totožnost a státní občanství.
Nejméně od 24. dubna 2024 je přihlášený k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
Požádal o zápis do seznamu voličů.


 

Jak mám prokázat svoji totožnost a státní občanství

Jako občan ČR můžete využít občanský průkaz, cestovní, diplomatický či služební pas ČR nebo cestovní průkaz.
Pokud jste občanem jiného členského státu EU, můžete využít například průkaz o povolení k trvalému pobytu, cestovní pas, občanský průkaz nebo osvědčení o registraci.
Okrskové volební komise nemají v letošních volbách ještě povinnost akceptovat prokázání totožnosti tzv. eDokladem.

Co najdu na hlasovacích lístcích

Hlasovací lístky jsou pro každou volební stranu vytištěné samostatně. Na každém lístku je uvedené číslo volební strany určené losem. Čísla stran ani jednotlivých kandidátů nemusí tvořit úplnou číselnou řadu.
Údaj o členství kandidátů v politických stranách a hnutích je na lístku uvedený zkratkou. Seznam zkratek je součástí sady hlasovacích lístků.


 

Co když se někdo kandidatury vzdá nebo je odvolán

Pokud se někdo kandidatury vzdá, je odvolán nebo (v případě občanů jiných členských států EU) ve státě svého původu přijde o právo být volen, informace o tom se zveřejní ve volební místnosti.
K přednostním hlasům („kroužkům“) pro takového kandidáta se nepřihlíží. Hlas pro volební stranu ale platí.Jak hlasování probíhá

Ve volební místnosti dostanete od okrskové volební komise prázdnou obálku s otiskem úředního razítka (úřední obálka). Pokud budete potřebovat, komise vám dá i sadu hlasovacích lístků.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupíte do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Tady si vyberete hlasovací lístek té volební strany, kterou chcete volit.
Na vybraném lístku můžete nanejvýš dvěma kandidátům udělit přednostní hlas tím, že zakroužkujete jejich pořadové číslo. Pokud zakroužkujete víc než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy lístku (poznámky, kresby aj.) nemají na jeho platnost vliv.
Hlasovací lístek vložíte do úřední obálky a tu pak do volební schránky.
Důležitá připomínka: Dejte si prosím pozor, aby se vám hlasovací lístky např. neslepily a omylem jste jich do úřední obálky nevložili víc. Váš hlas by potom nebyl platný.
Neplatné jsou také hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené nebo nejsou vložené do úřední obálky.Musím hlasovat osobně

Ano, každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Hlasování probíhá tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vložíte do volební schránky.
Pokud volič nemůže číst či psát nebo kvůli fyzickému omezení nedokáže vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek, může s ním být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků jiný volič (ale ne člen okrskové volební komise). Tento jiný volič za něj může lístek upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě obálku vložit do volební schránky.Jsou případy, kdy nejsem na seznamu voličů, a přesto můžu volit

Ano. Hlasovat můžete i v případě, že na seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejste, ale:
hlasujete na voličský průkaz
předložíte potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokážete své právo hlasovat ve volebním okrsku.


 

Hlasování na voličský průkaz

Voličský průkaz odevzdejte okrskové volební komisi. Dostanete od ní prázdnou úřední obálku a úplnou sadu hlasovacích lístků. S voličským průkazem můžete hlasovat v kterémkoli volebním okrsku.


 

Hlasování do přenosné volební schránky mimo volební místnost

O tuto službu můžete požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů. Pokud o nich víte předem, obraťte se na obecní úřad a požádejte, aby okrsková volební komise přišla k vám domů.
Ve dnech voleb se můžete obrátit i přímo na svoji okrskovou volební komisi. Pamatujte ale, že komise může své členy s přenosnou volební schránkou vysílat pouze v rámci svého volebního okrsku.Informace ve volební místnosti

  • Volební zákon č. 62/2003 Sb., a to v češtině, angličtině, francouzštině a němčině informaci ve všech jazycích členských států EU o způsobu hlasování,

  • vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku,

  • informace, že byl některý z kandidátů odvolán nebo se kandidatury vzdal.


Odbor voleb, 19. května 2024

vytisknout  e-mailem