Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny - základní informace pro kandidující subjekty a jejich kandidáty

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Kdo může kandidovat?

Poslancem ČR se může stát každý občan ČR, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let,

 • není ve dnech voleb omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.

  

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podat politické strany a politická hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí (viz https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran).

Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat samostatně, nebo jako součást koalice, pouze jednu kandidátní listinu v každém volebním kraji.

Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze 1 koalice. Koalice musí být složena ze stejných politických stran nebo politických hnutí ve všech volebních krajích.

Kandidát může být uveden pouze na 1 kandidátní listině.

  

Komu a kdy se podávají kandidátní listiny?

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin krajskému úřadu, v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad") prostřednictvím zmocněnce.

Podání kandidátní listiny krajský úřad zmocněnci potvrdí.

Informaci, jak podat kandidátní listinu za použití prostředků komunikace na dálku naleznete v záložce Pro kandidáty / For candidates v Dalších stanoviscích nebo zde.

  

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?

Kandidátní listina obsahuje:

 • název volebního kraje,

 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení, 

 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (uvádí se "bez politické příslušnosti"),

 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,

 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu (uvede se úplná adresa, zároveň se doporučuje uvést i další možnosti, jak lze zmocněnce kontaktovat, např. e-mailovou adresu, telefon); politická strana, politické hnutí a kolice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,

 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

Vzor kandidátní listiny je stanoven jako vzor č. 4 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 233/2000 Sb. (docx, 18 kB)

Pozor! Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 k zákonu o volbách do Parlamentu

Volební
kraj č.
Název Sídlo Maximální počet kandidátů
na kandidátní listině
1 Hlavní město Praha Praha 36
2 Středočeský Praha 34
3 Jihočeský České Budějovice 22
4 Plzeňský Plzeň 20
5 Karlovarský Karlovy Vary 14
6 Ústecký Ústí nad Labem 26
7 Liberecký Liberec 17
8 Královéhradecký Hradec Králové 20
9 Pardubický Pardubice 19
10 Vysočina Jihlava 20
11 Jihomoravský Brno 34
12 Olomoucký Olomouc 23
13 Zlínský Zlín 22
14 Moravskoslezský Ostrava 36

  

Co musí být připojeno ke kandidátní listině?

 • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že

  • souhlasí se svou kandidaturou,

  • mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny,

  • nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tedy svoji úplnou adresu) a datum narození.

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 4 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 233/2000 Sb. (docx, 15 kB)

 • potvrzení o složení příspěvku na volební náklady ve výši 19 000 Kč; příspěvek skládá politická strana, politické hnutí nebo koalice ve všech volebních krajích, v nichž podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky krajský úřad. Oznámení o zřízení zvláštního účtu včetně jeho aktivace zveřejní krajský úřad na úřední desce. Složení příspěvku na volební náklady se označí variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem politické strany nebo politického hnutí a v případě koalice variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí. Při bezhotovostním složení se použije konstantní symbol 558, při složení v hotovosti konstantní symbol 379.

  

Zmocněnec a jeho náhradník

Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána.

Zmocněncem nebo jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát.

Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání krajskému úřadu.

  

Možnosti soudního přezkumu

Do 2 dnů od doručení rozhodnutí se mohou domáhat ochrany u místně příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního

 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu - proti odmítnutí kandidátní listiny

 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu, a škrtnutý kandidát - proti jeho škrtnutí na kandidátní listině

 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu - proti provedení registrace jiného kandidujícího subjektu.
   

Pozor! Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce krajského úřadu.

  

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může vzdát své kandidatury písemným prohlášením doručeným krajskému úřadu do 48 hodin před zahájením voleb. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

  

Volební účet

Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (tzv. volební účet).

Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u  zahraniční banky, která má pobočku umístěnou na území České republiky.

Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu jeho trvání zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na  jejich internetových stránkách.

Další informace k financování volebních kampaní naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (https://www.udhpsh.cz/).

  

Další informace naleznete v záložce Pro kandidáty / For candidates.

  

  

pozn.: Jedná se o vzor vycházející z příslušné prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje.

  

vytisknout  e-mailem