Vzdělávání a akreditace

Ministerstvo vnitra
Odbor vzdělávání a informací ve veřejné správě

Návrh
vzdělávacího programu cyklu seminářů „Obchod s lidmi“ v rámci průběžného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v souladu se zněním § 20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Ministerstvo vnitra - odbor vzdělávání a informací ve veřejné správě zadal v rámci výběrového řízení zakázku na vypracování vzorového vzdělávacího programu "Obchod s lidmi" na základě vládního usnesení č. 957 ze dne 20. července 2005 k Národní strategii boje proti obchodování s lidmi pro období let 2005 - 2007 (úkol: zařadit problematiku obchodu s lidmi do systému vzdělávání pracovníků sociálních odborů samospráv a úřadů práce). Součástí tohoto vzdělávacího programu je návrh na lektorské zabezpečení tak, aby program mohl být v roce 2006 průběžně realizován v jednotlivých krajích české republiky s tím že provádějící instituce, t.j. obecně prospěšná společnost Humanitas Profes Praha ve spolupráci s Ministerstvem vnitra zabezpečí jeden vzorový seminář na dané téma pro úředníky krajů a obcí s rozšířenou působností - personalisty, kteří sestavují plán vzdělávání úředníků jednotlivých správních úřadů. Humanitas Profes nedoporučuje zadavateli vypracovat speciální odborný text pro cyklus seminářů, ale využít již zpracované odborné texty, analýzy a sborníky s odkazem na příslušný informační systém Ministerstva vnitra (odboru bezpečnostní politiky). Tyto materiály, které jsou v elektronické podobě lze totiž využít i při organizovaném samostudiu úředníků, popřípadě při rozšiřování jejich odborných znalostí o tomto fenoménu.

Uvedený vzdělávací program je k dispozici vzdělávacím institucím, které si jej mohou akreditovat na adrese:

Ministerstvo vnitra
Odbor vzdělávání a informací ve veřejné správě
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Název semináře: Obchodování s lidmi
- problematika obchodu s lidmi včetně realizace Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi v ČR

Typ vzdělávání dle zák. č. 312/2002 Sb.: průběžné - rozšiřující dle § 20

Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků - krajů a obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je daná problematika, ostatní úředníci a personalisté krajů a obcí

Cíl vzdělávacího programu: Poskytnutí základní informace o problematice obchodování s lidmi v ČR a ve světě, o stávajících legislativních a administrativních podmínkách, prevenci a péči o oběti včetně úlohy územních samosprávných celků a nevládních organizací v území při řešení této problematiky. Sdělit účastníkům seminářů odkazy na odbornou literaturu a informační systémy (v tomto případě informace Ministerstva vnitra).

Obsah semináře: - Úvod do problematiky
- Obchodování s lidmi - fenomén současného světa definovaný jako zásadní porušování lidských práv
- Obsah a formy obchodování s lidmi ve světě a specifika ČR
- Legislativní opatření k zamezení obchodu s lidmi
- Národní strategie boje proti obchodování s lidmi
- Úloha územních samosprávných celků - krajů a obcí
- Úloha nevládních organizací a institucí zřizovaných územními samosprávnými celky pro pomoc a prevenci
- Informační systém v této oblasti, odborná literatura a získávání odborných informací
Formy a metody: Přednášky
Diskuse nad případovými studiemi
Klíčová slova: Bezpečnost a prevence, lidská práva, obchod s lidmi, donucení, vykořisťování, sexuální průmyslu, proces obchodování (viktimizace), trestně-právní rámec, prevence, kraje, obce.
Časový rozsah 6,5 hodiny
Způsob ukončení a certifikace: Závěrečná diskuse a vydání osvědčení

 

Název modulu: Úvod do problematiky 30´
Sdělení důvodu aktuálnosti dané problematiky, struktura semináře a jeho obsah

 Obchodování s lidmi - fenomén současného světa definovaný jako zásadní porušování lidských práv 60´
Obchod s lidmi - historický vývoj
Doporučení Úřadu vysoké komisařky pro lidská práva
Situace ve světě a v zemích EU včetně preventivních opatření

 Obsah a formy obchodování s lidmi ve světě a specifika ČR 60´
Současná situace - fakta a výsledky odborných výzkumů
Situace v ČR - stav po roce 1990
Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování
Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování
(jako nejčastější formy v ČR)
Aktuální informace o problematice

 Legislativní opatření k zamezení obchodu s lidmi 60´
Trestně právní rámec problematiky v rámci EU
Trestně právní opatření v ČR
Právní postavení krajů a obcí v dané problematice

 Národní strategie boje pro obchodování s lidmi 60´
Obsah materiálu
Opatření k jednotlivým částem včetně anotace vyhodnocení plnění Akčního plánu k realizaci Národní strategie boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování

 Úloha územních samosprávných celků - krajů a obcí 30´
Postavení krajů a obcí v rámci veřejné správy
Úkoly krajů a obcí v této oblasti
Strategie na úrovni krajů a obcí při prevenci a omezování obchodu s lidmi
Úkoly odborů sociální práce

 Úloha nevládních organizací a institucí zřizovaných územními samosprávnými celky pro pomoc a prevenci; 30´
Postavení nevládních organizací v systému, charakteristika jejich činnosti
Institucionální zabezpečení sociální oblasti a činnost příspěvkových organizací při prevenci obchodu s lidmi (např. v Praze Městské centrum sociálních služeb a prevence...)

 Diskuse - případová studie, praxe 45´

 Informační systém v této oblasti a doporučení odborné literatury 15´
viz další odkaz

 Závěr semináře a předání certifikátů

Odborná literatura a informační systémy:

  1. Národní strategie boje proti obchodování s lidmi pro období 2005 - 2007
  2. Trestní zákon, zákon o krajích, zákon o obcích a zákon o hlavním městě Praze
  3. Dunovský J., Mitlöhner M., Hejč K., Hanušová-Tlačilová J.: Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání, Grada Publishing, Praha 2005
  4. Výzkum obchodu s lidmi především za účelem nucené práce, INTERMUNDIA, o.p.s. Havířov, 2005 / http://www.migrace.cz/
  5. Vaníčková E., Burčíková P., Kerbic J., Kefurtová A., Rozlílek M., Kutálková P., Obchodování s lidmi za účelenm sexuálního vykořisťování, Česká společnost na ochranu dětí, Praha 2005
  6. http://mvcr.cz/bezpecnost/
  7. Průcha J.: Interkulturní psychologie, Praha, Portál 2004

Návrh odborných lektorů:

PaedDr. Miloš Kusý, MŠMT
Ing. Alena Kroupová, Univerzita Karlova Praha
PhDr. Hana Šnajdrová, CSc., Ministerstvo vnitra
Bc. Jakub Švec, Ministerstvo vnitra
PhDr Jiří Pilař, MSMT,

PaedDr Miloš Kusý , Diagnostický ústav pro děti ze zahraničí, MSMT
Mgr. Helena Kunstová - ČHV
PhDr. J. Murín. Ministerstvo vnitra
PaedDr, Miroslav Luczka, ředitel MCSSP Praha

Dále doporučujeme odborné pracovníky a experty následujících nevládních organizací:

STRADA, o.p.s., 111 21 Praha 1, P.O.BOX 305

IOM mezinárodní organizace pro migraci
Dukelských hrdinů 35, 170 00 Praha 7

Termín konání semináře: 5 dubna 2006 (Ministerstvo vnitra, Náměstí hrdinů 1634/3, Praha 4) - 10.00 (prezence od 9.30) do 15.30 hodin.